Basisschool De Ezelsbrug

Den Eigen 18a 5975 CB Sevenum

Schoolfoto van Basisschool De Ezelsbrug

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Scholen worden op het einde van de schoolloopbaan van de kinderen beoordeeld aan de hand van een toets en een schoolweging. Hoe lager de schoolweging, des te hoger moet de gemiddelde eindscore zijn. Deze totale eindscore wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de laatste drie jaar eindtoets. 

De schoolweging wordt vastgesteld door het CBS. Zij hanteren hiervoor de onderstaande kenmerken:

* het opleidingsniveau van de ouders

* het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school

* het land van herkomst van de ouders

* de verblijfsduur van de moeder in Nederland

* of ouders in de schuldsanering zitten

Meer over de schoolweging kunt u op vinden op

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel/de-schoolweging-een-nieuwe-maat-voor-de-leerlingenpopulatie 

Op dit moment is de schoolweging nog niet bekend voor bs De Ezelsbrug. Het afgelopen jaar had bs de Dobbelsteen een weging van 27,11 en basisschool de Horizon een 28,16. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen gebruiken we het Cito Volgsysteem en de methodes. Met de daarbij behorende toetsen bepalen we waar een kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we goed inspelen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Om u zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind geven we overzichten vanuit dit Cito leerlingvolgsysteem mee bij het rapport.

Dynamiek Scholengroep hecht veel waarde aan optimale opbrengsten voor haar onderwijs. Vanuit dit oogpunt heeft Dynamiek Scholengroep een aantal afspraken vastgelegd om dit in de organisatie te verankeren.

Uitgangspunten:

* Het kind staat centraal. Welbevinden van het kind is ons uitgangspunt.            

                                    “Wat er ook speelt in de wereld, laat het vooral de kinderen zijn.”

* We gunnen elk kind optimale ontwikkelkansen. Ons aanbod moet dan ook aansluiten bij behoeftes van het kind.

* We werken op de scholen van Dynamiek Scholengroep handelingsgericht en denken in kansen en mogelijkheden.

* Zowel op school- als op clusterniveau streven we naar “van en met elkaar leren”.

* Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met plannen op school- groeps- en kindniveau om zodoende de organisatie rondom het verlenen van de ondersteuning vast te leggen. Deze plannen ontstaan vanuit didactische groepsoverzichten waarin onderwijsbehoeftes geformuleerd staan.

* Op scholen van Dynamiek Scholengroep wordt gewerkt met OPP’s.

* Alle scholen binnen Dynamiek Scholengroep werken met WMK. Voor de tussenopbrengsten wordt de managementmodule van Cito gehanteerd.

* Op basis van de gegevens van de M-toetsen (de E toetsen) en de eindtoets voor groep 8 vindt de schoolzelfevaluatie plaats. Deze worden op school- en Dynamiekniveau besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij onderhouden nauwe contacten met de Voortgezet Onderwijs scholen uit onze regio.

Adviezen worden volgens een vaste procedure uitgevoerd. Daarbij worden ouders en kind nauw betrokken. Ook deze keuze voor de VO-school wordt gezamenlijk met ouders en kind uitgediept en bekeken.

Ouders en kind kunnen aansluitend de best passende keuze maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Fusieschool de Ezelsbrug heeft nog geen inspectiebezoek gehad.

Het laatste vierjaarlijks bezoek van de inspectie dateert van april 2014 voor basisschool De Dobbelsteen en 2015 voor basisschool De Horizon. Deze verslagen zijn te vinden op de site van de inspectie. 

Op dit moment vind er periodiek een kwaliteitsonderzoek op bestuursniveau plaats, waarbij enkele scholen verder worden onderzocht. Voor onze fusieschool is hier nog geen rapport beschikbaar. 

Wel is het laatste verslag van het inspectie-onderzoek bij Dynamiek Scholengroep toegevoegd. 

Terug naar boven