Basisschool De Ezelsbrug

Den Eigen 18a 5975 CB Sevenum

Schoolfoto van Basisschool De Ezelsbrug

Het team

Toelichting van de school

Er werken 27 (vak)leerkrachten bij ons op school, 2 onderwijsondersteuners, 1 administratieve kracht, 1 directeur, 1 conciërge, 2 facilitair medewerksters. 

Van deze medewerkers zijn 4 personen mannelijk, de rest is vrouwelijk.

Er zijn 3 fulltimers werkzaam op onze school, de anderen medewerkers werken parttime van WTF 0,2 tot en met WTF 0,95.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De minister en de inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch kunnen er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt. Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie. De vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld. Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend. De leerkracht zal ’s avonds of ’s morgens de directie waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om de vervanging te regelen.

Wanneer er vanuit de stichting geen vervangers meer voorhanden zijn, proberen we op school de vervanging te regelen.

Dan treedt het volgende noodplan in werking.

Op de eerste plaats proberen we intern het probleem op te lossen d.m.v. een eigen leerkracht. Lukt dit niet dan is de tweede optie de groep verdelen over de andere groepen.

Op de eerste dag van de vervanging zullen wij nooit een groep leerlingen naar huis sturen, dit om te voorkomen dat ouders niet thuis zijn en kinderen op straat blijven spelen. Als wij op de tweede dag geen vervanging kunnen krijgen en intern geen leerkracht voorhanden hebben, plaatsen we op ISY een bericht waarin staat dat de kinderen van een bepaalde groep thuis moeten blijven vanwege een vervangingsprobleem. Afwisselend laten we dan om de beurt een groep thuis totdat het probleem opgelost is.

Het thuisblijven van de kinderen zal bekend gemaakt worden bij het bestuur en de inspectie. Wij zullen alle mogelijke moeite doen om alsnog vervanging te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen van basisschool De Ezelsbrug zitten verspreid over twee locaties. Alle kinderen uit stamgroep 1-2-3 en 4-5 zitten op de locatie "Raadhuisplein", de kinderen uit de stamgroep 6-7-8 zitten op de locatie "Den Eigen". 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In unit 1-2-3 zijn 5 stamgroepen. De kinderen krijgen dan in de stamgroep en dan in de jaargroep les / begeleiding. In het schoolgebouw zijn verschillende lokalen ingericht waar de kinderen tijdens het werkplein gebruik van kunnen maken (bouwhoek, huishoek, themahoek, crea hoek etc.). Ook zitten tijdens het werkplein de ontwikkelingsmaterialen gepland. 

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen elke week een aantal weektaken. Via een planbord plannen ze zelf wanneer ze de taak uitvoeren. 

De leerkrachten proberen de kinderen zo veel mogelijk in hun ontwikkeling te begeleiden. 

Verder zijn er elke dag kringactiviteiten (taal, rekenen, wereldoriëntatie, dram, muziek etc).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 maakt onderdeel uit van unit 1-2-3. Zij krijgen voor een deel instructie in de jaargroep en verder verwerken ze in de unit. De verschillende vakken zijn hierdoor niet helemaal uit elkaar te halen. 

Unit 4-5 krijgt gedeeltelijk instructie in de jaargroep en verwerkt in de unit. 

Unit 6-7-8 krijgt de instructie in de jaargroep. In de middagen wordt er met workshops gewerkt waarin alle vakken verweven zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe we speciale faciliteiten inzetten.

Het bijgevoegde SOP is beschreven voor bs de Dobbelsteen, maar bs de Horizon heeft hetzelfde document. Dit geldt daarom dus voor bs de Ezelsbrug. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven