Basisschool De Ezelsbrug

Den Eigen 18a 5975 CB Sevenum

Schoolfoto van Basisschool De Ezelsbrug

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Scholen worden op het einde van de schoolloopbaan van de kinderen beoordeeld aan de hand van een toets en een schoolweging. Hoe lager de schoolweging, des te hoger moet de gemiddelde eindscore zijn. Deze totale eindscore wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de laatste drie jaar eindtoets. 

De schoolweging wordt vastgesteld door het CBS. Zij hanteren hiervoor de onderstaande kenmerken:

* het opleidingsniveau van de ouders

* het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school

* het land van herkomst van de ouders

* de verblijfsduur van de moeder in Nederland

* of ouders in de schuldsanering zitten

Meer over de schoolweging kunt u op vinden op

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie 

Op dit moment is de schoolweging van de Ezelsbrug 27,49. Dit is onder het landelijke gemiddelde. Onze leerlingen hebben een betere kans om te leren en te ontwikkelen en zouden beter moeten scoren dan de gemiddelde leerling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dynamiek Scholengroep hecht veel waarde aan optimale opbrengsten voor haar onderwijs. Vanuit dit oogpunt heeft Dynamiek Scholengroep een aantal afspraken vastgelegd om dit in de organisatie te verankeren.

Uitgangspunten:

- Het kind staat centraal. Welbevinden van het kind is ons uitgangspunt. “Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn.”
- We gunnen elk kind optimale ontwikkelkansen. Ons aanbod moet dan ook aansluiten bij behoeftes van het kind.
- We werken op de scholen van Dynamiek Scholengroep handelingsgericht en denken in kansen en mogelijkheden.
- Zowel op school- als op clusterniveau streven we naar “van en met elkaar leren”.

Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met plannen op school- groeps- en kindniveau om zodoende de organisatie rondom het verlenen van de ondersteuning vast te leggen. Deze plannen ontstaan vanuit didactische groepsoverzichten waarin onderwijsbehoeftes geformuleerd staan.

Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met OPP’s.

Alle scholen binnen Dynamiek Scholengroep werken met WMK. Voor de tussenopbrengsten wordt de managementmodule van Cito gehanteerd.

Op basis van de gegevens van de M-toetsen (de E-toetsen) en de doorstroomtoets voor groep 8 vindt de schoolzelfevaluatie plaats. Deze worden op school- en Dynamiekniveau besproken.

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen gebruiken we Leerling in beeld (Cito) en de methodes. Met de daarbij behorende toetsen bepalen we waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we goed inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind geven we overzichten vanuit dit Cito leerlingvolgsysteem mee bij het rapport.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij onderhouden nauwe contacten met de Voortgezet Onderwijs scholen uit onze regio.

Adviezen worden volgens een vaste procedure uitgevoerd. Daarbij worden ouders en kind nauw betrokken. Ook deze keuze voor de VO-school wordt gezamenlijk met ouders en kind uitgediept en bekeken.

Ouders en kind kunnen aansluitend de best passende keuze maken.

Voor een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs heeft Dynamiek een aanbod voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Waar dit aanbod uit bestaat wordt bepaald door de uitslag van een vragenlijst, waar de doelgroepen hun vragen aan kunnen geven.
Afgelopen jaren heeft dit aanbod onder andere bestaan uit leren-leren, huiswerkbegeleiding, puberbrein, mindset en weerbaarheid. Ouders en leerlingen van groep 8 worden hiervoor uitgenodigd via de school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?


Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid.

Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte.

Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap:

Elk schooljaar starten we met de 'Gouden Weken'. In deze weken staat groepsvorming en sociale vorming centraal. Daarnaast zijn onze leerkrachten allen gecertificeerd voor Rots en Water. Rots en Water is een vast onderdeel van ons rooster.

De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, humor en respect zien. Het schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het LVS ‘Kijk’ en ‘SCOL'.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veilig voelen
  • verbinding
  • plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Fusieschool de Ezelsbrug heeft nog geen inspectiebezoek gehad.

Het laatste vierjaarlijks bezoek van de inspectie dateert van april 2014 voor basisschool De Dobbelsteen en 2015 voor basisschool De Horizon. Deze verslagen zijn te vinden op de site van de inspectie. 

Op dit moment vind er periodiek een kwaliteitsonderzoek op bestuursniveau plaats, waarbij enkele scholen verder worden onderzocht. Voor onze fusieschool is hier nog geen rapport beschikbaar. 

Wel is het laatste verslag van het inspectie-onderzoek bij Dynamiek Scholengroep toegevoegd. 

Terug naar boven