CBS Het Gebint

Korteweg 2a 9551 BM Sellingen

  • Rechts ingang voor groep 1 en 2. Links de ingang voor groep 3 t/m 8.
  • Voorkant van MFA De Zuides
  • Bestuursbureau
  • Schoolfoto van CBS Het Gebint
  • Hal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 (april) maken de kinderen de Centrale Eindtoets van het CITO. Wij zijn trots op de resultaten die de leerlingen behaald hebben. Ook nu na alle coronaperikelen hebben de kinderen weer een prima score neergezet. Er is steeds een gemiddelde score behaald die boven de ondergrens van de inspectie ligt. We hebben in deze score alle leerlingen mee laten tellen. Ook de leerlingen die wel meegedaan hebben maar ontheffing hebben. Daarmee zakt het gemiddelde en is het resultaat niet helemaal zuiver. Onze kleine groepen geven een vertekend beeld qua percentages.

Twee keer per schooljaar nemen we de methodeonafhankelijke toetsen af. Daarmee volgen we de leerontwikkeling van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan.

Vanaf groep 6 worden de scores voor begrijpend lezen, rekenen, technisch lezen en spelling in een zogenaamde 'plaatsingswijzer' gezet. De plaatsingswijzer is gericht op de plaatsing of keuze van het voortgezet onderwijs na groep 8. Tijdens voortgangsgesprekken met de ouders en de leerlingen wordt de plaatsingswijzer besproken. Op basis van deze toetsen, observaties van de leerkracht, formatieve toetsing en gesprekken met leerlingen wordt door het team een advies voor het voortgezet onderwijs uitgebracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar wordt tijdens 'meetmomenten' d.m.v. toetsing gekeken of de koers die wij varen met onze leerlingen nog de juiste is. Op groepsniveau worden zo nodig aanpassingen gedaan in het aanbod naar de leerlingen.

Van de tussenresultaten wordt twee keer per jaar een schoolrapportage gemaakt door de intern begeleider en de directie. Er wordt op schoolniveau een trendanalyse gemaakt. De analyse kan leiden tot aanpassingen in het aanbod op schoolniveau, scholingskeuzes voor leerkrachten en sturing op handelen van leerkrachten. Wanneer er aanleiding is om interventies in te zetten in de school, stellen de teamleden een ambitiekaart op waarin stappen worden uitgezet naar een kwaliteitsverbetering.

De toetsen voor spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen hebben een signalerende functie. Wij gebruiken daarnaast nog een aantal toetsen voor individuele leerlingen die voor ons een diagnosticerende functie hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf midden groep 6 wordt op onze school al met ouders en kinderen voorzichtig gekeken op welk niveau het kind zal uitstromen als de ontwikkeling zich zo doorzet. Natuurlijk blijven hierbij alle kansen op ontwikkeling nog open! Wij gebruiken de zogenaamde 'Plaatsingswijzer' als hulpmiddel. Deze plaatsingswijzer wordt in groep 6 aan de ouders uitgelegd en zal ook in groep 7 en 8 tijdens voortgangsgesprekken besproken worden.

Uiteindelijk wordt dan in februari van dat schooljaar, in samenspraak met ouders en kind, het definitieve advies gegeven. Na afname van de Centrale Eindtoets in april kan dit advies, op basis van de score, nog worden bijgesteld. De plaatsingscommissie bestaande uit de leerkrachten van groep 6/7/8, directeur en intern begeleider bepaalt het uiteindelijke advies. We kijken niet alleen naar scores op toetsen, maar ook naar de werkhouding, concentratie en motivatie van kinderen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid op school is een belangrijke voorwaarde voor het leren en opgroeien van jongeren. De leerlingen, ouders en de medewerkers van de school vormen samen de school. Binnen de school hebben wij een algemeen gedeelde opvatting over geaccepteerd gedrag. Wij slijpen ritmes en routines in. Wij kiezen ervoor om de school zo in te richten dat vrijwel elke leerling er een plek kan vinden. De school is opgeruimd, alle lokalen hebben een gelijke inrichting en de afspraken die we hebben omtrent gedrag worden door iedereen gevolgd en nageleefd. De striktheid die wij hanteren als het gaat om de opbouw van de lessen, de inrichting van de klassen en de gedragsverwachtingen die we richting leerlingen uitspreken, draagt er aan bij dat we leerlingen zien en dat we tijd en aandacht hebben voor de brede taak die wij als school hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven