CBS Het Gebint

Korteweg 2a 9551 BM Sellingen

  • Rechts ingang voor groep 1 en 2. Links de ingang voor groep 3 t/m 8.
  • Voorkant van MFA De Zuides
  • Bestuursbureau
  • Schoolfoto van CBS Het Gebint
  • Hal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Twee keer per schooljaar nemen we de methodeonafhankelijke toetsen af. Daarmee volgen we de leerontwikkeling van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan.

Vanaf groep 6 worden de scores voor begrijpend lezen, rekenen, technische lezen en spelling in een zogenaamde 'plaatsingswijzer' gezet. De plaatsingswijzer is gericht op de plaatsing of keuze van het voortgezet onderwijs na groep 8. Tijdens voortgangsgesprekken met de ouders en de leerlingen wordt de plaatsingswijzer besproken. Op basis van deze toetsen, observaties van de leerkracht, formatieve toetsing en gesprekken met leerlingen wordt door het team een advies voor het voortgezet onderwijs uitgebracht.

In groep 8 maken de leerlingen een Eindtoets. De leerlingen van onze school hebben steeds een score behaald die boven de ondergrens van de inspectie ligt. Ook in het voorjaar van 2021 vlak na de tweede lockdown i.v.m. Corona hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Zij hebben ondanks alles een bij onze leerlingen passende score neergezet. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar wordt tijdens 'meetmomenten' d.m.v. toetsing gekeken of de koers die wij varen met onze leerlingen nog de juiste is. Op groepsniveau worden zo nodig aanpassingen gedaan in het aanbod naar de leerlingen.

Van de tussenresultaten wordt twee keer per jaar een schoolrapportage gemaakt door de intern begeleider en de directie. Er wordt op schoolniveau een trendanalyse gemaakt. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod op schoolniveau, scholingskeuzes voor leerkrachten en sturing op handelen van leerkrachten. Wanneer er aanleiding is om interventies in te zetten in de school, stellen de teamleden een ambitiekaart op waarin stappen worden uitgezet naar een kwaliteitsverbetering.

De toetsen voor spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen hebben een signalerende functie. Wij gebruiken daarnaast nog een aantal toetsen voor individuele leerlingen die voor ons een diagnosticerende functie hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf midden groep 6 wordt op onze school al met ouders en kinderen voorzichtig gekeken op welk niveau het kind zal uitstromen als de ontwikkeling zich zo doorzet. Natuurlijk blijven hierbij alle kansen op ontwikkeling nog open! Wij gebruiken de zogenaamde Plaatsingswijzer als hulpmiddel. Deze plaatsingswijzer wordt in groep 6 aan de ouders uitgelegd en zal ook in groep 7 en 8 tijdens oudergesprekken besproken worden. Aan het begin van groep 8 is er een ouderavond waar alles over verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt uitgelegd. Uiteindelijk wordt dan in februari van dat schooljaar, in samenspraak met ouders en kind, het definitieve advies gegeven. Na afname van de Centrale Eindtoets in april kan dit advies, op basis van de score, nog worden bijgesteld.De plaatsingscommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 6/7/8, directeur en intern begeleider bepaalt het uiteindelijke advies. We kijken niet alleen naar scores op toetsen, maar ook naar de werkhouding, concentratie en motivatie van kinderen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven