Basisschool Maria Goretti

Kantstraat 1 6111 AH Sint Joost

Schoolfoto van Basisschool Maria Goretti

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Optimale ontwikkeling
  • Omgaan met wereld en ander
  • Zorg voor alle betrokkenen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste ouders kiezen voor de school, omdat het dichtbij en de enige school in het dorp is. Enkele kinderen komen van omliggende wijken. Het merendeel van de ouders is middelbaar en hoog opgeleid. Ouders zijn werkzaam in diverse sectoren zoals de agrarische sector, de zorg, het onderwijs en de industrie. De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen is ook hier merkbaar. Binnen onze school hebben we geen leerlingen van allochtone afkomst. De meeste kinderen spreken bij binnenkomst de Nederlandse taal voldoende. De thuistaal is dialect en/of Nederlands. Er zijn relatief weinig gewichtenleerlingen op onze school.

We werken met vier combinatiegroepen. Sinds enkele jaren stijgt het aantal aanmeldingen voor groep 1. Er zijn veel huizen verkocht, hierin komen m.n.  jonge gezinnen wonen. Dit werkt positief voor het leerlingenaantal. Bovendien zien we ook dat ouders uit de omgeving bewust kiezen voor de kleinschaligheid van de school. Ook de veiligheid en sfeer binnen de school spelen een belangrijke rol in de keuze voor de school. De combigroep 1/2 heeft al jaren rond de 35 leerlingen aan het einde van het schooljaar. Dit vertaalt zich door naar de andere groepen die ook (zullen) groeien. Mede daardoor hebben wij voor schooljaar 2023-2024 de bewuste keuze gemaakt om te gaan werken met leraarondersteuners, zodat alle groepen in meer of mindere mate ondersteund kunnen worden. Ook het lerarentekort heeft ons in dit besluit versterkt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de peuterzaal, voor- en naschoolse opvang van SKEM (= Stichting Kinderopvang Echt-Maasgouw) binnen ons gebouw gehuisvest kan blijven. Wanneer we 5 groepen maken, hebben we hiervoor geen ruimte meer. Met SKEM werken we samen, zodat een doorgaande lijn ontstaat in voorschools en vroegschools aanbod.In het gebouw hebben we de Bieb op School. Leerlingen kunnen boeken lenen om thuis en/of op school te lezen.

Er is verder samenwerking met het DOP (DorpsOntmoetingsProject). Het gebied rondom de school is één gezamenlijke ruimte met de Wei en de Speeltuin. Ook is er een samenwerking met het Patronaat (Project “Jong + Oud = Goud”) en het Thomashuis (verstandelijk beperkten). Verder zijn er o.a. contacten met de plaatselijke fanfare, de carnavalsvereniging, sportverenigingen, parochie en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven