Basisschool Roald Dahl

Papaverstraat 31 5271 RA Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Basisschool Roald Dahl

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op BS Roald Dahl!

Vanuit ons motto "leren met plezier" proberen wij zoveel mogelijk kinderen te laten leren voor later, van en met elkaar te laten leren, en te leren voor jezelf.

De basis moet goed zijn en daar staan wij voor.  Rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen en Engels wordt vooral in de ochtenden in de groep gegeven.

In de middaguren zijn we vooral bezig met thematisch onderwijs gericht op wereldoriëntatie, kunst, internationalisering en muziek.  Wij geven dat volgens het curriculum van IPC.

Onze kinderen krijgen zo een prachtig en volledig aanbod. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerking
  • eigenaarschap
  • betrokkenheid
  • structuur en duidelijkheid
  • thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisschool Roald Dahl wil door middel van regels en orde binnen de school een klimaat scheppen, waarin leerlingen zich rustig en veilig voelen. De school vraagt in een sfeer van openheid en tolerantie respectvol en sociaal gedrag van de leerlingen ten opzichte van elkaar, leerkrachten en anderen. Het pedagogisch klimaat voor een leerling is goed als hij zich veilig, geaccepteerd en gestimuleerd weet in de klas en in de school, zodat naar school gaan als plezierig wordt ervaren. De school nodigt op directe en indirecte manier ouders uit tot het leggen van contacten met de school. Ouders kunnen te allen tijde zelf contact zoeken met de groepsleerkracht(en) en de directie als zij daartoe aanleiding zien. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen binnen de school. Het welbevinden van de leerlingen is een belangrijke voorwaarde voor goede prestaties en een optimale intellectuele en sociale ontwikkeling. Wij gebruiken hiervoor het instrument Leerling in beeld (Cito) waarbij leerkrachten en leerlingen hun welbevinden en betrokkenheid aangeven. Ook werken we op Roald Dahl met "Kwink". Met deze methode stimuleren we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen In 1-op-1 gesprekken tussen leerlingen en leerkracht wordt indien nodig/gewenst een plan opgesteld om de sociale veiligheid te vergroten.

Terug naar boven