CBS Het Gebint

Korteweg 2a 9551 BM Sellingen

 • Rechts ingang voor groep 1 en 2. Links de ingang voor groep 3 t/m 8.
 • Voorkant van MFA De Zuides
 • Bestuursbureau
 • Schoolfoto van CBS Het Gebint
 • Hal

In het kort

Toelichting van de school

Op dit moment leest u de schoolpagina van één van onze 14 scholen, die behoren tot de Scholengroep Perspectief. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs en de andere 2 speciaal (basis)onderwijs. Vanuit onze visie willen we aan zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en begeleiding bieden dat bij hen past. Daarom zijn we ook blij dat we zoveel verschillende vormen van onderwijs binnen onze eigen deuren kunnen bieden.

Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief? Voor al onze scholen geldt het volgende kader: Bij de scholen van Scholengroep Perspectief:

 • werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond;
 • heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;
 • worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt eruit een kind gehaald wat erin zit;
 • werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen;
 • wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden;
 • worden goede resultaten behaald;
 • wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven. 

R. Brunekreeft

Voorzitter College van Bestuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Samenwerking
 • Effectiviteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren waren er grote groepen in de bovenbouw en waren de geboortecijfers in Sellingen laag. Toen deze groepen in groep 8 de school hebben verlaten daalde het leerlingenaantal.

De geboortecijfers in en rondom Sellingen zijn inmiddels gestegen en het aantal leerlingen zijn daarmee in de onderbouw ook gestegen. Er zijn veel gezinnen die vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze school. Ook nieuwe gezinnen (verhuizingen) weten onze school te vinden. Het lijkt erop dat deze groeitrend zich voortzet.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
57
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De wet Meldcode adviseert een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te (laten) leiden. Bij ons op school vallen een aantal taken samen: de intern begeleider mevr. M. Kamst is bij ons tevens de aandachtsfunctionaris. Hij/zij zorgt voor de implementatie van de Meldcode en coördineert het proces van signaleren, verwijzing en zorg rondom de leerling en het gezin. In de schoolgids geven we meer informatie over de aandachtsfunctionaris.

Coördinator Sociaal veilige school

Vanuit de wettelijke zorgplicht Veiligheid op school is het verplicht om iemand te belasten met de taak van het coördineren van het (anti-) pestbeleid, het beleid om pesten tegen te gaan. De Coördinator Sociaal veilige school, dhr. M. Wever, beschikt over kennis met betrekking tot pesten. Hij/zij functioneert als klankbord voor medewerkers en adviseert de schoolleiding over het veiligheidsbeleid in het algemeen en het (anti-) pestbeleid in het bijzonder. In de schoolgids geven we meer informatie over de Coördinator Pestbeleid.

Contactpersoon

Onze school onderscheidt de interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon. Zij vervullen een spilfunctie in het borgen en bevorderen van de veiligheid op school. In de klachtenregeling staan de exacte taken van deze personen beschreven. De interne contactpersoon richt zich op leerlingen en ouders, de externe vertrouwenspersoon op medewerkers. Primair functioneren deze personen als loket voor klachten m.b.t. ongewenst gedrag. Dit is nodig voor een adequate afhandeling van de klacht.

Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken. Op onze school is mevr. Eillert de contactpersoon (rolinka.eillert@sgperspectief.nl). Ze zorgt ervoor dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de juiste klachtenroutes worden opgelost. De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die de klager tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert. De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de klacht kan wegnemen. Andere taken zijn: presenteren, registreren en adviseren.

Preventiemedewerker

Onze school heeft de plicht vanuit de Arbowet om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Wij beschikken over twee preventiemedewerkers die zich bezig houden met preventie- activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en leerlingen. De preventiemedewerker dhr. L. Niestijl ondersteunt de schoolleiding bij het afnemen, opstellen en uitwerken van de Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Daarnaast werken de preventiemedewerkers als adviseurs van de MR en ze werken daarmee samen voor wat betreft het vastleggen en uitvoeren van maatregelen. De preventiemedewerkers werken samen met de Arbodienst en andere deskundigen in het kader van preventie. De preventiemedewerker woont jaarlijks een overleg (ARBO-overleg) binnen Scholengroep Perspectief bij.

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn de personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Deze zijn schriftelijk vastgelegd. De BHV-ers zijn gecertificeerd en onderhouden hun deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen. Op onze school zijn vier BHV-ers aanwezig die zijn belast met de volgende taken:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
 • Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in de school in noodsituaties.
 • Het voorbereiden van de leerlingen, het personeel en de aanwezigen op mogelijke calamiteiten door het organiseren van ontruimingsoefeningen.
 • Het informeren van alle betrokkenen over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Binnen het veiligheidsplan zijn de protocollen en plannen opgenomen die te maken hebben met schoolklimaat en veiligheid.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie en ICT. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingvolgsysteem en alle softwareprogramma’s die leerlingen tegenwoordig in de les gebruiken.

SG Perspectief vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. We hebben daarom een IBP-beleidsplan voor elke school gemaakt. In dit plan geven we aan hoe we binnen onze school informatiebeveiliging en privacy hebben geregeld en hoe we met eventuele risico’s omgaan.

Een belangrijk document is de privacyverklaring die u op de website vindt. In deze verklaring kunt u lezen welke rechten u als ouder heeft om persoonsgegevens van uw kind of van uzelf in te zien en in bepaalde gevallen te corrigeren of te verwijderen. Ook zullen we in een aantal gevallen uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als we als school bijvoorbeeld foto’s of video’s van uw kind gebruiken dan is daarvoor altijd toestemming van u nodig. Bij de inschrijving van uw kind vragen wij dan ook uw toestemming. Deze toestemming geldt zolang uw kind op onze school zit. Wilt u uw toestemming intrekken dan kan dat door dit kenbaar te maken aan de directeur. Toestemming vragen geldt echter niet voor alle persoonsgegevens. Wij verwerken ook gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan OCW en de Belastingdienst. Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over informatiebeveiliging en privacy dan kunt u contact opnemen met de directeur. Hij is het 1e aanspreekpunt voor vragen over AVG binnen onze school. Het schoolbestuur is verplicht om ook een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op een goede naleving van alle privacyregels binnen de school. Clemens Geenen van PEP Onderwijsadvies is onze FG. Hij is gecertificeerd en te bereiken via info@peponderwijsadvies.nl.              

Terug naar boven