Openbare Basisschool De Springplank

Kugelslaan 15 9628 TK Siddeburen

  • Koningsontbijt op school
  • Groep 8 oefent EHBO.
  • Klaar voor de start
  • Groep 7 en 8 bij het Schildmeer.
  • De brandweer zorgt voor verkoeling

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden 2x per jaar geëvalueerd. De leerkrachten werken voor de kernvakken met een analyseformulier waarin de groep een geheel jaar nauwlettend wordt gevolgd. Hierin zijn de doelen per subgroep geformuleerd. Na de afname van de toetsen worden de resultaten 4x per jaar geanalyseerd waarbij ook het leerkrachthandelen centraal staan. Wat heeft de groep nodig om de nieuwe doelen te halen? Maar ook: wat heeft de leerkracht nodig om deze doelen te halen? De eisen die inspectie stelt zijn leidend.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de overzichten kunt u lezen naar welke vormen van voortgezet onderwijs we adviseren. De kinderen worden 3 jaar gevolgd en uit deze gegevens kunt u constateren dat de verwijzingen over het algemeen kloppen. We proberen onze leerlingen te verwijzen naar een niveau dat bij ze past. Het traject om tot een goede verwijzing te komen begint al eind groep 7. Na de overdracht aan de leerkracht van groep 8 gaat deze leerkracht verder. De leerresultaten, de motivatie, het omgaan met huiswerk, de oudergesprekken en de kindgesprekken zijn allemaal elementen die mee genomen worden naar het uiteindelijke advies. De eindtoets is in 99% de bevestiging van het advies dat gegeven is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken sinds schooljaar 2019-2020 binnen elke groep met het doelenbord (doelen, acties, successen, check-in), waarmee we bewust en gevisualiseerd dagelijks actief bezig zijn met het welbevinden en sociale veiligheid van de groep.Dit schooljaar, 2020-2021, hebben we de methode Kwink! aangeschaft, waarbij we bezig zijn om deze structureel te implementeren in de weekplanning. Hiermee werken we preventief aan het sociaal emotionele leren op school. Daarnaast gebruiken we de SOEMO-kaarten als we signaleren dat er extra aandacht besteedt moet worden aan een specifiek onderwerp.

Kijkend naar de scores uit ons veiligheidsonderzoek kunnen we concluderen dat onze leerlingen van groep 5 t/m 8 zich overwegend goed en veilig voelen in onze school. Opvallend is de bovengemiddelde score van het welbevinden van onze leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen leren, samen werken
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Competentie en autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven