Basisschool 't Kendelke

Kendelweg 1 5853 EL Siebengewald

Schoolfoto van Basisschool 't Kendelke

Het team

Toelichting van de school

De directeur van de school is belast met de algehele leiding op onderwijskundig, personeel, financieel en materieel gebied. Binnen de school is een intern begeleider. Zij voert gesprekken met leerkrachten over de leerlingen in hun groep, begeleidt leerkrachten in het geven van extra hulp aan leerlingen en ondersteunt de leerkracht bij het opstellen van een handelingsplan, HGPD en/of OPP. In voorkomende gevallen voert zij ook gesprekken met ouders n.a.v. vorderingen of onderzoek.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep. Voor ouders zijn zij het eerste aanspreekpunt. Duo-partners (part-time leerkrachten binnen dezelfde groep) overleggen regelmatig met elkaar om de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 
De leerkrachten kunnen ondersteund worden door de onderwijsassistent. Hij of zij begeleidt onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht groepen leerlingen bij de uitvoering van hun werk en kan onder supervisie ook dagdelen in een groep werken.

De leeftijdsopbouw van het team is gemêleerd, er zijn een drietal mannelijke teamleden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf 1 augustus 2006 hebben wij in samenwerking met andere stichtingen in de regio een centrale invallers- en vervangerspool opgericht. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk gevallen van afwezigheid op te kunnen vangen. Binnen Lijn 83 is een uniforme regeling getroffen, waardoor op alle scholen dezelfde procedure wordt gevolgd in geval er geen vervanger voorhanden is.

Voor u als ouder(s) / verzorger(s) moet deze regeling duidelijkheid scheppen in de wijze waarop de school tot een keuze komt. Bovendien willen we laten zien dat, indien een groep leerlingen niet meer op school kan worden opgevangen, er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaatsgevonden.

Procedure indien er geen vervanger beschikbaar is
Indien er onverhoopt toch geen vervanger gevonden kan worden, wordt gekeken of er intern mogelijkheden zijn, bv. verschuiving van collega’s, inzet van een stagiaire, het verdelen over andere groepen, enz. Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal aan de ouders van de betreffende groep gevraagd worden de leerlingen thuis te laten, met daarbij de volgende afspraken:

 • De eerste dag van het ziekteverlof worden de leerlingen opgevangen;
 • De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
 • In voorkomende gevallen wordt altijd contact opgenomen met de bestuurder, welke de inspectie op de hoogte brengt.
 • Voor leerlingen die toch naar school komen wordt opvang geregeld;
 • Indien voor meerdere dagen geen vervanging beschikbaar is, zullen groepen afwisselend geen onderwijs aangeboden krijgen.

U zult begrijpen dat dit alleen zal worden toegepast indien andere mogelijkheden zijn uitgeput. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal het onderwijs aan de kinderen verzorgd worden in leerpleinen. Er is een leerplein onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Ieder leerplein wordt dagelijks begeleid door twee leerkrachten. Hierbij zullen de instructiemomenten door de medewerkers van het leerplein verdeeld worden (in kleine groepjes), waardoor we meer aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kunnen komen. 

Op termijn zal mogelijk het gebouw aangepast worden, om dit type onderwijs nog beter uit te kunnen voeren. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Binnen het thema wordt een beredeneerd aanbod samengesteld, bestaande uit zowel spel,- als andere activiteiten. Kleuters willen graag ontdekken en leren. De onderwijsassistent of leerkracht verricht extra begeleiding en stimuleert de mondelinge taal bij de “VVE-kinderen” voorafgaand aan thema’s en projecten. Zo voelen de kinderen zich sterker en zijn ze beter voorbereid op hetgeen in de kleutergroepen wordt aangeboden. Een speerpunt is de actieve betrokkenheid van de ouders.

Het is belangrijk dat kinderen veel en gevarieerd bewegen. Naast het buiten spelen hebben we hiervoor een goed ingericht speellokaal beschikbaar. Kleuters spelen 's morgens en 's middags buiten of binnen. Expressieactiviteiten behoren tot het dagelijkse programma.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het lesaanbod van groep 3 t/m 8 bestaat deels uit een methodisch aanbod, voor rekenen, (Engelse) taal en verkeer. De zaakvakken en kunstzinnige en creatieve vorming worden thematisch aangeboden, middels IPC. De thema's zijn gekoppeld aan de thema's vanuit de methode 'Veilig Leren Lezen' (groep 3) en de taalmethode 'Staal' (groep 4 t/m 8).

De uren in de tabel zijn een richtlijn. Per jaar of deel van het jaar kan de verdeling worden aangepast, al naar gelang de onderwijsbehoefte van de groep. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs Noord-Limburg

Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Passend onderwijs betekent dat het onderwijs voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Goed onderwijs vormt hiervoor de basis. Het fundament is basisondersteuning binnen het reguliere basisonderwijs

De basisondersteuning voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband bestaat uit extra ondersteuning voor leerlingen:

 • die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
 • die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
 • met een lagere intelligentie dan gemiddeld
 • met een hogere intelligentie dan gemiddeld
 • met een hulpvraag op het gebied van gedrag (lichte mate)

Dit betekent op schoolniveau:

 • begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
 • duidelijke afspraken over de veiligheid op school
 • duidelijke afspraken met gemeenten wat betreft jeugdzorg
 • duidelijke afspraken over medische handelingen op school

De basisondersteuning staat beschreven in het school-ondersteunings-profiel (SOP) van de school. Voor onze school betekent dat:

 1. Kinderen met (kenmerken van) dyslexie en dyscalculie begeleiden volgens ons protocol;
 2. Kinderen met (kenmerken van) meer- en hoogbegaafdheid begeleiden volgens ons beleid;
 3. Voor kinderen die een andere leerlijn (niveau 3) volgen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld;
 4. Voor een veilig sociaal klimaat: werken volgens het nieuwe anti-pestprotocol.

Per gesignaleerd kind worden de individuele behoefte in kaart gebracht, samen met de ouders. Daarna worden de mogelijke aanpassingen besproken.

Naast de basisondersteuning kent het samenwerkingsverband vormen van lichte en zware ondersteuning.
Basisondersteuning     
Niveau  1:             Groepsplan/handelingsplan onder verantwoording van de leerkracht
Niveau 2:              Handelingsplan met ondersteuning van interne begeleiding, waarbij een beroep gedaan kan worden op de regulier                                          beschikbare middelen.
Lichte ondersteuning   
Niveau 3:              Arrangementen (inclusief eventuele extra ondersteunings- middelen/expertise S(B)O) op de eigen                                                                  school en/of in combinatie met andere scholen.
Niveau 4:              Plaatsing in het Speciaal Basis Onderwijs
Zware ondersteuning   
Niveau 5:              Plaatsing in het Speciaal Onderwijs

Samenwerking met ouders
Ouders zijn per definitie partner van de school bij signalering van speciale vragen van kind en leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. Indien nodig wordt er voor het kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin concrete doelen en activiteiten staan en het perspectief wordt geschetst voor het vervolgonderwijs na de basisschool.  

Aanmelding lichte en zware ondersteuning
Toekenning van extra ondersteuning (niveau 3) wordt betaald uit gelden van passend onderwijs Noord-Limburg en loopt via het Bovenschools Ondersteuningsloket. Aanmelding gebeurt in principe door de school, liefst in goed overleg tussen ouders en school.     
Als extra ondersteuning op de basisschool (niveau 3) ontoereikend wordt geacht kan het ondersteuningsloket een toelaatbaarheidsverklaring afgeven voor:

 • Het speciaal basisonderwijs (niveau 4)    
 • Het speciaal onderwijs (niveau 5)
  cluster 3: Zeer moeilijk lerende kinderen en/of Langdurig zieke kinderen
  cluster 4: Kinderen met hulpvragen op het gebied van gedrag  

Deze toelaatbaarheidsverklaringen hebben altijd een tijdelijk karakter. Na de afgesproken termijn zal opnieuw bij het ondersteuningsloket afgewogen worden of er sprake is van herindicatie dan wel overstap naar een andere vorm van onderwijs. Ouders worden te allen tijde hierbij betrokken. 

