Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Brouwerstraat 2 5271 XR Sint-Michielsgestel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten eindtoets moeten vooral passend zijn!

We proberen elke dag het beste bij iedere individuele leerling naar boven te halen, door uitdagend onderwijs op maat te bieden. Om de leerresultaten te meten, methode onafhankelijk, wordt in groep 8 de Route 8 eindtoets ingezet. Hiermee meten wij ook of ons aanbod van onderwijs ook echt resultaat geeft. De extra toetsresultaten helpen ons om voor elke leerling de best passende plek in het voortgezet onderwijs te kunnen adviseren: Hoger is hierbij niet altijd beter! Een goed passende plek, dat is onze missie!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met het leerlingvolgsysteem “ParnasSys”. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij ieder kind zo veel mogelijk op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan leren. Het is daarom belangrijk dat we alle bevindingen en resultaten noteren. ParnasSys is een dergelijk systeem. Alle resultaten van de toetsen die bij de methodes horen, als ook de Cito-toetsen worden in dit systeem ingevoerd. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerde toetsen en deze toetsen zijn er op verschillende vakgebieden. Wij gebruiken deze toetsen in de groepen 3 t/m 8. De resultaten worden gebruikt om uw kind goed te kunnen volgen.Tijdens de opbrengstgerichte groepsbesprekingen met de leraar bespreken de intern begeleider / directeur met de leraren de vorderingen van de kinderen. Zowel op individueel niveau, als op groeps-,school en landelijk niveau kunnen resultaten en ontwikkelingen worden geanalyseerd. Dit vinden we belangrijk om bepaalde trends te kunnen signaleren. Zo blijft de verbetering van ons onderwijs steeds in beweging.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vervolgonderwijs


Het geven van een schooladvies is maatwerk. Tijdens de adviesgesprekken bespreken we met ouders, naast alle toetsgegevens, andere facetten die bij de ontwikkeling van kinderen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld de taak-/werkhouding en persoonlijkheid. Doel is dat we voor onze leerlingen de best passende plek in het voortgezet onderwijs mogelijk willen maken: Hoger is hierbij niet altijd beter een goede landing is wel van belang! 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectierapport: juni 2016

 Onderwijsresultaten  als voldoende beoordeeld                                                                                                                                                                                    

Onderwijsproces

Zicht op ontwikkeling     als voldoende beoordeeld

Didactisch handelen       als voldoende beoordeeld

Samenwerking              als voldoende beoordeeld

Verslag is op te vragen bij de directie. 

Terug naar boven