obs De Vlieger

Voltastraat 2 2871 ZN Schoonhoven

  • Schoolfoto van obs De Vlieger
  • Schoolfoto van obs De Vlieger

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Obs De Vlieger streven we naar een zo goed mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. Hier werken we voortdurend aan. De resultaten worden gemeten op leerling-, groep- en op schoolniveau. Door het werken met leerteams, aansturen vanuit leerlingenzorg en schoolbeleid proberen we onze opbrengsten te verhogen. Twee keer per jaar vergadert het team naar aanleiding van de Cito opbrengsten. We kijken dan naar het leerstofaanbod, klassenmanagement, leertijd, didactisch handelen, pedagogisch handelen en schoolklimaat waar de verbeterpunten zitten en wat al goed gaat. Mogelijke aanpassingen worden meegenomen in het jaarplan. 

Daarnaast worden resultaten gedeeld met de MR en ouders. Verbeteracties worden gedeeld en opgenomen in het jaarplan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen leerlingen een definitief schooladvies. Dit advies bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven op een school voor voortgezet onderwijs. De basisschool baseert het schooladvies op toetsresultaten, de sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag.

Het adviestraject begint al aan het einde van groep 6, dan krijgen de leerlingen een eerste prognose. Gedurende groep 7 en begin groep 8 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies. Met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets vervangen door dedoorstroomtoets. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kansom zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bijhun niveau. Half maart is de uitslag van de doorstroomtoets bekend en krijgen de leerlingen hun definitief schooladvies zodat de leerlingen zich met dit advies kunnen aanmelden op de middelbare school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school wil een veilige plek zijn waar leerlingen tot ontwikkeling komen en rekening wordt gehouden met ieders talenten. De school probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen op sociaal emotioneel en didactisch gebied. 

 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven