Basisschool De Schare

Wethouder Lemmenstraat 9 5454 GH Sint Hubert

  • Schoolfoto van Basisschool De Schare
  • Schoolfoto van Basisschool De Schare

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en studiedagen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school. Een goede communicatie tussen ouders en de school is voor ons belangrijk. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van BS de Schare,
Jos van Gerven, directie

Akkoord namens de medezeggenschapsraad,
Elma Boumans, Laura ten Broeke, Pieter Cuppen, Lisa Tanis

Akkoord namens College van bestuur,
Harrie van de Ven

Optimus Primair Onderwijs Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. Optimus omvat 39 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus werken circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 500 leerlingen. Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken en Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend vermogen van de organisatie als totaal. Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd.  

Optimus Primair Onderwijs Bestuurskantoor Stoofweg 2, 5361 HZ Grave

(0485) 31 89 10

www.optimusonderwijs.nl  


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de laatste jaren gedaald naar 50 leerlingen in oktober 2021. Komende jaren stijgt het leerlingenaantal weer licht volgens de prognoses.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven