CBS Het Gebint

Korteweg 2a 9551 BM Sellingen

 • Rechts ingang voor groep 1 en 2. Links de ingang voor groep 3 t/m 8.
 • Voorkant van MFA De Zuides
 • Bestuursbureau
 • Schoolfoto van CBS Het Gebint
 • Hal

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 6 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 onderwijsassistent en een directeur. Het team wordt ondersteund door:

 • 3 ondersteuners met een lesbevoegdheid,
 • een vakdocent gym,
 • een logopediste en
 • een motorisch remedial teacher.

Daarnaast kunnen we een beroep doen op ons expertiseteam 'Steunpunt Perspectief'.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag wordt er een beroep gedaan op de 'vervangerspool' van de vereniging. Dat lukt steeds minder goed omdat door het lerarentekort de vervangerspool regelmatig leeg is. Steeds vaker is er geen enkele leerkracht beschikbaar.

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is?

Als dat het geval is, wordt er allereerst gekeken binnen de school of er een oplossing te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een deeltijd leerkracht een extra dag wil werken of door de inzet van een stagiaire. Het bestuur vindt het onwenselijk om de directeur of interne begeleider in te zetten bij vervangingen.

Wat doen we als ook dit niet mogelijk is?

Allereerst wordt gekeken of de groep samengevoegd kan worden met een andere groep of dat de leerlingen over meerdere groepen verdeeld worden. Dit doen we incidenteel (om onrust in meerdere groepen zoveel mogelijk te beperken) en is ook altijd een tijdelijke oplossing (voor één dag of hooguit enkele dagen). We willen niet dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor te veel en te vaak onder druk komt te staan in twee of meer groepen.

De laatste stap is dat een groep naar huis gestuurd wordt.

Dat doen we het liefst niet, maar helaas is een andere keuze steeds minder mogelijk. Daarbij worden de volgende regels in acht genomen:

 • Bij onverwachte uitval van een leerkracht wordt de groep op school opgevangen. Er wordt contact met thuis of het opvangadres opgenomen om de bespreken of uw kind naar huis kan komen of opgehaald kan worden. Als dat niet lukt, blijft uw kind op school.
 • Als het vroegtijdig bekend is (uiterlijk de avond ervoor), worden ouders geïnformeerd, zodat er opvang geregeld kan worden. Lukt dat niet (meer), dan kan uw kind op school opgevangen worden.
 • Als deze situatie meer dan 2 dagen noodzakelijk blijkt te zijn, zal bij toerbeurt een andere groep naar huis worden gestuurd.

De directeur weegt elke situatie opnieuw af en neemt daarin een besluit. Verantwoording hierover legt de directeur af aan het bestuur en de inspectie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school werken wij met vier combinatiegroepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het accent ligt in de eerste periode van groep 1 voornamelijk op het wennen om naar school te gaan, de regelmaat op school, het vertrouwd raken met de gang van zaken en de gewoontevorming. De zorg voor het jonge kind in het kader van Passend Onderwijs is de ondersteuning aan het jonge kind beschreven in ons onderwijszorgplan en schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is te vinden op de website van de school en op www.scholenopdekaart.nl. Na een warme overdracht vanuit de peuteropvang wordt de zorgbehoefte van de leerling bepaald. Aangezien de groepsleerkrachten geschoold zijn in een beredeneerd aanbod voor het jonge kind en er binnen de lessen gebruik wordt gemaakt van instructiemodellen, kan er tijd gereserveerd worden om de leerlingen (tijdelijk) extra hulp te bieden. A.d.h.v. toetsen, observaties en gesprekjes volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen en we houden bij welke doelen we bereikt hebben. We streven ernaar dat de leerlingen aan de startvoorwaarden van groep 3 kunnen voldoen. 

Werken met ontwikkelingsmateriaal

We werken aan de hand van thema’s (b.v. de seizoenen, de wereld). Binnen deze thema’s worden gerichte activiteiten aangeboden, die te maken hebben met taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, kunstzinnige oriëntatie, motorische ontwikkeling, enzovoort. Er wordt aansluiting gezocht bij het ontwikkelingsniveau van het kind. We stimuleren het kind zoveel mogelijk naar zelfstandigheid. Om de kinderen van groep 1 en 2 taakbewust te maken en de zelfstandigheid te bevorderen, krijgen ze elke week een eenvoudige weektaak aangeboden met behulp van een planbord. Met het ontwikkelingsmateriaal en de hoeken in de klas kunnen ze zich spelenderwijs ontwikkelen. Bovendien worden ze gestimuleerd om samen te werken en te spelen met andere kinderen. Voor het buitenspel worden zoveel mogelijk materialen aangeboden die uitnodigen tot spelen/ bewegen.

De doorgaande lijn (van groep 2 naar groep 3)

Het leerstofaanbod in groep 2 is zodanig afgestemd op de leerstof van groep 3 (op zowel reken- als taalgebied) dat de kinderen veelal probleemloos starten in groep 3. De ontwikkelings- en vormingsgebieden voor groep 1 en 2 zijn:

 • taal- en rekenontwikkeling
 • zintuiglijke ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling (zowel fijne (voorbereidend schrijven) als grove motoriek
 • visuele ontwikkeling (kijken en zien)
 • auditieve ontwikkeling (luisteren en horen)
 • fonemisch bewustzijn (voorbereiding taal- / leesonderwijs)
 • beginnende geletterdheid (voorbereiding taal- /leesonderwijs)
 • gecijferdheid (voorbereiding rekenonderwijs)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • bevordering van gezond gedrag
 • wereldoriëntatie-burgerschapszin
 • godsdienstige vorming
 • muzikale en expressieve ontwikkeling
 • zelfstandig spelen en werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en dat ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen vermogen. Een rijke leeromgeving, effectieve instructie en een goed klassenmanagement zijn hiervoor van essentieel belang. Samen met goede kwaliteitszorg zorgt dit voor kwaliteit van onderwijs. De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling.

Levensbeschouwing en burgerschapsvorming

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode 'Kind op Maandag'. Vanaf groep 5 wordt o.a. tijdens geschiedenis en aardrijkskunde ook aandacht besteed aan andere culturen, godsdiensten en levensovertuigingen. Het aanbod binnen de Kanjertraining is tevens een onderdeel van burgerschapsvorming.

Rekenen en wiskunde

In de groepen 1-8 gebruiken we de methode 'Getal & Ruimte Junior’. Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur. Dit realiseren wij door te werken met een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. De leerlingen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van cijferend oefenen naar het toepassen van het geleerde in een context. Wij bieden de leerlingen duidelijke en goed werkende strategieën en elke dag is er tijd voor het automatiseren en memoriseren van het geleerde. De leerlingen hebben zelf zicht op hun ontwikkeling. Dit geeft zelfvertrouwen. Twee keer in de week starten alle leerlingen de dag met rekenspellen die aansluiten bij hun doelen in de 'rekenmuur', gericht op automatiseren.

Nederlandse taal

In groep 3 zijn de taalactiviteiten verweven in de methode 'Lijn 3'. Wij werken in groep 4 t/m 8 met de methode 'Taal Op Maat versie 2'. De methode besteedt ruime aandacht aan woordenschat, spreken/ luisteren, taalbeschouwing, schrijven, spelling van niet-werkwoorden en werkwoorden.

Lezen

In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lezen. Wij gebruiken de methode 'Lijn 3'. Wij leren de leerlingen niet alleen technisch- en begrijpend lezen, wij brengen ze ook liefde voor boeken bij. Daarom wordt er ook veel voorgelezen en vinden er veel activiteiten plaats in het kader van boekpromotie door o.a. de schoolbibliotheek. Later (en in de hogere leerjaren) komt de nadruk steeds meer op het begrijpend- en studerend lezen te liggen. Wij zetten daarbij 'Close Reading' (verdiepend lezen) in om leerlingen te leren kijken naar en zoeken in de tekst. We gebruiken daarnaast de methode ‘NieuwbegripXL’, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Deze methode brengt de kinderen leesstrategieën bij. Ze activeren hun voorkennis, controleren teksten op samenhang en consistentie, onderscheiden hoofd- en bijzaken, trekken conclusies en stellen zichzelf vragen tijdens het lezen. Om studievaardigheden op niveau te brengen en te houden maken we in groep 5-8 ook gebruik van ‘Blits.

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we Ralfi en Connect. Er wordt meerdere dagen per week in de groepen 4-8 aandacht besteed aan voortgezet technisch lezen. In 'De Zuides' is een 'Bibliotheek Op School' (DBOS) gerealiseerd waarin leerlingen wekelijks hun boeken mogen ruilen.

Schrijven

Leerlingen in groepen 3 leren bij ons schrijven met de methode 'Klinkers'. Deze methode hoort bij ‘Lijn 3’. Vanaf groep 4 gebruiken we ‘Pennenstreken’. Deze methode kent als basis het verbonden schrift waar wij, na onderzoek, bewust hebben gekozen. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In de loop van groep 4 schakelen de kinderen over van potlood op pen.

Engels

Voor het vak Engels hebben wij gekozen voor de methode ‘Stepping Stones’. Deze methode zetten wij vanaf groep 5 in. In groep 5 zullen de leerlingen af en toe proeven aan de Engelse taal. Daarna zullen we het vak wat intensiever gaan inzetten. Leerlingen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar en het begrijpen van eenvoudige teksten is het belangrijkste doel.

Wereldoriëntatie, verkeer en burgerschapsvorming

Binnen ons cultuurplan zijn o.a. de kerndoelen van wereldoriëntatie, burgerschap opgenomen. Wij zoeken in onze omgeving de samenwerking binnen de Brede school of zoeken contact met externen om deze doelen te behalen. In de groepen 1 t/m 4 beginnen de leerlingen met het verkennen van de wereld om je heen aan de hand van thema's. In groep 1/2 zijn de thema's gebaseerd op de directe leefomgeving van het kind. In groep 3 verkennen we die leefwereld steeds uitgebreider. Met name in de bovenbouw gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een methode, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, nieuwskring, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes enzovoort.

In 2021 hebben we gekozen voor een methode wereldoriëntatie waarin we nog meer groepsdoorbrekend aan thema's kunnen werken.

De volgende methoden zijn op onze school in gebruik:

 • Wereldoriëntatie groep 3: 'Lijn 3'
 • Natuur: Naut
 • Aardrijkskunde: Meander
 • Geschiedenis: Brandaan
 • Verkeer:    groep 1-8: 'Rondje verkeer', 'Stap vooruit', 'Op voeten en fietsen' en 'Jeugdverkeerskrant'. Groep 8 doet mee aan het theoretische verkeersexamen van VVN en we schrijven ons jaarlijks in op de gastlessen van VVN-Groningen.

In het schooljaar komen de landelijke feestdagen, herdenkingsdagen en themadagen aan de orde. Zo maken we o.a. gebruik van lespakketten die te maken hebben met Prinsjesdag, 4-mei-herdenking, rechten van de mens, mediawijsheid. Woordenschatopbouw speelt tijdens deze lessen een grote rol.

Gezond gedrag, sociale redzaamheid en burgerschapsvorming

Wij maken vooral gebruik van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat leerlingen zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Volwassenen en kinderen hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen" vergt bepaalde sociale vaardigheden die de ene leerling beter gebruikt dan de andere leerling. Het belangrijkste doel van deze training is dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Tijdens een ouderavond is aan alle ouders uitgelegd wat de Kanjertraining inhoudt. Deze ouderavond zullen we minimaal 1 keer in de twee of drie jaren herhalen. Het is belangrijk dat alle ouders hierbij aanwezig zijn! Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de leerlingen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.

Sinds schooljaar 2020-2021 heeft de school een Gezonde schoolvignet op het gebied van 'welbevinden'. In het nieuwe schooljaar zullen we ons richten op het thema 'bewegen'.

Kunstzinnige oriëntatie

Voor tekenen en handvaardigheid gebruiken we de methodes 'Tekenen moet je doen' en 'Handvaardigheid moet je doen'. We besteden aandacht aan het muziekonderwijs: hiervoor gebruiken we ‘Eigenwijs’. Daarnaast doen we samen met 'De Kunstenschool ZG' en muziekvereniging ‘Jeduthun’ met veel plezier mee aan het project ‘De toon zetten’. In de groepen 1/2 wordt eenmaal in de 2 weken muziekles gegeven door een vakdocent. Kinderen uit de groepen 4-8 hebben de mogelijkheid mee te doen aan een blazersklas; zodoende hopen o.a. we jong talent door te laten stromen naar 'Jeduthun', onze plaatselijke muziekvereniging.

Culturele en kunstzinnige vorming wordt tevens gestimuleerd d.m.v. een samenwerking met de scholen binnen gemeente Westerwolde. Dit staat geagendeerd binnen cultuurvergaderingen en binnen de bijeenkomsten van de brede school. De school maakt een keuze uit het aanbod. Deze keuze hangt af van budget, afspraken en aansluiting bij de lesstof van het moment:

 • Thema schooljaar 2018 – 2019: “Historie”.
 • Thema schooljaar 2019 – 2020: "Gezond gedrag”.
 • Thema schooljaar 2020 – 2021: “Veiligheid en goed burgerschap”.
 • Thema schooljaar 2021 - 2022: "Natuur en milieu".
 • Thema schooljaar 2022 - 2023: "Historie".

Techniek

Voor techniek maken wij gebruik van de lessen van Heutink die aansluiten bij de leerlijnen van TULE. Daarnaast wordt in de onderbouw gebruik gemaakt van SIO-montagemateriaal, groot constructiemateriaal, K’nex en Lego. Naast Lego en K’nex beschikken de andere groepen ook over de bee-, blue-, en probot en zijn er in de bovenbouw microbits. In groep 1 t/m 8 wordt het als onderdeel bij natuuronderwijs en handvaardigheid gegeven (hoewel het op zichzelf geen expressieactiviteit is).

Jaarlijks doet de school ook mee met de Legoleague in Stadskanaal. In de voorbereiding hierop leren de leerlingen robots te bouwen en te programmeren.

Bewegingsonderwijs

In groep 1 en 2 staat bewegen dagelijks op het rooster. Er wordt dan gespeeld en gegymd in het speellokaal en op het plein. Daarnaast wordt er nog tweemaal in de week gym gegeven door een vakdocent. Groep 3 t/m 8 krijgen tevens tweemaal per week gym.

Informatie- en Communicatietechnologie

Binnen de school werken wij met Chromebooks (groep 4 t/m 8) en tablets (groep 1 t/m 3). We gaan zeer selectief met het totale aanbod aan software om. Uitgangspunt is, dat de methodegebonden software optimaal gebruikt wordt als middel om te oefenen. We willen structuur aanbieden en een doorgaande lijn nastreven. Andere software zal alleen aan de orde zijn, indien het goed in te passen is in de lessituatie.

De methodes die op de voorgaande pagina’s genoemd zijn, voldoen aan de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool. Ze zijn vastgesteld door de minister van OC&W. Ze zijn te vinden op http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ De kerndoelen vormen een verplichte aanwijzing om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen en zo nodig te verbeteren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS Het Gebint biedt de basisondersteuning zoals die in het kader van Passend Onderwijs van de school verwacht mag worden.

Ieder kind verdient de zorg die past bij de onderwijsbehoefte. Dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team kunnen wij op dit moment veel leerlingen een passende plek bieden. De grote van de groep, de zorgzwaarte van de leerling en de bekwaamheid van de leerkracht spelen een grote rol. De inrichting van de lessen, de school, de klas en het plein maakt tevens dat we veel leerlingen met speciale onderwijsvragen kwalitatief goed onderwijs bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding continu te verbeteren door gebruik te maken van:

 1. Een stevig basisaanbod.
 2. Interne ondersteuning van teamleden en deskundigen.
 3. Ondersteuning vanuit Steunpunt Perspectief.
 4. Ondersteuning vanuit de expertise binnen Scholengroep Perspectief.

De komende jaren zullen verdere ontwikkelingen in gang worden gezet ten behoeve van de optimalisatie van de huidige situatie. Het bestuur van Perspectief heeft geconstateerd dat een aantal processen hieraan kunnen bijdragen. Eén van de processen betreft het breder beschikbaar maken van aanwezige kennis en expertise binnen de organisatie, waarbij medewerkers van scholen deze kunnen aanwenden bij vragen en in voorkomende gevallen op collega-scholen. Dit betreft de vierde schil uit het model hierboven.

Expertise binnen Scholengroep Perspectief: Onderzoek, consultatie, interventies en begeleiding door deskundigen binnen Scholengroep Perspectief door gedragsspecialisten, rekenspecialisten, taalspecialisten, specialisten jonge kind, logopedisten, motorische remedial teachers, (kinder)coaches, orthopedagogen, ict-ers, ...

Er is inmiddels een startnotitie geschreven waarmee we in augustus 2022 van start gaan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken nauw samen met Peuterspeelgroep De Eekhoorns (KiWi). Samen geven we in ons dorp gestalte aan de 'brede school'-gedachte: er is in de gemeente Westerwolde (voorheen Vlagtwedde) helder beleid op dit punt, waar wij van harte aan meewerken (het convenant Vroeg- en voorschoolse educatie, vastgesteld in september 2021) en wordt dit schooljaar opnieuw vastgesteld.

Terug naar boven