Basisschool De Schare

Wethouder Lemmenstraat 9 5454 GH Sint Hubert

  • Schoolfoto van Basisschool De Schare
  • Schoolfoto van Basisschool De Schare

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en studiedagen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school. Een goede communicatie tussen ouders en de school is voor ons belangrijk. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van BS de Schare,
Jos van Gerven, directie

Akkoord namens de medezeggenschapsraad,
PMR-lid, Elma Boumans

Akkoord namens College van bestuur,
Harrie van de Ven

Optimus Primair Onderwijs Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. Optimus omvat 39 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus werken circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 500 leerlingen. Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken en Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend vermogen van de organisatie als totaal. Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd.  

Optimus Primair Onderwijs Bestuurskantoor Stoofweg 2, 5361 HZ Grave

(0485) 31 89 10

www.optimusonderwijs.nl  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking.
  • Eigenaarschap.
  • Ieder is zichzelf.
  • Goed luisteren naar elkaar.
  • Aandacht voor elkaar.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de laatste jaren gedaald naar 50 leerlingen in oktober 2021. Komende jaren stijgt het leerlingenaantal weer licht volgens de prognoses.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
55
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verkeersveiligheid op De Schare.

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Brabantse scholen investeren sinds 1997 flink mee om van Noord-Brabant de meest verkeersveilige provincie te maken. Alle Brabantse gemeenten hebben inmiddels het gedachtegoed van BVL overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.

Structurele verkeerseducatie.

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.  Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Door BVL-deelname maken scholen Noord-Brabant nog veiliger. Natuurlijk doen ook wij mee!!!

In de werkgroep Verkeer zitten Lisa Tanis, Yvonne Cuppen en Ellen Verhoeven. De werkgroep  evalueert  twee keer per jaar het verloop van het brigadieren. Om de subsidie van BVL (Brabants Veiligheids Label) binnen te kunnen halen, is o.a. het organiseren van het brigadieren een vereiste. Ouders brigadieren niet alleen voor de veiligheid van overstekende kinderen. Een goede reden is ook het binnenhalen van de subsidie om daarmee verkeersactiviteiten voor alle schoolkinderen te kunnen uitvoeren. Activiteiten als: een reisje met bus of trein, een busreis naar een excursie verder weg, het project Streetwise. Ouders die brigadieren zijn nodig. Ook de inzet van hulpbrigadiers uit groep 7 en 8 horen erbij. Aanmeldingen blijven van harte welkom. Aanmelden kunt U bij Yvonne Cuppen. We wensen iedereen weer een veilig oversteekjaar toe.

Terug naar boven