CBS Het Gebint

Korteweg 2a 9551 BM Sellingen

 • Rechts ingang voor groep 1 en 2. Links de ingang voor groep 3 t/m 8.
 • Voorkant van MFA De Zuides
 • Bestuursbureau
 • Schoolfoto van CBS Het Gebint
 • Hal

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 6 leerkrachten, 1 intern begeleider/kwaliteitscoördinator, 1 onderwijsassistent en een directeur. Het team wordt ondersteund door:

 • 3 ondersteuners met een lesbevoegdheid,
 • een vakdocent gym,
 • een logopediste en
 • een motorisch remedial teacher.

Daarnaast kunnen we een beroep doen op ons expertiseteam 'Steunpunt Perspectief'.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of recht heeft op een verlofdag wordt er een beroep gedaan op de 'vervangerspool' van de vereniging. Dat lukt steeds minder goed omdat door het lerarentekort de vervangerspool regelmatig leeg is. Steeds vaker is er geen enkele leerkracht beschikbaar.

Wat doen we als er geen vervanger beschikbaar is?

Als dat het geval is, wordt er allereerst gekeken binnen de school of er een oplossing te vinden is. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat een deeltijd leerkracht een extra dag wil werken of door de inzet van een stagiaire. Het bestuur vindt het onwenselijk om de directeur of interne begeleider in te zetten bij vervangingen.

Wat doen we als ook dit niet mogelijk is?

Allereerst wordt gekeken of de groep samengevoegd kan worden met een andere groep of dat de leerlingen over meerdere groepen verdeeld worden. Dit doen we incidenteel (om onrust in meerdere groepen zoveel mogelijk te beperken) en is ook altijd een tijdelijke oplossing (voor één dag of hooguit enkele dagen). We willen niet dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor te veel en te vaak onder druk komt te staan in twee of meer groepen.

De laatste stap is dat een groep naar huis gestuurd wordt.

Dat doen we het liefst niet, maar helaas is een andere keuze steeds minder mogelijk. Daarbij worden de volgende regels in acht genomen:

 • Bij onverwachte uitval van een leerkracht wordt de groep op school opgevangen. Er wordt contact met thuis of het opvangadres opgenomen om de bespreken of uw kind naar huis kan komen of opgehaald kan worden. Als dat niet lukt, blijft uw kind op school.
 • Als het vroegtijdig bekend is (uiterlijk de avond ervoor), worden ouders geïnformeerd, zodat er opvang geregeld kan worden. Lukt dat niet (meer), dan kan uw kind op school opgevangen worden.
 • Als deze situatie meer dan 2 dagen noodzakelijk blijkt te zijn, zal bij toerbeurt een andere groep naar huis worden gestuurd.

De directeur weegt elke situatie opnieuw af en neemt daarin een besluit. Verantwoording hierover legt de directeur af aan het bestuur en de inspectie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school werken wij met vier combinatiegroepen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het accent ligt in de eerste periode van groep 1 voornamelijk op het wennen om naar school te gaan, de regelmaat op school, het vertrouwd raken met de gang van zaken en de gewoontevorming. De zorg voor het jonge kind in het kader van Passend Onderwijs is de ondersteuning aan het jonge kind beschreven in ons onderwijszorgplan en schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is te vinden op de website van de school en op www.scholenopdekaart.nl. Na een warme overdracht vanuit de peuteropvang wordt de zorgbehoefte van de leerling bepaald. Aangezien de groepsleerkrachten geschoold zijn in een beredeneerd aanbod voor het jonge kind en er binnen de lessen gebruik wordt gemaakt van instructiemodellen, kan er tijd gereserveerd worden om de leerlingen (tijdelijk) extra hulp te bieden. A.d.h.v. observaties en gesprekjes volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen en we houden bij welke doelen we bereikt hebben. We streven ernaar dat de leerlingen aan de startvoorwaarden van groep 3 kunnen voldoen. 

Werken met ontwikkelingsmateriaal

We werken aan de hand van thema’s (b.v. de seizoenen, de wereld). Binnen deze thema’s worden gerichte activiteiten aangeboden, die te maken hebben met taalontwikkeling, voorbereidend rekenen, kunstzinnige oriëntatie, motorische ontwikkeling, enzovoort. Er wordt aansluiting gezocht bij het ontwikkelingsniveau van het kind. We stimuleren het kind zoveel mogelijk naar zelfstandigheid. Om de kinderen van groep 1 en 2 taakbewust te maken en de zelfstandigheid te bevorderen, krijgen ze elke week een eenvoudige weektaak aangeboden met behulp van een planbord. Met het ontwikkelingsmateriaal en de hoeken in de klas kunnen ze zich spelenderwijs ontwikkelen. Bovendien worden ze gestimuleerd om samen te werken en te spelen met andere kinderen. Voor het buitenspel worden zoveel mogelijk materialen aangeboden die uitnodigen tot spelen/ bewegen.

De doorgaande lijn (van groep 2 naar groep 3)

Het leerstofaanbod in groep 2 is zodanig afgestemd op de leerstof van groep 3 (op zowel reken- als taalgebied) dat de kinderen veelal probleemloos starten in groep 3. De ontwikkelings- en vormingsgebieden voor groep 1 en 2 zijn:

 • taal- en rekenontwikkeling
 • zintuiglijke ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling (zowel fijne (voorbereidend schrijven) als grove motoriek
 • visuele ontwikkeling (kijken en zien)
 • auditieve ontwikkeling (luisteren en horen)
 • fonemisch bewustzijn (voorbereiding taal- / leesonderwijs)
 • beginnende geletterdheid (voorbereiding taal- /leesonderwijs)
 • gecijferdheid (voorbereiding rekenonderwijs)
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • bevordering van gezond gedrag
 • wereldoriëntatie-burgerschapszin
 • godsdienstige vorming
 • muzikale en expressieve ontwikkeling
 • zelfstandig spelen en werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school en dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Een rijke leeromgeving, effectieve instructie en een goed klassenmanagement zijn belangrijk. Basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs.

Levensbeschouwing en burgerschapsvorming

In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode 'Kind op Maandag'. Vanaf groep 5 wordt o.a. tijdens geschiedenis en aardrijkskunde ook aandacht besteed aan andere culturen, godsdiensten en levensovertuigingen.

Rekenen en wiskunde

In de groepen 1-8 gebruiken we de methode 'Getal & Ruimte Junior’. Herhaling en structuur zijn hierbij belangrijk. We werken hierbij volgens het EDI model. Wij bieden de leerlingen duidelijke en goed werkende strategieën en elke dag is er tijd voor het automatiseren en memoriseren. Er wordt ook gewerkt met rekenspellen die aansluiten bij hun doelen in de 'rekenmuur', gericht op automatiseren.

Nederlandse taal
In groep 3 zijn de taalactiviteiten verweven in de methode 'Veilig leren lezen'. Wij werken in groep 4 t/m 8 met de methode 'Taal Op Maat versie 2'. Er is ruime aandacht aan woordenschat, spreken/ luisteren, taalbeschouwing, schrijven, spelling van niet-werkwoorden en werkwoorden.

Lezen

In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lezen met de methode 'Veilig leren lezen'. Er wordt ook veel voorgelezen en er vinden activiteiten plaats in het kader van boekpromotie. In de andere groepen ligt de nadruk meer op het begrijpend- en studerend lezen te liggen. Wij zetten daarbij 'Close Reading' in om leerlingen te leren kijken naar en zoeken in de tekst. We gebruiken daarnaast de methode ‘NieuwbegripXL’. Daarnaast maken we ook gebruik van ‘Blits.

Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken we Ralfi en Connect. Er is een 'Bibliotheek Op School' waarin leerlingen wekelijks hun boeken mogen ruilen.

Schrijven

Leerlingen in groep 3 leren schrijven met de methode 'Pennenstreken' met als basis het verbonden schrift. Leerlingen krijgen zo een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift, als middel om met elkaar te communiceren. We schakelen in de loop van de tijd over van potlood op pen.

Engels

Voor het vak Engels hebben we de methode ‘Stepping Stones’. Deze methode zetten wij vanaf groep 5 in. Leerlingen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar en het begrijpen van eenvoudige teksten is het belangrijkste doel.

Wereldoriëntatie, verkeer en burgerschapsvorming

Binnen ons cultuurplan zijn o.a. de kerndoelen van wereldoriëntatie, burgerschap opgenomen. Wij zoeken in onze omgeving de samenwerking binnen de Brede school of zoeken contact met externen om deze doelen te behalen. In de groepen 1 t/m 4 beginnen de leerlingen met het verkennen van de wereld aan de hand van thema's. In groep 1/2 zijn de thema's gebaseerd op de directe leefomgeving. In de bovenbouw gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een methode, maar ook door middel van klassengesprekken, nieuwskring, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes en etc.

We gebruiken de volgende methoden:

 • Wereldoriëntatie groep 3: 'Veilig leren lezen'
 • Natuur: Naut
 • Aardrijkskunde: Meander
 • Geschiedenis: Brandaan
 • Verkeer: groep 1-8: 'Rondje verkeer', 'Stap vooruit', 'Op voeten en fietsen' en 'Jeugdverkeerskrant'. Groep 8 doet mee aan het theoretische verkeersexamen.

In het schooljaar komen de landelijke feestdagen, herdenkingsdagen en themadagen aan de orde aan de hand van lespakketten. 

Gezond gedrag, sociale redzaamheid en burgerschapsvorming

Wij maken vooral gebruik van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een leerling positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft de leerling minder last van sociale stress. Volwassenen en kinderen hebben het verlangen "erbij te horen". Dit vergt bepaalde sociale vaardigheden die de ene leerling beter gebruikt dan de andere. Ook tijdens ouderavonden wordt uitgelegd wat deze Kanjertrainingen inhouden. Door in alle klassen op eenzelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de leerlingen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de leerlingen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.

Sinds schooljaar 2020-2021 heeft de school een Gezonde schoolvignet op het gebied van 'welbevinden' en 'bewegen'. In het nieuwe schooljaar zullen we ons richten op het thema 'voeding'.

Kunstzinnige oriëntatie

Voor tekenen en handvaardigheid gebruiken we de methode 'Moet je doen'. Voor muziekonderwijs gebruiken we de methode ‘Eigenwijs’. Er worden ook vakdocenten muziek van 'De Kunstenschool ZG' ingezet.

Culturele en kunstzinnige vorming wordt tevens gestimuleerd d.m.v. een samenwerking met de scholen binnen gemeente Westerwolde. Dit staat geagendeerd binnen cultuurvergaderingen en binnen de bijeenkomsten van de brede school. De school maakt een keuze uit het aanbod. Deze keuze hangt af van budget, afspraken en aansluiting bij de lesstof van het moment:

 • Thema schooljaar 2020 – 2021: “Veiligheid en goed burgerschap”.
 • Thema schooljaar 2021 - 2022: "Natuur en milieu".
 • Thema schooljaar 2022 - 2023: "Historie".
 • Thema schooljaar 2023 - 2024: "Gezond gedrag".

Techniek

Voor techniek maken wij gebruik van de lessen van Heutink die aansluiten bij de leerlijnen van TULE. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van SIO-montagemateriaal, groot constructiemateriaal, K’nex en Lego. 

Bewegingsonderwijs

In groep 1 en 2 staat bewegen dagelijks op het rooster. Er wordt dan gespeeld en gegymd in het speellokaal en op het plein, ook wordt er tweemaal in de week gym gegeven door een vakdocent. Groep 3 t/m 8 krijgen 90 minuten per week gym.

Informatie- en Communicatietechnologie

Binnen de school werken wij met Chromebooks (groep 4/8) en tablets (groep 1/3). Uitgangspunt is dat de methodegebonden software optimaal gebruikt wordt als middel om te oefenen. We willen structuur aanbieden en een doorgaande lijn nastreven. Andere software zal alleen aan de orde zijn, indien het goed in te passen is in de lessituatie.

De methodes die op de voorgaande pagina’s genoemd zijn, voldoen aan de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool. Ze zijn vastgesteld door de minister van OC&W. Ze zijn te vinden op http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ De kerndoelen vormen een verplichte aanwijzing om de kwaliteit van het onderwijs te toetsen en zo nodig te verbeteren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CBS Het Gebint biedt de basisondersteuning zoals die in het kader van Passend Onderwijs van de school verwacht mag worden.

Ieder kind verdient de zorg die past bij de onderwijsbehoefte. Dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team kunnen wij op dit moment veel leerlingen een passende plek bieden. Het aantal leerlingen in de groep, de zorgzwaarte van de leerling en de bekwaamheid van de leerkracht spelen een grote rol. De inrichting van de lessen, de school, de klas en het plein maakt tevens dat we veel leerlingen met speciale onderwijsvragen kwalitatief goed onderwijs bieden.

Wij bieden:

 • een combinatiegroep van maximaal 2 groepen;
 • duidelijke instructies in drie niveaus per groep;
 • rolstoeltoegankelijk gebouw;
 • extra ondersteuning op 5 zorgniveaus;
 • een omgeving waarin voldoende rust, ruimte en regelmaat geboden wordt waarin de leerling zich voldoende kan ontwikkelen;
 • bekwame leerkrachten die zich als team verantwoordelijk voelen en zorgen voor ieder kind;
 • 6 medewerkers die extra ondersteunen binnen de groepen;
 • een expertiseteam 'Steunpunt Perspectief' waar we een beroep op kunnen doen voor advies of ondersteuning;
 • motorische remedial teaching;
 • logopedie;
 • een nauwe samenwerking tussen kind, ouders en leerkracht(en) waarin wij de betrokkenheid van ouders stimuleren en erg waarderen;
 • Een eigen schoolbibliotheek;
 • Een ingerichte leerplein waar leerlingen in stilte kunnen werken;
 • De school beschikt over verschillende hoogbegaafdheidsmaterialen.

Indien sprake is van de volgende onderwijsbehoeften verwijzen wij naar een andere reguliere basisschool of school voor Speciaal (Basis) Onderwijs omdat wij niet voldoende in staat zijn om dit met extra ondersteuning binnen de school te bieden:

 • Zeer zware slechtziendheid, blinde kinderen.
 • Zeer zware slechthorendheid/doofheid, in combinatie met spraak/taalproblemen.
 • Lage verstandelijke vermogens (ZML/ Gemiddeld IQ onder de 75).
 • Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en of welbevinden van de omgeving (groep, leerkrachten e.d.) in gevaar komt.
 • Kinderen met meervoudige zware problematieken.
 • Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden.
 • Ernstig oppositioneel gedrag.
 • Wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is.
 • Te veel zorgleerlingen in eenzelfde groep.
 • Kinderen met een reactieve hechtingsstoornis.

Elke kind is anders en daarom zullen we iedere situatie apart beoordelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De kwaliteit van het onderwijs en de leerlingbegeleiding continu te verbeteren door gebruik te maken van:

 1. Een stevig basisaanbod.
 2. Interne ondersteuning van teamleden en deskundigen.
 3. Ondersteuning vanuit Steunpunt Perspectief.
 4. Ondersteuning vanuit de expertise binnen Scholengroep Perspectief.

De komende jaren zullen verdere ontwikkelingen in gang worden gezet ten behoeve van de optimalisatie van de huidige situatie. Het bestuur van Perspectief heeft geconstateerd dat een aantal processen hieraan kunnen bijdragen. Eén van de processen betreft het breder beschikbaar maken van aanwezige kennis en expertise binnen de organisatie, waarbij medewerkers van scholen deze kunnen aanwenden bij vragen en in voorkomende gevallen op collega-scholen. Dit betreft de vierde schil uit het model hierboven.

Expertise binnen Scholengroep Perspectief: Onderzoek, consultatie, interventies en begeleiding door deskundigen binnen Scholengroep Perspectief door gedragsspecialisten, rekenspecialisten, taalspecialisten, specialisten jonge kind, logopedisten, motorische remedial teachers, (kinder)coaches, orthopedagogen, ict-ers, ...

Er is inmiddels een startnotitie geschreven waarmee we in augustus 2022 van start gaan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken nauw samen met Peuterspeelgroep De Eekhoorns (KiWi). Samen geven we in ons dorp gestalte aan de 'brede school'-gedachte: er is in de gemeente Westerwolde (voorheen Vlagtwedde) helder beleid op dit punt, waar wij van harte aan meewerken (het convenant Vroeg- en voorschoolse educatie, vastgesteld in september 2021).

De informatie die tijdens een 'warme overdracht' vanuit de peuterspeelzaal of kinderopvang naar voren komt wordt verwerkt in het aanbod aan de leerling in groep 1. Leerlingen met een VVE-indicatie krijgen extra ondersteuning en ook de leerlingen die qua ontwikkeling extra ondersteuning nodig hebben worden hierin meegenomen. Aan de hand van de te behalen doelen in groep 1 en 2 en de ontwikkeling van de leerlingen wordt het aanbod aangepast.

Terug naar boven