Basisschool 't Kendelke

Kendelweg 1 5853 EL Siebengewald

Schoolfoto van Basisschool 't Kendelke

Het team

Toelichting van de school

De directeur van de school is belast met de algehele leiding op onderwijskundig, personeel, financieel en materieel gebied. Binnen de school is een intern begeleider. Hij voert gesprekken met leerkrachten over de kinderen in hun groep, begeleidt leerkrachten in het geven van extra hulp aan kinderen en ondersteunt de leerkracht bij het opstellen van een handelingsplan. In voorkomende gevallen voert hij ook gesprekken met ouders n.a.v. vorderingen of onderzoek.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep. Voor ouders zijn zij het eerste aanspreekpunt. Duo-partners (part-time leerkrachten binnen dezelfde groep) overleggen regelmatig met elkaar om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 
De leerkrachten kunnen ondersteund worden door de onderwijsassistent. Hij begeleidt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht groepen kinderen bij de uitvoering van hun werk en kan onder supervisie ook dagdelen in een groep werken.

De leeftijdsopbouw van het team is gemêleerd, er zijn een drietal mannelijke teamleden.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf 1 augustus 2006 hebben wij in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool opgericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Binnen Lijn 83 is een uniforme regeling getroffen, waardoor op alle scholen dezelfde procedure wordt gevolgd in geval er geen vervanger voorhanden is.

Voor u als ouder(s) / verzorger(s) moet deze regeling duidelijkheid scheppen in de wijze waarop de school tot een keuze komt. Bovendien willen we laten zien dat, indien een groep kinderen niet meer op school kan worden opgevangen, er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.

Procedure indien er geen vervanger beschikbaar is
Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, bv. verschuiving van collega’s, inzet van een stagiaire, het verdelen over andere groepen, enz. Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan de ouders van de betreffende groep gevraagd worden de kinderen thuis te laten, met daarbij de volgende afspraken:

  • De eerste dag van het ziekteverlof worden de kinderen opgevangen;
  • De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
  • In voorkomende gevallen wordt altijd contact opgenomen met de bestuurder, welke de inspectie op de hoogte brengt.
  • Voor kinderen die toch naar school komen wordt opvang geregeld;
  • Indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen.

U zult begrijpen dat dit alleen zal worden toegepast indien andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal het onderwijs aan de kinderen verzorgd worden in leerpleinen. Er is een leerplein onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ieder leerplein wordt dagelijks begeleid door twee leerkrachten. Hierbij zullen de instructiemomenten door de medewerkers van het leerplein verdeeld worden (in kleine groepjes), waardoor we meer aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kunnen komen. 

Op termijn zal mogelijk het gebouw aangepast worden, om dit type onderwijs nog beter uit te kunnen voeren. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het aanbod van de kleuters bestaat voornamelijk uit taal-en rekenactiviteiten, verwerkt in spel. Kleuters willen graag ontdekken en leren. Er wordt vooral gewerkt vanuit thema's, gebaseerd op de methode 'Piramide'. De onderwijsassistent of leerkracht verricht extra begeleiding en stimuleert de mondelinge taal bij de “VVE-kinderen” voorafgaand aan thema’s en projecten. Zo voelen de kinderen zich sterker en zijn ze beter voorbereid op hetgeen in de kleutergroepen wordt aangeboden. Een speerpunt is de actieve betrokkenheid van de ouders.

Het is belangrijk dat kinderen veel en gevarieerd bewegen. Naast het buiten spelen hebben we hiervoor een goed ingericht speellokaal beschikbaar. Kleuters spelen 's morgens en 's middags buiten of binnen. Expressieactiviteiten behoren tot het dagelijkse programma.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het lesaanbod van groep 3 t/m 8 bestaat deels uit een methodisch aanbod, voor rekenen, (Engelse) taal en verkeer. De zaakvakken worden thematisch aangeboden. De thema's zijn gekoppeld aan de thema's vanuit de methode 'Veilig Leren Lezen' (groep 3) en de taalmethode 'Staal' (groep 4 t/m 8).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven