Mienskipsskoalle De Legeaën

Aesgewei 56 8647 SG Sibrandabuorren

 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Gezellig even kletsen in de natuurlijke voetbalkooi
 • Heerlijk spelen in een natuurlijke omgeving; rennen, verstoppen, met je vriendjes of even alleen, het kan allemaal.

In het kort

Toelichting van de school

De Lege Geaen (Fries voor "lage landen") is een streek in het midden van Friesland in het ingepolderde gebied van het vroegere estuarium van de Middelzee. Deze streek wordt gekenmerkt door relatief kleine dorpen die over de eeuwen veranderd zijn van vissersdorpen in agrarische gemeenschappen, georiënteerd op met name de veehouderij.

Mienskipsskoalle De Legeaën is een nieuwe bijzonder neutrale fusieschool die het resultaat is van een fusie tussen CBS De Twatine te Gauw, OBS De Lege Geaen te Sibrandabuorren en KNS De Reinbôge te Tersoal.

De Mienskipsskoalle De Legeaën valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Duurzame ontwikkeling
 • Passend (op maat)
 • Toekomstgericht
 • Verbinden (samen betekenisvol)
 • Commitment (zelfstanidgheid)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mienskipsskoalle De Legeaën is een nieuwe bijzonder neutrale fusieschool die het resultaat is van een fusie tussen CBS De Twatine te Gauw, OBS De Lege Geaen te Sibrandabuorren en KNS De Reinbôge te Tersoal.  

Onze school heeft een relatief groot voedingsgebied; de leerlingen komen uit 6 verschillende dorpen en uit drie gemeenten. In tegenstelling tot een dalende trend op veel dorpsscholen stijgt ons leerlingenaantal door aanwas van de streekbewonersen en positieve aandacht.

We hanteren het motto: :

"Der is in hiele mienskip nedich om in bern grut te bringen!"

en:

"FAN, FOAR EN MEI ELKOAR!!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

VERLOF

Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Wilt u verlof voor uw kind? U vraagt verlof d.m.v. een formulier. Dit staat op de website of vraagt u aan de leerkracht van uw kind.

Wilt u het verzuim tijdig aanvragen? Als het meer dan 10 schooldagen betreft, dienen de ouders dit bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest-Fryslân aan te vragen. Uw kind is leerplichtig bij zijn/haar vijfde verjaardag.  Wanneer zich een bijzondere gelegenheid voordoet, die niet onder bovenstaande afspraken valt, kunt u een beroep doen op een zogenaamde “bijzondere verlofdag”. U kunt dan voor één dag een verzoek indienen bij de schoolleider.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vertrouwenspersoon

Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij de GGD Fryslân. Deze externe vertrouwenspersoon handelt een klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk enis geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of de ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Op de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl) kunt u de folder Vertrouwenspersoon voor jongeren en Vertrouwenspersoon voor ouders downloaden. De vertrouwenspersoon voor onze school is mevrouw Reintsje Miedema. Zij is te bereiken bij GGD Fryslân, tel. (058) 229 95 36 of via e-mail: r.miedema@ggdfryslan.nl.

Schoolverzekering

Wij beschikken over een schoolverzekering. De school, het personeel, de vrijwilligers en het bestuur van Palludara zijn verzekerd op basis van een basispakket. De tussenpersoon is Raetsheren van Orden. Voor het actuele verzekeringshandboek kunt u kijken op: Raetsheren (verusverzekeringen.nl). Bij schade als gevolg van onzorgvuldigheid of verwijtbare nalatigheid van de school kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Voor schade die door leerlingen veroorzaakt wordt (bijv. aan een device) verwijzen wij u als ouders/verzorgers naar uw eigen wettelijke aansprakelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade door onrechtmatig handelen van een leerling. Daar is de leerling (lees: de ouders/verzorgers) in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat u als ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Terug naar boven