Openbare Basisschool De Krullevaar Jenaplan-School

Wilhelminastraat 3 A 5975 CK Sevenum

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Krullevaar Jenaplan-School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een toelichting op de score:

In de gemiddelde toetsscore zijn de toetsscores van 19 van de 20 kinderen meegenomen. De scores van deze kinderen passen bij de ontwikkeling die zij doorlopen hebben en het schooladvies VO dat ze gekregen hebben. 

Onze visie op bestuursniveau:

Onze school neemt de eindtoets af als objectief meetinstrument van een aantal resultaten van onderwijs op onze school. Het gaat om cognitieve (kennis) resultaten op een beperkt aantal vakken. Met name rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Alle andere resultaten hebben we ook in beeld en zijn enorm belangrijk voor het schooladvies dat elke ouder ontvangt vóór de afname van de CITO-eindtoets. De eindtoets zien we dan ook als een objectieve bevestiging van ons schooladvies. Niet als een meetinstrument voor de kwaliteit van de school. 

Alle scholen binnen de stichting Akkoord!-po nemen de eindtoets af bij leerlingen in groep 8. Althans die leerlingen voor wie de toets geschikt is. Het komt voor dat voor sommige leerlingen de toets te moeilijk is vanwege hun niveau van leren. Of dat leerlingen te kort in Nederland zijn om de toets te kunnen maken. In zulke gevallen nemen we de toets niet af en gebruiken we een andere manier om de eindresultaten vast te stellen. Bij het maken van deze uitzonderingen handelen we volgens de regels die de onderwijsinspectie daar voor heeft opgesteld. De resultaten van leerlingen die niet hebben deelgenomen, zijn dan ook niet verwerkt in deze cijfers. De resultaten van leerlingen die korter dan 2 jaar op onze school zitten, omdat ze bijvoorbeeld verhuisd zijn, zijn ook niet meegenomen. Dat is ook conform de regels van de onderwijsinspectie.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies VO wordt bepaald via een gedegen procedure waarbij we veel gegevens die we hebben verzameld gedurende de schooljaren van het kind op onze school meenemen. We kijken daarbij niet alleen naar resultaten van kinderen en hun niveau betreffende basisvakken. Welbevinden, betrokkenheid, werkhouding en brede competenties van kinderen zijn zeker zo bepalend voor slagen in het VO.

Vaak komt ons schooladvies overeen met de score die een kind behaald heeft op de eindtoets. Waar dat niet zo is kunnen wij beredeneerd aangeven waarom dit afwijkt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven