Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Brouwerstraat 2 5271 XR Sint-Michielsgestel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit 20 medewerkers. 

In de kleutergroepen hebben we juf Esmee, juf Heidi, juf Joyce, juf Sarah en juf Yvonne

Middenbouw, groep 3, 4 en 5, juf Kristel, juf Sabine, juf Carmen en meester Karel

Bovenbouw, groep 6, 7 en 8, juf Ijole, juf Lieke, juf Rebecca, juf Jessie, juf Christel

Op meerdere momenten zijn er ondersteuners/onderwijsassistenten aan het werk binnen de verschillende groepen, juf Annie, juf Yvonne, juf Anita, juf Tineke en juf Marjan.

Voor de ondersteuning van de leerkrachten werken we ook met een Intern Begeleider juf Franca en zorg coördinator juf Marjan

Onze school heeft een conciërge, meneer Wim. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging van zieke leraren beschikt  ‘De Dommelgroep’  (verschillende schoolbesturen samen) over een vervangerspool. Door de wet Werk en zekerheid is het werken met een vervangerspool noodzakelijk. Zij kunnen voor ons het aantal contracten monitoren, zodat we geen verplichtingen krijgen aan deze invallers. Cadansprimair heeft zelf personeel in vaste dienst voor het uitvoeren van de kort-durende vervanging. U moet dan denken aan een dag verlof of ziekte. Ook deze vervangers worden ingezet via de vervangerspool. Mocht er voor een groep geen vervanging beschikbaar zijn, dan zullen we de leerlingen verdelen over de andere groepen. Geen ideale situatie, maar zo voorkomen we dat de leerlingen naar huis gestuurd moeten worden. Is er op korte termijn geen vervanging te organiseren, dan zijn we genoodzaakt de leerlingen minimaal een dag thuis te laten. Dit zal dan tijdig, bij voorkeur een dag voorafgaand, gecommuniceerd worden. Wanneer mogelijk wordt er vooraf via Parro aangegeven dat er vervanging is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 Werken met clusters

Op basisschool de Wegwijzer werken we met jaargroepen, die met elkaar een cluster vormen. Er zijn drie clusters: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Binnen het cluster wordt er veel samengewerkt, zowel door leerkrachten als door de kinderen. De leerkrachten verzorgen de instructies voor de verschillende niveaus binnen de groep, de verwerking van de leerstof, dus oefenen/toepassen wordt zelfstandig gedaan door de leerlingen. Deze verwerkingstaken zijn ook weergegeven op een weektaak, vanaf groep 4. Zo kunnen ze zelf leren plannen, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en keuzes maken. Eigenaarschap voor hun eigen werk wordt steeds belangrijker. Bovendien is het voor de leerkracht eenvoudig om aanpassingen op maat te doen voor alle leerlingen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 Lestijden en vakken zijn enigszins variabel en afhankelijk van dagprogramma en projecten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De zorgprocedure

De ontwikkelingen in het basisonderwijs verlangen dat “het werk in de klas” meer en meer passend is bij de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Daarom is het van groot belang dat de leraar deze behoeften in kaart kan brengen. De leraar doet er toe! Zeker als het gaat om maatwerk voor leerlingen. Veel leerlingen kunnen gewoon met de groep mee. Mocht er een keer een onderdeel minder goed begrepen worden, dan wordt hier meteen aandacht aan besteed om te zorgen dat de doelen weer gehaald worden.

Zorgniveau 1: Op dit zorgniveau is het nodig, dat de leraar zijn onderwijs zo effectief inricht, dat er ruimte is om leerlingen extra instructie te kunnen geven.

Zorgniveau 2: Anders is het, als kinderen niet voldoende hebben aan de basis leerstof of als alleen verlengde instructie niet voldoende is. Dan zal de leraar het onderwijsaanbod moeten intensiveren. Extra inzet kan de leraar zelf regelen, of een beroep doen op bijvoorbeeld een onderwijsassistente. 

Binnen de basisondersteuning moet elke leraar deze verschillen in behoeften kunnen “bedienen”. Zowel zorgniveau 1 als 2 hoort tot de basisondersteuning.

Zorgniveau 3: De leraar wordt ondersteunt door collega’s en de IB-er om samen te kijken wat het beste werkt voor het kind. Leerlingen kunnen besproken worden bij een leerlingbespreking of bij een zorgoverleg met het zorg-advies-team. De leraar krijgt handelingsgerichte adviezen die verwerkt worden in een groeps- of handelingsplan. Ook leerlingen die een eigen leerlijn volgen zitten op zorgniveau 3. Komen we er samen niet uit, of is de onderwijsbehoeften zo specifiek, dan kunnen we een beroep doen op het samenwerkingsverband, door het stellen van een ondersteuningsvraag. Die vraag kan gericht zijn op ondersteuning van de leraar, de IB-er of het kind.

Zorgniveau 4: Wanneer de geboden hulp onvoldoende heeft opgeleverd en de leerlingbespreking niet leidt tot overzicht, inzicht en uitzicht en er sprake blijft van handelingsverlegenheid, wordt de leerling besproken bij het Zorg Advies Team (ZAT) met als doel inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van de leerling. Ouders worden (indien gewenst) betrokken bij het ZAT. Op dit niveau is er geen sprake meer van aansluiting bij alle reguliere doelen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroeg schoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroeg schoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroeg schoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

We werken samen met de het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Kinderdagverblijf BLIJ en de buitenschoolse opvang, BSO Bolderburen. Het peuterarrangement van kinderopvang BLIJ sluit aan bij de meest gangbare thema's.  Er is veel contact met de intern begeleider of de kleuterleerkrachten die regelmatig observeert bij de opvang. Er is een warme overdracht tussen school en de kinderopvang. Voor kinderen met een speciale behoefte wordt er in samenwerking met beide partijen een passend aanbod gemaakt.

Terug naar boven