C.N.B.S. De Wegwijzer

Lage Landweg 2 7777 RN Schuinesloot

 • Plattegrond
 • buitenruimte
 • hal
 • kleuterplein
 • Voorkant school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten gemeten met de Cito Eindtoets Basisonderwijs liggen op het te verwachten niveau gelet op de samenstelling van de leerlingenpopulatie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het onderwijs op “De Wegwijzer” staat het kind centraal, denken we in kansen en zoeken we naar talenten. Om de leerling goed te kunnen begeleiden, volgen we zijn/haar ontwikkeling op diverse gebieden. Dit wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Door dagelijks met een kind te werken, krijgt de leerkracht een goed beeld van zijn functioneren. Daarnaast is toetsing belangrijk: mede hierdoor kunnen problemen worden opgespoord en kan een objectieve beoordeling worden gemaakt. Op onze school hanteren we verschillende soorten toetsen, allemaal gericht op het zo goed en efficiënt mogelijk begeleiden en volgen van uw kind.

Bij de kleuters werken we volgens het ontwikkelingsvolgsysteem "Dorr" .

 • Dagelijks: omdat kinderen elke dag anders zijn;
 • Observeren: om de ontwikkeling van kinderen te volgen;
 • Registreren: om van hieruit aan te kunnen sluiten met een nieuw onderwijsaanbod dat afgestemd is op de ontwikkeling van het individuele kind (gepersonaliseerd);
 • Rapporteren: om ouders op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkeling van hun kind.

Dorr is een observatiepakket dat ons leerkrachten, vanuit een beredeneerd aanbod van 48 leerlijnen, meer structuur geeft bij het plannen van activiteiten en daarbij kinderen laat observeren in vrije onderwijssituaties. Het onderwijsaanbod is verdeeld in 6 niveaus. Het aanbod en de observaties richt zich op een bepaald onderdeel van de leerlijn; dat sluit echter niet uit dat in deze periode ook andere onderdelen uit de leerlijn kunnen worden aangeboden. De observatiegegevens worden in kaart gebracht en laten zo een goed beeld zien van het ontwikkelingsverloop van een leerling. De gegevens van alle leerlingen worden in een groepsprofiel gezet. Aan de hand van de gegevens worden nieuwe activiteiten aangeboden in de groep en aan individuele leerlingen. Essentieel voor Dorr is dat goed kijken naar de ontwikkeling van kinderen de basis is voor de inhoud en organisatie van het onderwijs. Dorr is een compleet programma en inclusief de observatie voor motoriek en sociale veiligheidsbeleving.

Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van CITO en de methode gebonden toetsen om de leerlingen te volgen en de tussenresultaten op te maken. N.a.v.de toetsuitslagen (Cito en methodegebonden toetsen) wordt indien nodig extra hulp geboden of een (groeps)handelingsplan opgesteld. Aan de hand van observaties worden er in Parnassys korte aantekeningen gemaakt om zicht te houden op de vorderingen van de kinderen, op cognitief gebied, motorisch gebied en sociaal-emotioneel gebied. Relevante informatie over de leerlingen wordt vermeld in Parnassys. Hier zijn ook de uitslagen van de Cito-toetsen en de methodetoetsen te vinden. Wanneer wij voldoende ervaring hebben met dit programma en Parnassys voldoende gevuld is, krijgt u van ons een inlogcode om de resultaten van uw kinderen te bekijken en te volgen. Ook ziet u welke stappen we ondernemen om uw kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Hoe wordt er nog meer getoetst in de groepen 1 tot en met 8?       

 • De “als – het – nodig – is” – toetsen. Deze toetsen bieden we een kind aan, als we merken, dat er zich problemen voordoen. Zo kunnen we in de kleutergroepen dus via Dorr nagaan of de ontwikkeling van een kind inderdaad niet zo soepel verloopt, als dat we graag hadden gewild. Soms wordt hierbij de hulp van externe diensten gevraagd. In de andere groepen worden de methode gebonden toetsen en de Cito-toetsen ook gebruikt om door te toetsen en terug te toetsen;       
 • De methode gebonden toetsen. Met deze toetsen wordt er onderzocht of de stof/de hoofdstukken die in een bepaalde periode aangeboden is/zijn, ook daadwerkelijk aangekomen is bij de leerling. Na onderzoek kan de leerkracht de leerling réteaching geven of bij de volgende instructie préteaching aanbieden. Daarna kan de leerkracht "herhalings" opdrachten aanbieden of bij de leerlingen waar gebleken is dat ze het heel goed doen verrijkingsopdrachten geven;       
 • Met de toetsen van het zgn. “Leerlingvolgsysteem CITO". Deze worden gebruikt van groep 3 t/m groep 8. Alle kinderen worden gevolgd met speciaal voor dit doeleinde gemaakte, methode onafhankelijke landelijk geijkte toetsen (Cito). Met deze toetsen stellen we voor vakken, zoals lezen, spellen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie  en rekenen, twee keer per jaar vast, hoe de vorderingen van het kind zijn. We krijgen daardoor een helder beeld van hoe het met zijn/haar individuele vorderingen gaat maar ook hoe het klassengemiddelde is en natuurlijk hoe we ten opzichte van het landelijk gemiddelde staan. Wanneer we merken dat er problemen zijn, krijgt het kind of de groep –na eventueel nader onderzoek en analyses – gericht hulp. (Toetsrooster zie bijlage);          
 • In april wordt de eindtoets voor groep 8 afgenomen. De NIO toets (intelligentietoets) wordt in december of januari afgenomen om nog een beter beeld te krijgen van de leerling;
 • (Dyslexie/leesproblemenprotocol het hele jaar door voor alle groepen en de Sidi-signaleringslijst hoogbegaafdheid voor alle groepen 2 keer per jaar;
 • In november wordt de NSCCT afgenomen in groep 4 en 6.

Onze doelen/beleid n.a.v. de tussenopbrengsten

Naar aanleiding van de tussenresultaten Cito wordt er nog steeds extra ingezet op rekenen en taal en daarbij contact gezocht met een externe instantie. We werken nu met Snappet, een methode waarin differentiatie door middel van gepersonaliseerd leren duidelijk naar voren komt en wij het adaptief leren kunnen uitdragen. Wij kunnen ieder kind met deze methode nog beter op eigen niveau begeleiden. Door deze methode hebben we ieder kind heel duidelijk in beeld, kunnen we nog beter analyseren en onderzoeken waar het soms mis gaat om vervolgens het kind op een juiste manier te kunnen gaan helpen. Daarnaast gebruiken we de digitale methode Muiswerk voor het automatiseren van rekenen en taal in de groepen 1 t/m 4. Met ingang van 2016 is er in groep drie een start gemaakt met een nieuwe methode voor voorbereidend en technisch lezen (lijn 3). Deze methode biedt veel mogelijkheden om te differentiëren. Het gebruik van de software voor computer, i-pad en digibord biedt vele mogelijkheden. Naast aandacht voor de kinderen die moeite hebben met de materie, proberen we ook die kinderen die het allemaal makkelijk aankunnen, aandacht en uitdaging te geven door het compacten en verrijken van de lesstof en te helpen bij onderzoeksmatig werken. (zie ook Snappet). Bij de kleuters komt dat tot uiting in de moeilijke kast. De aanschaf van de Pittige Plus Torens heeft er voor gezorgd dat het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden nog groter is geworden. Er is een leerkracht vrijgeroosterd om deze leerlingen 1 dag te begeleiden. Een aantal hoogbegaafde leerlingen kunnen aangemeld worden bij Manifesto, dit is een speciale klas binnen het samenwerkingsverband waar leerlingen één morgen in de week les krijgen op niveau met ontwikkelingsgelijken.

Onderzoek en analyse na het toetsen

De ib-er en de directeur doen onderzoek naar- en analyseren de resultaten van de Citotoetsen. De methodegebonden toetsen en andere gegevens zoals vragenlijsten worden hierbij meegenomen. Daarna heeft de ib-er een gesprek met iedere leerkracht. Om een goed beeld te krijgen van het klassenmanagement en het didactisch handelen, bezoeken ib-er en directeur de groepen. Zij werken de gegevens van de resultaten verder uit voor en met de teamleden in de personeelsvergadering en/of leerkrachtengesprek en oudergesprek. Daarna worden de groepsplannen, individuele plannen en OPP'S opgesteld/bijgesteld en geëvalueerd.

In het schooljaar 2020-2021 gaan we het portfolioleren langzaam invoeren (bij het lezen werken we al op deze manier), hierdoor worden kinderen en ouders nog beter betrokken bij de persoonlijke opbrengsten en ontstaat er nog meer eigenaarschap bij leerling en ouder. Op deze manier worden ook de toetsen, onderzoeken en schoolvragenlijsten, voor veiligheid en sociaal/emotionele ontwikkeling besproken en onderzocht om daarna een beleid op de uitkomsten te maken. Tijdens de teamvergaderingen is er één keer in de twee weken een korte leerlingbespreking geagendeerd voor het evalueren/bijstellen van eventuele doelen en voor het bespreken van eventuele plotselinge incidenten/ontwikkelingen rondom een leerling.

De Wegwijzer heeft de inspanningsverplichting op zich  genomen om de IV en V scores niet onder het landelijk gemiddelde uit te laten komen.

Doel:                

 • score 20%               I            
 • score 20%               II            
 • score 20%               III
 • score 20%               IV            
 • score 20%               V

Naar aanleiding van de groepsgemiddelde vaardigheidsscores en de trendanalyse hebben we ons het volgende afgevraagd:       

 • Is het klassenmanagement in orde;       
 • Is de instructie in orde;       
 • Hoe is de samenstelling van de groep;       
 • Werken we met de goede methode; 
 • Zijn er externe factoren die de groei beïnvloeden;
 • Is er voldoende effectieve leertijd;                            
 • Kenmerken van de leerling populatie. 

Wat moet er veranderen? (zie ook groeps- en individuele plannen en verslag ib-er) : 

 • We zien nog steeds dat de talige en de rekengebieden extra aandacht nodig hebben;
 • Bij het lezen zien we dat het AVI niveau van lezen iets is gedaald tijdens de  Corona periode (zie beleid corona);
 • De 3 minutentoets gaat om tempo. We willen het tempo verbeteren door middel van het lezen van nog meer woordrijen (veilig en vlot boekjes). Lezen met maatjes en klasoverstijgend werken en daarbij gebruik maken van een tutor. We hebben het jaar ingedeeld in leesperioden, in elke periode krijgt het lezen op een andere manier aandacht. Het technisch lezen is gepersonaliseerd (zie de nieuwsbrief van juni 2017) (N.A.V. nieuwe landelijke onderzoeken, vragen wij ons af hoe zinvol de DMT op dit moment nog is. We nemen daarom het racelezen op dit moment onder de loep en verdiepen ons dit jaar in een nieuwe methode voor technisch lezen);
 • De groepsplannen laten zien waar we het volgend schooljaar mee bezig gaan.                                                                                                                      

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overdracht PO-VO

Voor een goede overgang van PO naar VO is er elk jaar, twee keer een overleg tussen de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs in Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg.  De afspraken tussen de scholen, garanderen dat er een goede afweging wordt gemaakt door de leerkracht van groep 8. Belangrijk voor onze school is dat alle kenmerken die belangrijk zijn voor het leren in beeld gebracht worden. Op basis daarvan wordt bekeken welk onderwijs het beste bij uw kind past. De Cito eindtoets wordt niet meegenomen voor de schoolkeuze, deze wordt afgenomen om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Wel volgt er een gesprek met ouders en leerling wanneer de Cito-eindtoets een hogere score laat zien dan verwacht werd. Alleen bij twijfelgevallen zal het misschien nodig zijn nog eens een andere test of toets af te nemen in de aanmeldingsperiode of in het begin van leerjaar 1 op het VO.

Waar kijkt de groepsleerkracht naar       

 • De gegevens uit ons CITO-leerlingvolgsysteem die elk leerjaar tenminste twee keer worden afgenomen, dit betreft het technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling;       
 • De gegevens van een eventuele IQ-test(NIO). De test wordt afgenomen door de ‘schoolbegeleidingsdienst’, die daarbij ook een VO-advies afgeeft;   
 • De gegevens van de NSCCT ,  een intelligentietest die in groep 4 en 6 wordt afgenomen; 
 • De schoolvragenlijst, in deze lijst kunnen we zien hoe de leerling op sociaal/emotioneel gebied functioneert;

Over de voorlichtingsactiviteiten van de VO scholen, verwijzen we u naar de kalender en de nieuwsbrieven op onze site.

Toelating en nazorg

Nadat u, samen met uw kind, een school voor voortgezet onderwijs hebt uitgekozen, worden de opgave formulieren ingevuld en opgestuurd. In de loop van het eerste jaar op de nieuwe school bespreekt de vroegere leerkracht van uw kind met zijn nieuwe mentor hoe het – in alle opzichten – met hem gaat. Ook ontvangen we de resultaten van de eerste twee jaren van uw kind in het voortgezet onderwijs. We bespreken 1 keer per jaar deze gegevens om te toetsen/analyseren of de kinderen op een goed niveau zijn weggezet en maken daar beleid op. Een aantal leerkrachten van onze school zitten in verschillende werkgroepen po-vo om de doorgaande lijnen te borgen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven