Basisschool 't Kendelke

Kendelweg 1 5853 EL Siebengewald

Schoolfoto van Basisschool 't Kendelke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor 2016 hebben de leerlingen van basisschool 't Kendelke de CITO-eindtoets gemaakt. In 2017 werd vanuit het ministerie van Onderwijs verplicht dat alle leerlingen aan het einde van de basisschool, een gecertificeerde eindtoets moeten maken. Stichting Lijn83 heeft toen de keuze gemaakt om de zogenaamde IEP-eindtoets af te nemen.

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen. Het ministerie van Onderwijs heeft hiertoe besloten i.v.m. het Coronavirus. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Kleuters worden vooral gevolgd aan de hand van ontwikkelingslijsten (Kijk!). In Kijk! staat de gemiddelde ontwikkeling van kinderen tot 7 jaar weergegeven. Per leerling wordt gekeken welke ontwikkeling het laat zien op de ontwikkelingslijnen. 
Vanaf groep 3 worden naast observaties ook methodetoetsen en niet-methodetoetsen (CITO) afgenomen. Alle gegevens worden bewaard en centraal op de server opgeslagen. Het systeem kan bij bepaalde toetsen overzichten en grafieken weergeven, waaraan we kunnen aflezen of de kinderen de gewenste resultaten behalen. Dit helpt ons om tijdig bij te sturen, wanneer gewenst. 

De intern begeleider 'bewaakt' het leerlingvolgsysteem. Op vooraf geplande momenten bespreekt zij met de groepsleerkrachten de resultaten, de aanpak binnen de groep en de analyses van de resultaten. Er wordt vooral aandacht besteed aan leerlingen met zwakke of zeer goede resultaten m.b.t. het leerproces. Van belang is echter dat er vooral ook op wordt gelet waar de ontwikkelkansen liggen. Een hulpmiddel hiervoor is het HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek). Daarmee worden de stimulerende en belemmerende factoren in kaart gebracht. Belangrijk is uiteraard ook de extra zorg voor leerlingen met bijvoorbeeld: faalangst, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf eind leerjaar 6 worden door de leerkrachten prognoses gemaakt per leerling voor het niveau van uitstroom in het voortgezet onderwijs. Midden leerjaar 7 (na de afname van CITO) wordt een nieuwe prognose opgesteld in overleg met de leerkracht van leerjaar 6 en 8, de intern begeleider en de directeur. Tijdens het portfoliogesprek worden deze prognoses met ouder en kind besproken. 
Eind leerjaar 7/ begin leerjaar 8 worden deze prognoses bijgesteld, waar nodig. Na de afname van Cito in uiterlijk januari van leerjaar 8, worden de definitieve adviezen opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht van leerjaar (6) 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. De leerkracht van leerplein bovenbouw bespreekt de adviezen met de ouder(s) en het kind. 
Na afname van de IEP eindtoets worden de adviezen bijgesteld wanneer nodig en besproken met ouder(s) en kind. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2012-2013 heeft de inspectie de school onderzocht. De school heeft toen een voldoende beoordeling gekregen. Aan de verbeterpunten is in de jaren erna gewerkt, om het onderwijs nog beter te maken.

Net zoals kinderen en mensen zich blijven ontwikkelen, geldt dit ook voor school en het geboden onderwijs. In augustus 2019 heeft de onderwijsinspectie de school bezocht in het kader van het thema-onderzoek 'PO-VO'. Tijdens dit onderzoek werd ingezoomd op hoe de adviezen tot stand komen, of alle kinderen gelijke kansen krijgen en hoe de overstap naar het VO voorbereid en begeleid wordt. 
Tijdens dit bezoek heeft de school een open gesprek kunnen voeren met de inspecteur en ook hier weer mooie adviezen uit opgedaan, om nu en in de toekomst verder in door te kunnen ontwikkelen.
Helaas is er geen verslag van dit onderzoek opgesteld door de onderwijsinspectie. Wel zal een vermelding komen te staan op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven