Basisschool Maria Goretti

Kantstraat 1 6111 AH Sint Joost

Schoolfoto van Basisschool Maria Goretti

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit deskundige, betrokken en enthousiaste leerkrachten en leraarondersteuners. De directeur en intern begeleider geven samen sturing aan het onderwijs en de leerlingenzorg op school. Leerkrachten, leraarondersteuners, directeur en intern begeleider voelen zich samen verantwoordelijk voor alle leerlingen van onze school. Deskundigheidsbevordering en leren van en met elkaar vinden we belangrijk.

De school wordt verder ondersteund door het bestuurskantoor, administatieve kracht, conciërge en tuinman.

Op vrijdagmorgen is Claudy Meuwissen van HoeZo Leren aanwezig. Zij werkt met kleine groepjes leerlingen rondom o.a. (begrijpend) lezen/ spelling/ rekenen/ leren leren.


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging: Wanneer een leerkracht, bijvoorbeeld door ziekte, afwezig is, zal de directeur trachten voor een vervanger te zorgen. Hierbij wordt de directeur ondersteund door de vervangersmanager. Voor informatie met betrekking tot vervangingen verwijzen wij naar het vervangingsbeleid schoolbesturen Midden-Limburg op de website van Wijzers in Onderwijs: https://www.wijzersinonderwijs.nl

Wanneer een afwezigheid een langere periode gaat duren, worden de ouders hierover geïnformeerd via ParentCom (BasisOnline Ouderportaal).

Verlof: In de CAO Onderwijs is geregeld onder welke voorwaarden iemand verlof krijgt. Denk hierbij aan jubilea, huwelijk, overlijden, bezoek specialist, zwangerschapsverlof, e.d.

Ouderschapsverlof: Het onderwijs kent de regeling ouderschapsverlof. Dat betekent dat een leerkracht vrijwillig gedurende een bepaalde tijd betaald en/of onbetaald verlof kan nemen. De regeling hiervoor is wettelijk vastgelegd.

Professionalisering: Vanwege het snel veranderende onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten “bijblijven” in hun vak en dat ze zich bijscholen. Scholing kan plaatsvinden op zowel teamniveau of individueel niveau. Indien scholing plaatsvindt onder schooltijd worden ouders tijdig geïnformeerd.

Bijzonder budget: Onderwijspersoneel kan ervoor kiezen om vanaf 57 jaar de uren duurzame inzetbaarheid in te zetten voor verlof.

Parttime werk: Soms geven personeelsleden aan dat zij niet fulltime, maar parttime willen werken. Het schoolbestuur beslist hierover. Wanneer een leerkracht parttime werkt, zijn er meerdere personen in de groep werkzaam. Wij streven ernaar om dit te beperken tot 2 personen, echter er kunnen omstandigheden zijn dat we dit niet altijd kunnen garanderen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsindeling voor schooljaar 2021-2022:

Groep 1/2A: maandag t/m donderdag: Marion Nizet; marion.nizet@wijzersinonderwijs.eu 

Groep 1/2B: maandag t/m donderdag: Ruby Leinders; ruby.leinders@wijzersinonderwijs.eu

Groep 3/4: maandag t/m vrijdag: Renée Beunen; renee.beunen@wijzersinonderwijs.eu

Groep 5/6: maandag + vrijdag: Loes Verstappen; loes.verstappen@wijzersinonderwijs.eu

Groep 5/6: dinsdag, woensdag, donderdag: Mariska Beenen; mariska.beenen@wijzersinonderwijs.eu

Groep 7/8: maandag t/m donderdag: Boukje Hermans; boukje.hermans@wijzersinonderwijs.eu

Groep 7/8: vrijdag: Ruby Leinders: ruby.leinders@wijzersinonderwijs.eu

Directeur: maandag t/m donderdag: Liesbeth Ruyten: liesbeth.ruyten@wijzersinonderwijs.eu

Intern begeleider: maandagmiddag, dinsdag, woensdag, donderdag: Dily Krijn: dily.krijn@wijzersinonderwijs.eu 

Onderwijsassistent: woensdag: Petra Koonings; petra.koonings@wijzersinonderwijs.eu

Toelichting:

 • Groep 1/2 zal vanaf november gesplitst worden in groep 1/2A en 1/2B.
 • Juf Marion heeft 1x per 2 weken op woensdag duurzame inzetbaarheid. Zij is dan niet aanwezig. Groep 1/2A en 1/2B worden op deze dagen samengevoegd.
 • Het ouderschapsverlof van juf Boukje zal ingevuld worden door juf Ruby op vrijdag.
 • Juf Renée gaat verder met het 2e jaar van de opleiding intern begeleider. Zij zal een aantal dagen afwezig zijn wegens studie. Er zal dan vervanging in de groep zijn.
 • Juf Loes werkt op dinsdag t/m donderdag als orthopedagoog voor de stichting.
 • Juf Boukje rondt dit schooljaar de opleiding bewegingsonderwijs af.
 • Juf Mariska gaat de opleiding rekenexpert volgen. Zij zal dan een aantal dagen afwezig zijn wegens studie. Er zal dan vervanging in de groep zijn.

Ook dit schooljaar zullen er waarschijnlijk weer stagiaires onderwijsassistent(e) zijn in één of meerdere groepen.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze visie op passend onderwijs Met inachtneming van ieders ontwikkeling mogelijkheden te bieden en voorwaarden te scheppen voor de individuele leerling. Rekening houdende met mogelijkheden en/of beperkingen binnen de school. Dit wordt per individuele leerling bekeken en samens met ouders, waarin we streven naar de best mogelijke ontwikkeling van het kind. Elk kind verdient een zo passend mogelijke plek. Als de ondersteuning niet kan worden gegeven, zoekt school samen met ouders naar een best passende school. Regulier als het kan, speciaal als het moet.

Grenzen aan onze ondersteuning Binnen de basisondersteuning zullen leerkrachten hun handelen richten op een brede ondersteuning, waarbij differentiatie als uitgangspunt wordt genomen. Binnen het eigen schoolsysteem zal waar mogelijk aanvullende ondersteuning worden geboden, begeleid vanuit het ondersteuningsteam. Dit kan eventueel gecombineerd worden met expertise vanuit ketenpartners die vrij toegankelijk is. Ondersteuning is altijd maatwerk gericht op een match tussen onderwijsbehoeften van de leerling en realisatie binnen  onderwijsaanbod. Helaas kan de match soms niet of niet meer gerealiseerd worden. Dan komen de grenzen van de ondersteuning in beeld. In onderstaand overzicht maken we de randvoorwaarden en de grenzen concreet. Dit hangt samen met het niet meer kunnen realiseren van een verantwoord onderwijsaanbod voor alle leerlingen, die onze school bezoeken. 

Aanmelding: Wij zullen bij de aanmelding zorgvuldig afwegen of wij een leerling kunnen plaatsen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij alle benodigde informatie ontvangen van ouders. Met toestemming van ouders ontvangen wij informatie vanuit de peuterspeelzaal, instanties of de vorige school. Indien de leerling een VVE-programma heeft gevolgd ontvangt de school vanuit de informatie over de inhoud van dit programma. De volgende zaken zullen wij meenemen in onze overweging om over te gaan tot plaatsing: 

 • Mate van behoefte aan individuele instructie en begeleiding;
 • Mate van benodigde therapieën;
 • Mate van lichamelijk zorg/verzorging, inclusief het verrichten van medische handelingen; 
 • Kinderen die permanent gebruik maken van een rolstoel 
 • De ernst van storend of agressief gedrag naar medeleerlingen en/of leerkrachten; De veiligheid van leerlingen en medewerkers staat altijd voorop. 
 • De gebouwelijke situatie/mogelijkheden;
 • Mate van zindelijkheid bij aanmelding. Indien zindelijkheid veroorzaakt wordt door een medische oorzaak kan plaatsing overwogen worden. Als school verschonen wij de leerlingen. niet. 
 • Betreft het een terugplaatsing vanuit het S(B)O met een VSO advies? 
 • Ondersteuningscapaciteit: wat is de zwaarte, de vorm van ondersteuning en het aantal leerlingen met ondersteuningsbehoeften dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging plaatsvinden of er voldoende ondersteuning ruimte aanwezig is.
 • Rust en veiligheid: Rust en veiligheid voor al onze leerlingen en medewerkers staat voorop. Wij kunnen niet tegemoet komen wanneer verstoring wordt veroorzaakt door ernstige gedragsproblemen. Hierbij gaat het zowel om de verstoring van het leerproces van de desbetreffende leerling, maar ook dat van andere kinderen binnen de school. Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep in het gedrang komt. Wanneer er voor de betreffende leerling bijvoorbeeld feitelijk structurele 1-op-1- begeleiding nodig is, kunnen wij onvoldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de andere leerlingen. 
 • Kennis en vaardigheden: Kinderen die bij ons op school instromen willen wij in principe gedurende hun gehele basisschool loopbaan gedegen onderwijs kunnen bieden. Er bestaan echter nogal wat verschillen in mogelijke onderwijsbehoeften en hulpvragen welke ons als schoolteam gesteld kunnen worden. Het is onmogelijk om aan de totale diversiteit hierin tegemoet te komen. We zullen derhalve bij de aanmelding van een leerling moeten afwegen in hoeverre het schoolteam deskundig is in dezen en of we de ondersteuning, naar onze beste inschatting, gedurende de gehele schoolloopbaan van de leerling kunnen realiseren. De volgende kinderen kunnen wij op basis van expertise binnen het team niet plaatsen: zeer zwaar slechtziend of blinde kinderen; zeer zwaar slechthorend of dove kinderenKinderen met een meervoudige handicap; kinderen waarbij de leerbaarheid in het gedrag komt door ernstige DSM 5 problematieken (zoals trauma, hechting, lage intelligentie, syndromen enz.); kinderen met ernstige (externaliserende) gedragsproblemen; kinderen met een verwijzing naar SO, SBO of taalschool/schakelklas (NT2)

Samenwerking: Als school zijn wij afhankelijk van een goede samenwerking met ouders en eventueel andere betrokkenen. Wij gaan uit van een open en eerlijke communicatie tussen school en ouders met betrekking tot het delen van ervaringen, meningen en informatie. Wanneer ouders geen vertrouwen hebben in het beleid van de school, de kennis en expertise van collega's of zich niet kunnen conformeren aan het onderwijsconcept staat de samenwerking onder druk. Derhalve kunnen wij genoodzaakt zijn het gesprek te voeren of wij als school nog altijd de meest passende plek zijn voor de leerling. Uiteraard blijven wij voortdurend de ontwikkeling van leerlingen in de gaten houden. Indien een. leerling geen groei meer laat zien op de diverse vakgebieden dan wel pedagogisch en/of sociaal emotioneel vlak of wanneer niet meer de ondersteuning geboden kan worden, gedurende de schoolloopbaan, zal in gekeken worden of een verwijzing naar een andere basisschool of SO/SBO wellicht beter passend is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een kind. 

Als ouders geen relevante informatie willen verstrekken, kan dat tot gevolg hebben dat de school niet in staat is om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen en dus ook niet om te beoordelen of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan ertoe leiden dat de school mag weigeren om de leerling toe te laten. Vanwege het gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoefte kan van de school dan niet worden verwacht dat zij een andere school voor de leerling vindt en uitvoering geeft aan de zorgplicht. De school moet ouders wel in de gelegenheid stellen om alsnog de benodigde informatie te verstrekken (Bron: Stichting Onderwijsgeschillen). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De focus binnen onze school richt zich op de basisvakken. Hiervoor hebben we de afgelopen jaren schoolontwikkelingstrajecten gevolgd. Dit heeft er o.a. toe geleid dat we met een nieuwe rekenmethode zijn gaan werken:"Pluspunt" (groep 3 t/m 8) en "Rekenplein"(groep 1/2). Hiermee kunnen we de leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben beter bedienen. Middels rekenplannen en rekenoverzichten volgen we de leerlingen nauwgezet. Het rekenonderwijs is beschreven in een kwaliteitskaart. De leerkrachten hebben daarnaast de opleiding van "Met Sprongen Vooruit" gevolgd. Zij kunnen hierdoor de materialen van "Met Sprongen Vooruit" gericht inzetten in hun lesprogramma.

Vervolgens zijn we met een schoolontwikkelingstraject rondom lezen aan de slag gegaan. Tijdens dit traject hebben we ons totale leesonderwijs kritisch onder de loep genomen: o.a. leesbeleving, technisch lezen, begrijpend lezen. We zijn getart met een nieuwe leesmethode in groep 4 t/m 8 waarin technisch lezen en begrijpend lezen geintegreerd zijn ("Atlantis"). Voor het leesonderwijs zullen we ook een leesplan en een kwaliteitskaart ontwikkelen.

Het HandelingsGericht Werken is onderdeel van onze aanpak. Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.

Er is in schooljaar 2022-2023 op stichtingsniveau een nieuw leerlingvolgsysteem voor groep 3 t/m 8 geïntroduceerd:"Leerling in Beeld". Dit systeem geeft meer inzicht waar leerlingen staan in hun ontwikkeling; de focus is gericht op groei: de leerling staat centraal. In schooljaar 2023-2024 is er op stichtingsniveau gestart worden met een leerlingvolgsysteem voor groep 1/2:"Mijn Kleutergroep". Hiervoor volgden de leerkracht groep 1/2 en de intern begeleider scholing.

In schooljaar 2024-2025 gaan we ons verder ontwikkelen m.b.t. de executieve functies en vaardigheden bij kinderen. Executieve functies zijn functies in je brein die het mogelijk maken om je gedrag en je leren te sturen. Het gaat bijvoorbeeld over het vermogen om te organiseren, je te kunnen concentreren of om je gevoelens en gedrag te reguleren.

Binnen onze school hebben we de "ontwikkelgesprekken" geïntroduceerd. Dit is een gesprekkencyclus met ouders, leerkrachten en intern begeleider rondom leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. De gesprekken vinden om de 6-8 weken plaats. Indien nodig sluit de schoolondersteuner of een externe begeleider aan. Middels deze gesprekken betrekken we ouders in een vroeg stadium en kunnen we de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte beter samen begeleiden. Mocht blijken dat er na 3 à 4 gesprekken er onvoldoende vooruitgang is, dan worden verdere stappen ondernomen (HGPD/ externen/ onderzoek....)

OT 2.0 Met ingang van schooljaar 2022-2023 is gestart met een ondersteuningsteam voor alle scholen van Wijzers in onderwijs en SPOLT. Vanuit deze nieuwe opzet heeft elke school recht op:

 • Schoolbegeleiding: Denk hierbij aan: consultatie, IB, begeleiding, observaties, overleg en advies ten aanzien van leerling en schoolontwikkeling, sparringpartner, etc. 
 • Diagnostiek: Naast uren schoolbegeleiding heeft elke school recht op een onderzoek voor een leerling.
 • Kortdurende arrangementen/ inzet specialismen. Per vraag van de school wordt gekeken welke begeleider hierin het meest kan betekenen.

In de gemeente Echt-Susteren zijn "Knooppunten 0-4 jaar voor kinderen met een ondersteuningsen/of zorgbehoeften" opgezet. Op deze manier hopen we kinderen in de voorschoolse voorzieningen tijdig te helpen met de juiste hulp of te kunnen doorverwijzen naar de juiste vorm van onderwijs.

Preventieve dyslexiezorg groep 2 leerlingen vanuit de gemeente Echt-Susteren:stimuleren taalontwikkeling door in te zetten op het verbreden van de woordenschat, het verbeteren van het taalgevoel,vergroten en kennen van elementaire begrippen en auditieve vaardigheden. Het fonemisch en fonologisch bewustzijn staat hierbij centraal. Hiervoor komt een gespecialiseerde logopediste 1x per week op school en zetten we het programma "Bouw" in.

10-14 Onderwijs: Soepele overgang van basisschool naar brugklas. 10-14-Onderwijs regio Echt maakt een doorlopende leerlijn waarmee primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) goed op elkaar aansluiten en het onderwijs samen vormgeven.

Plusklas: Meer- en hoogbegaafde leerlingen van meerdere scholen werken in de plusklas aan de ontwikkeling van creatieve, praktische en analytische vaardigheden. Er is in het bijzonder aandacht voor ontwikkeling van creatief denken, zelfreflectie, leren-leren en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen de school werken we nauw samen met de kinderopvang SKEM: Peuteropvang en BSO Buitengewoon. Hier kiezen de meeste ouders voor. De Peuteropvang en BSO is op maandag-dinsdag en donderdag geopend.

Ook is er een samenwerking met BSO WeePlay. 

Terug naar boven