Sociale vaardigheidstraining
Binnen het samenwerkingsverband Bergen-Gennep-Mook hebben de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs de mogelijkheid om kinderen aan te melden voor sociale vaardigheidstraining. Tijdens 10 bijeenkomsten op de Piramide leren de kinderen in een veilige oefensituatie vaardigheden zoals:

 • luisteren naar elkaar
 • vragen stellen aan kinderen en volwassenen
 • ontspannen in moeilijke situaties
 • zeggen hoe je je voelt
 • zeggen wat je niet prettig vindt

Op een aantal scholen wordt ook door de eigen leerkrachten deze training verzorgd.

Dyslexie
De basisscholen binnen Gennep, Bergen, Mook hebben onderstaande gedragslijn m.b.t. dyslexie-verklaringen opgesteld. Dyslexie is een bekend en erkend probleem. De basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs stemmen het onderwijs af op de specifieke behoeften van kinderen met lees- en spellingsproblemen. Regelmatig komt daarbij de ‘dyslexieverklaring’ ter sprake. Een dergelijke verklaring heeft betekenis voor het kind, de ouders en het voortgezet onderwijs. Voor onze basisscholen heeft de dyslexieverklaring minder betekenis bij de gerichte aanpak van dyslexie en de daarmee samenhangende problemen. Onze gedragslijn is:

 • Kinderen met kenmerken van dyslexie krijgen altijd een specifieke aanpak;
 • Dyslexieonderzoek wordt alleen gedaan als er handelingsverlegenheid bij de school is en wordt aangevraagd bij de gemeente;
 • Indien er geen handelingsverlegenheid is en ouders zelf een dyslexieverklaring wensen, dan dienen zij dat zelf te bekostigen.

Voor een kind met dyslexie kan een vergoeding voor extra begeleiding worden aangevraagd bij de gemeente.  

Kinderen met een speciale handicap
De integratie van kinderen met een handicap past binnen onze visie op een gezonde samenleving, waarin omgaan met verschillen en acceptatie van anders-zijn een belangrijke plaats innemen. Bij de aanname van kinderen met een speciale handicap hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • Het betreffende kind en zijn of haar klasgenoten moeten zich sociaal, emotioneel en onderwijskundig op hun plaats voelen.
 • De leerkracht moet in staat zijn deze kinderen de juiste begeleiding te geven. Dit kan betekenen dat er hiervoor extra middelen en voorzieningen nodig zijn.
 • Er is goed overleg met ouders en andere betrokkenen.

Onderwijs aan zieke kinderen
Het is de wettelijke plicht om voor elk kind van onze school, ook als hij/zij ziek is of in een ziekenhuis ligt, te zorgen voor goed onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van kind en school. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat het kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor. Het kind moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Wanneer een kind ziek is, moet dit direct bij de school gemeld worden. Indien een kind langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s) overlegd hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de mogelijkheden en voorzieningen die wij op onze school getroffen hebben. Eventueel kan ook een ‘consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen’ worden ingeschakeld bij het opstellen van een zorgplan. Kinderen die opgenomen zijn in een academisch ziekenhuis, worden door de consulenten van de educatieve voorziening van dat ziekenhuis ondersteund, echter onder verantwoordelijkheid van de school. Voor alle andere kinderen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke kinderen dan kunt u informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijke netwerk, www.ziezon.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit de gedachte dat de basis goed moet zijn is er binnen de school extra aandacht voor het jonge kind. Deze aandacht is vooral gericht op het versterken van de sociale vaardigheden, de voorwaarden voor taal en rekenen en de werkhouding: het kunnen maken van eigen keuzes en zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Naast het aanbieden van een goed aanbod volgens gedegen opgezette leerlijnen is het natuurlijk van belang dat het kind vooral ook kan blijven spelen.

Het VVE aanbod is gericht op het bieden van ontwikkelkansen voor het kind en een grotere kans op het succesvol starten in groep 3. Door een nauwe samenwerking van de OKI en het consultatiebureau wordt ook al op heel jonge leeftijd gekeken naar mogelijke risico’s voor de ontwikkeling. Er kan dan ook snel, in overleg met de ouders, adequate hulp geboden.

Terug naar boven