Basisschool De Ezelsbrug

Den Eigen 18a 5975 CB Sevenum

Schoolfoto van Basisschool De Ezelsbrug

Het team

Toelichting van de school

Er werken 27 leerkrachten bij ons op school waarvan drie kwaliteitsteamleden met lesgevende-, zorg- en beleidstaken Er zijn leerkrachten bevoegd om bewegingsonderwijs te geven of ze zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld rekenen, taal, begrijpend lezen, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling, Rots en Water, muziek of wetenschap & techniek.  

Daarnaast hebben we één onderwijsondersteuner, één leerkrachtondersteuner, één administratieve kracht, één directeur en één conciërge.

Van deze medewerkers zijn drie personen mannelijk, de rest is vrouwelijk.

Er zijn vier fulltimers werkzaam op onze school, de andere medewerkers werken parttime met een werktijdsfactor tussen de 0,2 en 0,95.

 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De minister en de inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch kunnen er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt. Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie. De vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld. Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend. De leerkracht zal ’s avonds of ’s morgens de directie waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om de vervanging te regelen.

Wanneer er vanuit de stichting geen vervangers meer voorhanden zijn, proberen we op school de vervanging te regelen.

Dan treedt het volgende noodplan in werking:

Op de eerste plaats proberen we intern het probleem op te lossen d.m.v. een eigen leerkracht. Lukt dit niet dan is de tweede optie de groep verdelen over de andere groepen.

Op de eerste dag van de vervanging zullen wij nooit een groep leerlingen naar huis sturen, dit om te voorkomen dat ouders niet thuis zijn en leerlingen niet opgevangen kunnen worden. Als wij op de tweede dag geen vervanging kunnen krijgen en intern geen leerkracht voorhanden hebben, plaatsen we op ISY een bericht waarin staat dat de leerlingen van een bepaalde groep thuis moeten blijven vanwege een vervangingsprobleem. Afwisselend laten we dan om de beurt een groep thuis totdat het probleem opgelost is.

Het thuisblijven van de leerlingen zal bekend gemaakt worden bij het bestuur en de inspectie. Wij zullen alle mogelijke moeite doen om alsnog vervanging te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De units 1-2 en 3-4 zijn op dit moment op de locatie Raadhuisplein gevestigd. Hier hebben we veel ruimtes tot onze beschikking. We hebben dan ook voor de groepen 1-2 veel hoeken in kunnen richten, waar de kinderen vanuit spel kunnen leren. De kinderen van groep 3-4 hebben samen een etage met gang en extra ruimtes ter beschikking. Kinderen kunnen hierdoor op een rustig plekje werken en leren. Er is ook nog voldoende ruimte om te kunnen spelen. 

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen elke week een aantal verplichte weektaken. De kinderen werken er na toe om via een planbord zelf in te plannen wanneer ze deze taken doen. 

De leerkrachten bieden passende ondersteuning om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze leren bijvoorbeeld om te gaan met uitgestelde aandacht of om zelfstandig werken. 

Verder zijn er elke dag kringactiviteiten (taal, rekenen, wereldoriëntatie, drama, muziek etc).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken op school in units. Dit schooljaar zijn de groepen verdeeld over unit 1-2, unit 3-4, unit 5-6 en unit 7-8.
Binnen de units is gekozen voor een organisatie die uitgaat van een mentorgroep. Vanuit de mentorgroep worden de leerlingen tijdens de instructies verdeeld over verschillende heterogene jaargroepen. 

De leerlingen uit de units 5-6 en 7-8 zijn gevestigd op de locatie Den Eigen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben al een aantal jaren geen verwijzingen naar speciale voorzieningen.
Op dit moment lukt het ons om leerlingen te kunnen blijven ondersteunen binnen onze eigen school.

We hebben veel aandacht voor leerlingen die meer kunnen en we zouden graag ons onderwijsaanbod willen uitbreiden voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften nodig hebben. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben bieden we o.a. 'de peergroup' aan. Voor de praktijkgerichte leerlingen bieden we TechKids aan om aan te sluiten bij de talenten en kwaliteiten. Binnen ons team hebben we leerkrachten die extra ondersteuning verzorgen bij de herhaalde instructie en extra leertijd. De komende jaren willen we ons verder verdiepen en ontwikkelen in dit extra onderwijsaanbod. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven