Openbare Basisschool De Springplank

Kugelslaan 15 9628 TK Siddeburen

  • Koningsontbijt op school
  • Groep 8 oefent EHBO.
  • Klaar voor de start
  • Groep 7 en 8 bij het Schildmeer.
  • De brandweer zorgt voor verkoeling

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons schoolbestuur is aangesloten bij een personeelsbemiddeling organisatie. Dit bedrijf regelt de vervanging, wanneer een leerkracht afwezig is.

Bij ziekte zal er ad hoc vervanging geregeld moeten worden, indien dit niet lukt zal de groep 's ochtends opgevangen/verdeeld worden en 's middags naar huis gestuurd worden.
Sinds de Covid-pandemie zijn we ook de voordelen van online onderwijs gaan zien. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht is dit ook een middel om op terug te vallen zodat het onderwijs doorgang kan blijven vinden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de school werken een logopediste en een fysiotherapeut. Zij werken zelfstandig en hebben met de betrokken ouders direct contact. De kinderen worden onder schooltijd uit de groep gehaald voor een oefensessie. Voor de leerkrachten zijn beiden een vraagbaak met hun specifieke expertise.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We zijn een openbare basisschool, voor alle kinderen uit Siddeburen en omgeving. Het niveau van de leerlingen varieert van praktijkniveau t/m gymnasium. De leerkrachten proberen de kinderen zoveel mogelijk te bedienen door hun organisatie van het lesgeven af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen

De contouren van Passend onderwijs zijn inmiddels duidelijk. De expertise rondom de school is in kaart en we kunnen goed gebruik maken van deze expertise. Te denken valt aan een sociaal team, psycholoog en orthopedagoog, fysiotherapie en logopedie, OCRN en Accare. Soms is er een verwijzing van de huisarts nodig en soms moet ook de zorgverzekeraar ingeschakeld worden.

Binnen de Stichting OPRON is er het OET (Onderwijs Expertise Team). Zij wordt ingezet om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te helpen. Deze commissie vraagt bij de Commissie van Advies een toelaatbaarheidsverklaring aan, wanneer een leerling verwezen moet worden naar een speciale school.

Onze intern begeleider is tweeënhalve dag in de week beschikbaar om alle ondersteuning te coördineren en in overleg met de leerkrachten in te vullen. We vinden het plezierig om zo veel mogelijk met de ouders samen op te werken met als doel  dat de kinderen zo goed veel mogelijk profiteren van ons onderwijs en het fijn hebben op school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn een school waar we goed blijven kijken naar het individuele kind en ook naar de groepen. 
Daar waar nodig zetten we passende interventies in.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven