Mienskipsskoalle De Legeaën

Aesgewei 56 8647 SG Sibrandabuorren

  • Schoolfoto van Mienskipsskoalle  De Legeaën
  • Schoolfoto van Mienskipsskoalle  De Legeaën
  • Schoolfoto van Mienskipsskoalle  De Legeaën
  • Schoolfoto van Mienskipsskoalle  De Legeaën
  • Schoolfoto van Mienskipsskoalle  De Legeaën

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen Palludara vinden we het belangrijk dat alle talenten van kinderen aan bod komen, ook die talenten die een eindtoets niet meet. Om de leerprestaties te volgen zetten alle scholen van Palludara de toetsen behorende bij de methodes in, maar ook observatielijsten en bijvoorbeeld didactische leergesprekken. Alle uitslagen worden op onze scholen geregistreerd. Hiermee kan de leerkracht snel (eerste) signalen opvangen, analyseren en vroegtijdig en preventief hulp bieden aan alle kinderen met de inzet van groepsplannen. Onze scholen meten de opbrengsten objectief. Er wordt- naast de methodegebondentoetsen- gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen die twee maal per jaar afgenomen worden (januari en in juni).

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenopbrengsten(zie Cito LVS)

Twee keer per schooljaar nemen we de tussentoetsen af van het CITO leerlingvolgsysteem. Onze totale tussenopbrengsten (gebaseerd op de resultaten M toets voor technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen van dit schooljaar) zijn voldoende tot goed. Afgelopen schooljaar zijn de M-tussentoetsen pas in april afgenomen vanwege COVID-19. Voor een uitgebreid overzicht van deze opbrengsten, analyses en acties verwijzen we naar de rapportage die de Intern Begeleider heeft gemaakt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zeggen ons veel, maar zeker niet alles! Onze school houdt bij het advies voor vervolgonderwijs rekening met toetsresultaten, maar baseren het advies daarom altijd op een completer beeld van kinderen. De eindtoets geeft een indicatie van passende schoolniveau, maar gedurende de schoolloopbaan verzamelen wij zoveel mogelijk gegevens over de ontwikkeling van kinderen om tot een compleet en onderbouwd advies te komen. Dit gebeurt al vanaf groep 6 en altijd in overleg met de ouders en de leerlingen zelf. Daarbij geven we altijd een kansrijk advies. Omdat leerlingen die dit jaar de overstap maken naar het voortgezet onderwijs twee keer zijn geconfronteerd met een periode van afstandsonderwijs, adviseren wij onze leerlingen kansrijk. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting op het inspectierapport van De Twatine:

De inspecteur bezocht onze school in mei 2011. Hij beoordeelde de kwaliteit van het onderwijs op onze school als voldoende. Behalve de eind- en tussenopbrengsten zijn ook alle normindicatoren als voldoende gekwalificeerd. Aandachtpunten voor onze school liggen op het terrein van het leerstofaanbod. Het schoolklimaat kenmerkt zich overtuigend door een prettige leer- en werkomgeving, waarin leraren en leerlingen op positieve wijze met elkaar omgaan. Om deze reden heeft de inspectie dit als goed beoordeeld.

De scholen van Palludara zien de onderwijsinspectie als een critical friend. Zo kunnen we bij het  schoolbezoek laten zien waar we trots op zijn. Ook de ontwikkelpunten van de inspectie nemen we ter harte: dit zijn immers weer kansen om te leren en ons onderwijs te blijven verbeteren. Dat is precies wat onze leerlingen verdienen!

Terug naar boven