obs De Casembroot

Schoolstraat 38 4697 CL Sint-Annaland

  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot
  • Schoolfoto van obs De Casembroot

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een personeelslid, proberen we altijd een bekende leerkracht als vervanger in te zetten.
Aangezien dit niet altijd lukt, maken we gebruik van de invallerspool.

Als het niet lukt om een vervanger te krijgen, kijken we intern naar een oplossing. Soms zetten we een onderwijsassistent voor de groep, onder direct toezicht van leerkrachten. Of we kiezen ervoor om een groep op te splitsen en te verdelen over de andere groepen in de school.

Alleen als het echt niet lukt om de vervanging te regelen, laten we een groep thuis werken. De ouders zijn daar uiterlijk de voorgaande schooldag van op de hoogte. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft zowel enkele als combinatiegroepen, op basis van het leerstofjaarklassensysteem.
Daarnaast wordt er, op meerdere momenten per week, groepsdoorbrekend gewerkt in niveaugroepen op gebied van Lezen (zowel Technisch als Begrijpend Lezen) en Rekenen (aan de hand van rekenkisten per onderdeel).

Voor de meer-en hoogbegaafde leerlingen bieden we daarnaast extra uitdaging aan de hand van het programma Accadin en er kan extra zorg worden geboden in de Plusklas, van OcTHO.

Stichting OcTHO heeft een Taalklas die zorgt voor begeleiding van leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Er zijn op school twee vakleerkrachten Muziek, die zorgen voor de muzieklessen in alle groepen waaronder de AMV, notenleer in de groepen 2 t/m 5 en de orkestklas in groep 6/7. De inzet op muziekonderwijs is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (http://www.muziekmaaktslim.nl), waarin aangetoond is dat  dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen vergroot. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt vanuit thema's gewerkt. In verschillende activiteiten, worden verschillende vak-en vormingsgebieden aangeboden.

Dit is moeilijk in exacte uren weg te zetten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom op onze school.

We bieden deze kinderen goed, passend en huisnabij onderwijs aan. Daar waar ons dat zelf niet lukt, roepen we de hulp in van externen. Als we dan nog niet tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van het kind, wordt samen met de ouders/verzorgers gezocht naar een passend alternatief.

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben, komen in een zogenaamde Stergroep. Dat is een groep als alle andere groepen op school, met eigen leeftijds-en buurtgenoten. Het verschil is dat de leerkracht extra ondersteuning krijgt om de juiste zorg aan het betreffende kind te kunnen geven. Deze extra ondersteuning komt van een ambulant begeleider vanuit het samenwerkingsverband ‘Kind op één’. Op deze manier kunnen we meer kinderen binnen de school en nabij huis passend onderwijs geven.  De kinderen van de Stergroep gaan het grootste gedeelte van de dag naar de reguliere groep, met hun leeftijds-en klasgenoten.

De kinderen die meer- en/of hoogbegaafd zijn, dagen we in de groep op verschillende manieren extra uit. De bovenschoolse Plusklas biedt  een keer per week voor de kinderen die dat nodig hebben extra zorg en/of begeleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school wil op het gebied van de extra ondersteuningsbehoefte aan sluiten bij de behoeften van de leerlingen. Soms kunnen we dit zelf, soms zijn we afhankelijk van een extern deskundige. We ondersteunen het huis-nabij principe van het passend onderwijs en doen steeds ons uiterste best om de leerlingen huisnabij onderwijs te kunnen bieden. In de komende jaren zullen we ons hier nog verder in ontwikkelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven