Mienskipsskoalle De Legeaën

Aesgewei 56 8647 SG Sibrandabuorren

 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën

Het team

Toelichting van de school

Het Mienskipsteam wil een team zijn dat een plezierige werksfeer schept en uitdagingen en talentontwikkeling aanbiedt. Daarbij dragen we kennis over via verschillende hulpmiddelen. (niet alleen uit boeken, ook m.h.v. tablets, moderne media enz.) We werken groepsdoorbrekend waar dat kan. We willen als team daarbij van elkaars talenten gebruik maken en vullen elkaar, waar dat mogelijk is, aan

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ziekte en vervanging personeel.

Bij ziekte of afwezigheid van de meester of de juf komt er een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Er is hiervoor in goed overleg met het team en de ouders (MR) een protocol ontwikkeld. Daarin staat beschreven wat we doen wanneer er geen vervanger beschikbaar is. Dit protocol ligt ter inzage op school.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

HOE LEVEN EN WERKEN WE OP DE MIENSKIPSSKOALLE? 

De school huisvest in totaal circa 96 leerlingen, (01-10-2020) verdeeld over 5 combinatiegroepen. We werken met een eigen basisgroep (stamgroep) waarin je rollen kunt uitproberen en oefenen en waar je sociale relaties kunt ontwikkelen. De basisgroep is de veilige plek waar je lief en leed kunt delen.

 • We accepteren verschillen tussen leerlingen, leerstijlen, instructie- en begeleidingsbehoeften. Kinderen leren overal en altijd en op verschillende manieren.  
 • Er is een goede balans tussen inspanning en ontspanning.
 • We bieden een deels gestandaardiseerd basispakket met leerstof en aanvullende, gepersonaliseerde leerstof aan op een open wijze.  Waarbij de leerling wordt uitgedaagd om zelfstandig en actief te leren en werken (veel sociale interactie, persoonlijk leren). Leerlingen onderzoeken, ontdekken en ervaren zelf en worden daarin begeleid door de leerkracht.
 • Elke leerling heeft een passende verantwoordelijkheid voor zijn leerproces, heeft hierin een actieve rol en reflecteert op zijn leerproces. Er is ruimte voor eigen keuzes, het zelf organiseren van taken, het leren begrenzen en het hebben van een eigen inbreng en eigen mening.
 • Leerkrachten zijn naast leider van de basisgroep vooral ontwikkelaar, begeleider en coach.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2

In onze kleutergroep wordt thematisch gewerkt, we gaan uit van de belevingswereld van de kinderen. Het leren gebeurt spelenderwijs waarbij we gebruik maken van de fantasiewereld van de kleuter.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren door met elkaar te spelen.  Het spel in speellokaal is gevarieerd. In het speellokaal geven we de voorkeur aan het dragen van gymschoenen (geen veterschoenen). De gymschoenen blijven op school. We gymmen in hemd en onderbroek, gymkleding is niet nodig.

We hebben 2 pauzemomenten:

 • 10.00 uur hebben we een drink- en fruitmoment. Het drinken graag in een beker met draaidop. Om het afval te beperken liever geen pakjes drinken.
 • 12.00 uur is de lunch. Hiervoor mag een broodtrommel en drinkbeker mee. Op school is een koelkast aanwezig.
 • De leerkrachten observeren gedurende de hele dag door. De ontwikkeling van de kleuter wordt a.d.h.v. ons leerlingvolgsysteem ‘Inzichtelijk’ geregistreerd. Op deze manier houden we goed zicht op iedereen, zodat we kunnen aansluiten bij datgene wat de kleuter nodig heeft

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In augustus 2014 gaat de wet op Passend Onderwijs in. Uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen recht hebben op een passende onderwijsplek, ook als zij door een handicap ofgedragsproblemen extra ondersteuning nodig hebben.

Als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, zullen we bij ons op school bekijken in hoeverre er adequate zorg geboden kan worden (door te toetsen aan het opgestelde schoolondersteuningsprofiel, zie de bijlage.)

Afhankelijk hiervan kan een leerling wel of niet worden begeleid op onze school.

Met ingang van 1 augustus 2014 j.l. is de wet passend onderwijs van kracht geworden. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij alle scholen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.  In principe en in beginsel zijn alle kinderen welkom op onze scholen. Onze scholen hebben een professionele zorgstructuur zodat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben en er geen kinderen buiten de boot vallen. We geven passend onderwijs vorm middels de 1-zorgroute. Dit is een werkwijze waarbij alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hun behoeften aansluit. Dit staat beschreven in groepsplannen. We wachten daarbij niet af, maar handelen proactief. Ouders nemen een belangrijke positie in binnen de 1-zorgroute. We ebben een gezamenlijk doel: het beste onderwijs voor ieder kind. Binnen Palludara zien we ouders als samenwerkingspartners en zij worden dus betrokken bij het onderwijs aan hun kind.  We beschrijven onze basis- en extra ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel. Als er meer begeleiding voor uw kind nodig blijkt te zijn, hebben wij specialistische ondersteuning van intern begeleiders, ambulant begeleider, twee orthopedagogen/generalisten en ons bovenschools zorgteam (Intern AanmeldingsteamLeerlingenzorg).  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw van De Mienskipsskoalle is de kinderopvang/BSO (0 tot 13 jaar) en een peuterspeelzaal. De kinderopvang is georganiseerd door de Stichting Kinderopvang Friesland. We werken samen op materieel gebied en hebben overleg om de afstemming tussen de peuterbegeleiding en onze school laagdrempelig te houden. Er is ook (met toestemming van de ouders) een uitwisseling van gegevens t.a.v. de kinderen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en onderwijsachterstanden te voorkomen. Ons schoolbestuur werkt hiervoor samen met gemeentebestuur. VVE is bestemd voor jonge kinderen die een grotere kans hebben om een onderwijsachterstand op te lopen. Om een goede start op de basisschool te bewerkstelligen, krijgen deze kinderen via speciale programma’s extra aandacht voor hun (taal-)ontwikkeling.

Terug naar boven