Basisschool 't Kendelke

Kendelweg 1 5853 EL Siebengewald

Schoolfoto van Basisschool 't Kendelke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft de school een onderzoek laten afnemen door een extern bureau, om te komen tot een vooradvies (medio oktober/november, groep 8). Dit onderzoek bestaat uit een afname van de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveaus (NIO) en de Test Plaatsing Voortgezet Onderwijs (TPVO). De uitslag van de NIO en TPVO laat zien dat het School Vorderingen Quotiënt (wat de kinderen presteren) hoger is dan het gemeten Intelligentie Quotiënt. Dat betekent dat de school zeker uit de kinderen haalt wat er in zit!

Hieronder zijn de gegevens te zien van de laatste drie schooljaren. 

Aanvullende gegevens TPVO 2016-2017: gemeten IQ gem. 99,8           schoolvorderingen: gem. 101,2

Aanvullende gegevens TPVO 2017-2018: gemeten IQ gem. 94,3           schoolvorderingen: gem. 101,8

Aanvullende gegevens TPVO 2018-2019: gemeten IQ gem. 91,7           schoolvorderingen: gem.   95,9

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is ervoor gekozen gebruik te maken van reeds bekende gegevens voor de advisering. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Kleuters worden vooral gevolgd aan de hand van ontwikkelingslijsten (Kijk!). In Kijk! staat de gemiddelde ontwikkeling van kinderen tot 7 jaar weergegeven. Per kind wordt gekeken welke ontwikkeling het kind laat zien op de ontwikkelingslijnen. 
Vanaf groep 3 worden naast observaties ook methodetoetsen en niet-methodetoetsen (CITO) afgenomen. Alle gegevens worden bewaard en centraal op de server opgeslagen. Het systeem kan bij bepaalde toetsen overzichten en grafieken weergeven, waaraan we kunnen aflezen of de kinderen de gewenste resultaten behalen. We krijgen zo tijdig een signaal als er iets mis dreigt te gaan. Zodoende kunnen we dan op tijd bijsturen.

De intern begeleider 'bewaakt' dit leerlingvolgsysteem. Op vooraf geplande momenten bespreekt hij met de groepsleerkrachten de resultaten en het reilen en zeilen van de klas en de analyses van de resultaten. Er wordt vooral aandacht besteed aan kinderen met zwakke of zeer goede resultaten m.b.t. het leerproces. Van belang is echter dat er vooral ook op wordt gelet waar de ontwikkelkansen liggen. Een hulpmiddel hiervoor is het HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek) formulier. Daarmee worden de belemmeringen in kaart gebracht, maar zeker ook de sterke punten. Belangrijk is uiteraard ook de extra zorg voor kinderen met bijvoorbeeld: faalangst, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf eind leerjaar 6 worden door de leerkrachten prognoses gemaakt per leerling voor het niveau van uitstroom in het voortgezet onderwijs. Midden leerjaar 7 (na de afname van CITO) wordt een nieuwe prognose opgesteld in overleg met de leerkracht van leerjaar 6 en 8, de intern begeleider en de directeur. Tijdens het rapportgesprek worden deze prognoses met ouder en kind besproken. 
Eind leerjaar 7/ begin leerjaar 8 worden deze prognoses bijgesteld, waar nodig. Na de afname van Cito in uiterlijk januari van leerjaar 8, worden de definitieve adviezen opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht van leerjaar (6) 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. De leerkracht van leerplein bovenbouw bespreekt de adviezen met de ouders en het kind. 
Na afname van de IEP eindtoets worden de adviezen bijgesteld wanneer nodig en besproken met ouders en kind.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2012-2013 heeft de inspectie de school onderzocht. De school heeft toen een voldoende beoordeling gekregen. Aan de verbeterpunten is in de jaren erna gewerkt, om het onderwijs nog beter te maken.

Net zoals kinderen en mensen zich blijven ontwikkelen, geldt dit ook voor school en het geboden onderwijs. In augustus 2019 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht in het kader van het thema-onderzoek 'PO-VO'. Tijdens dit onderzoek werd ingezoomd op hoe de adviezen tot stand komen, of alle kinderen gelijke kansen krijgen en hoe de overstap naar het VO voorbereid en begeleid wordt. 
Tijdens dit bezoek heeft de school een open gesprek kunnen voeren met de inspecteur en ook hier weer mooie adviezen uit opgedaan, om nu en in de toekomst verder in door te kunnen ontwikkelen.
Helaas komt er geen verslag van dit onderzoek. Wel zal een vermelding komen te staan op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven