CBS Het Gebint

Korteweg 2a 9551 BM Sellingen

  • Rechts ingang voor groep 1 en 2. Links de ingang voor groep 3 t/m 8.
  • Voorkant van MFA De Zuides
  • Bestuursbureau
  • Schoolfoto van CBS Het Gebint
  • Hal

In het kort

Toelichting van de school

Op dit moment leest u de schoolpagina van één van onze 14 scholen, die behoren tot de Scholengroep Perspectief. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs en de andere 2 speciaal (basis)onderwijs. Vanuit onze visie willen we aan zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en begeleiding bieden dat bij hen past. Daarom zijn we ook blij dat we zoveel verschillende vormen van onderwijs binnen onze eigen deuren kunnen bieden.  Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief? Voor al onze scholen geldt het volgende kader: Bij de scholen van Scholengroep Perspectief:

  • werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond;
  • heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;
  • worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt eruit een kind gehaald wat erin zit;
  • werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen;
  • wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden;
  • worden goede resultaten behaald;
  • wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven. 

R. Brunekreeft

Voorzitter College van Bestuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Samenwerking
  • Effectiviteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren waren er grote groepen in de bovenbouw en waren de geboortecijfers in Sellingen laag. Toen deze groepen in groep 8 de school hebben verlaten daalde het leerlingenaantal.

De geboortecijfers in en rondom Sellingen zijn inmiddels gestegen en het aantal leerlingen zijn daarmee in de onderbouw ook gestegen. Er zijn veel gezinnen die vertrouwen hebben in de kwaliteit van onze school. Ook nieuwe gezinnen (verhuizingen) weten onze school te vinden. Het lijkt erop dat deze groeitrend zich voortzet.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Contactpersoon

Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken. Op onze school mevr. Eillert de contactpersoon (rolinka.eillert@sgperspectief.nl). Ze zorgt ervoor dat klachten niet blijven broeien of escaleren, maar volgens de juiste klachtenroutes worden opgelost. De contactpersoon neemt contact op met de vertrouwenspersoon die de klager tijdens de behandeling van de klacht begeleidt en adviseert. De contactpersoon brengt de klager in contact met de persoon die de klacht kan wegnemen. Andere taken zijn: presenteren, registreren en adviseren.

Binnen het veiligheidsplan zijn de protocollen en plannen opgenomen die te maken hebben met schoolklimaat en veiligheid.

Terug naar boven