obs De Vlieger

Voltastraat 2 2871 ZN Schoonhoven

  • Schoolfoto van obs De Vlieger
  • Schoolfoto van obs De Vlieger

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit deskundige en gemotiveerde leerkrachten. Er wordt gewerkt in jaarklassen of combinatieklassen. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op De Vlieger werken ook 2 onderwijsassistenten, een leerkrachtondersteuner en een instructeur. Een leerkrachtondersteuner en een instructeur kunnen zelfstandig een groep draaien.  De onderwijsassistenten ondersteunen in de groepen en werken met kleine groepjes aan de leerstof die nog niet helemaal beheerst wordt. Daarnaast is er 2,5 dag in de week een coördinator leerlingenzorg aanwezig. Zij zorgt ervoor dat de zorgcyclus goed uitgevoerd wordt binnen de school. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer één van de leerkrachten zich ziek meldt en of verlof opneemt, zoeken we in eerste instantie een oplossing voor de eerste dag. We bekijken binnen het team wat de mogelijkheden zijn. Als dit niet lukt, dan doen we een beroep op de vervangingspool, zodat er een invaller komt van buiten de school.  

Mocht dat niet lukken voor de betreffende groep, dan bekijken of het haalbaar is om de groep te splitsen en te verdelen over de andere groepen. Elke groep beschikt hiertoe over een “noodplan”. In dit plan staat een onderwijsprogramma beschreven waarmee de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Duurt de vraag naar vervanging langer dan bekijken we ook of er onderwijs op afstand geregeld kan worden. In uiterste nood wordt de groep naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hebben als visie dat leerlingen in groep 1-2 vooral leren door te spelen en dit samen te doen. Er wordt gewerkt vanuit een beredeneerd aanbod vanuit Parnassys leerlijnen Jonge Kind. Door aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen, doelen te stellen en daarop activiteiten te plannen, worden kleuters ondersteund in hun ontwikkeling. Er wordt gewerkt met thema’s passend bij de belevingswereld van de kinderen. Door het bieden van een betekenisvolle leeromgeving worden de leerlingen op het gebied van de taal-, reken- en schrijfontwikkeling gestimuleerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden en de kleine en grote motoriek. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Obs De Vlieger besteden wij veel van de beschikbare onderwijstijd aan de basisvakken lezen, taal en rekenen/wiskunde. Daarnaast krijgen de leerlingen iedere week ook les op sociaal-emotionele vaardigheden, burgerschap, bewegingsonderwijs, Engels (vanaf groep 6) en wereldoriëntatie. Dit vergroot niet alleen de algemene kennis van onze leerlingen, maar ook hun woordenschat. Iedere week is er ook tijd voor expressie, zoals beeldende vormgeving, tekenen, drama en muziek. Gedurende de dag zorgen de leerkrachten voor een goede balans tussen in- en ontspanning. 

3 Keer per jaar wordt er op school een Talentenexpress georganiseerd. Leerlingen werken groepsdoorbrekend aan verschillende expressieve talenten, zoals dans, muziek, sport, techniek, drama. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zet een verbetertraject in om het didactisch handelen te versterken, de veiligheid binnen de school te vergroten en een breder aanbod neer te zetten. Op deze manier kunnen we binnen ons regulier aanbod de leerlingen beter begeleiden. 

Op school werken we met verschillende ondersteuningsniveaus in de klas. 

Ondersteuningsniveau 1                                                                                                                                                                Basisaanbod in de groep                                                                                                                                                                            In dit zorgniveau gaat het om het basisaanbod voor alle leerlingen. In de groep gaat de leerkracht om met de verschillen in kennis, vaardigheden, gedrag en onderwijs-/ontwikkelingsbehoeften. Dit wordt beschreven in het groepsoverzicht en/of groepsplan. Het lesaanbod wordt op 3 niveaus aangeboden binnen de groep. De leerkracht evalueert het aanbod en de aanpak en reflecteert op eigen handelen. De leerkracht voert het gesprek met de ouders over de totale ontwikkeling van het kind. De leerkracht en ouders overleggen als partners en stemmen af. 

Ondersteuningsniveau 2                                                                                                                                                                    Extra ondersteuning in de groep.                                                                                                                                                            De leerkracht en/of de ouders signaleren een zorg bij een leerling of een groep leerlingen. Dit kan op leer-, sociaal- en emotioneel gebied zijn. De leerkracht verzamelt (extra) informatie m.b.t. de leerling of de groep leerlingen. Op basis van de onderwijsbehoeften wordt door de leerkracht, eventueel ondersteund door CLZ, een plan van aanpak opgesteld. 

Ondersteuningsniveau 3                                                                                                                                                                    Extra ondersteuning op schoolniveau.                                                                                                                                                     De leerkracht brengt de leerling in in een (groeps-)bespreking met de coördinator leerlingenzorg (CLZ-er). De ondersteuningsvraag wordt verhelderd. Consequente denkrichting: Wat is nodig voor dit kind in deze klas? Wat heeft de leerkracht nodig? Na de (groeps-)bespreking vindt er overleg plaats tussen de CLZ-er en interne specialist. Observatie en/of gesprek door CLZ-er of interne specialist. Doel: Samen met de leerkracht de onderwijsbehoeften verder in kaart brengen/scherp formuleren; geven van advies en ondersteuning aan de leerkracht. De CLZ-er organiseert een intern overleg op schoolniveau met alle betrokkenen die van toegevoegde waarde zijn. Ouders zijn áltijd bij dit gesprek aanwezig. De ondersteuningsbehoeften van het kind worden beschreven en er zal gezamenlijk gekeken worden naar de mogelijkheden voor passend onderwijs binnen de school. Eventueel aangevuld met interne/ externe expertise. Er wordt een verslag gemaakt van dit overleg. Er wordt een nieuw (handelings-)plan opgesteld. Op de vastgestelde datum wordt het plan geëvalueerd door leerkracht, eventueel ondersteund door CLZ en ouders. Naar aanleiding van bovenstaande gegevens wordt het leerlingdossier aangevuld. Indien de zorg niet voldoende was, wordt er opgeschaald naar zorgniveau 4 en wordt er een arrangement aangevraagd. Indien van toepassing wordt BPO bij het SO-loket aangevraagd. Wanneer blijkt dat de school extra ondersteuning nodig heeft, kan CLZ een arrangement aanvragen via de commissie Extra Ondersteuning op stichtingsniveau. Hiervoor dient het OP compleet te zijn en ondertekend door ouders.

Ondersteuningsniveau 4                                                                                                                                                                      Extra ondersteuning met inzet van externen SWV Midden-Holland.                                                                                                              CLZ bespreekt de leerling in een breed overleg met de Commissie Extra Ondersteuning waarbij mogelijk de leerkracht van de leerling aansluit als ook de ouders. De hulpvraag en de aanvraag ‘Extra Ondersteuning’ wordt besproken en acties worden bepaald. Het kan hierbij gaan om extra ondersteuning van externe specialisten. Hierbij kan gedacht worden aan een arrangement bij Klas aan de school, OHBO of een samenwerking met jeugdhulp, SO of SBO-scholen. Extra informatie wordt verzameld waar nodig (bijv. intelligentie-onderzoek of uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek). De school gaat indien van toepassing na of er een andere school binnen Stichting Onderwijs Primair of in de nabije omgeving is met toereikende ondersteuningsmogelijkheden voor de leerling. Indien dit het geval is zal aan ouders het advies worden gegeven de leerling op de betreffende school met toereikende ondersteuningsmogelijkheden te plaatsen. Er is een OPP opgesteld. Extra ondersteuning wordt ingezet. 

Ondersteuningsniveau 5                                                                                                                                                                    Speciaal als het moet.                                                                                                                                                                          Een intelligentie-onderzoek of uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek wordt afgenomen als dit nog niet eerder plaats heeft gevonden om meer informatie te verzamelen. Indien er geen school in de buurt is met toereikende ondersteuningsmogelijkheden, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor S(B)O (speciaal (basis)onderwijs) aangevraagd bij SWV Midden-Holland Samenwerkingsverband Midden-Holland d.m.v. het OP. Hiervoor moet een 1e deskundigenadvies worden aangevraagd bij het SWV Midden-Holland. Ook moet de school een tweede deskundigenadvies laten maken door bijvoorbeeld de betrokken orthopedagoog of BPO-er vanuit het SO Loket SWV Midden Holland.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wanneer uw kind tijdens de voorschoolse periode is aangemeld voor het VVE-traject, dan is uw kind hiervoor onderzocht door de logopediste en heeft het de peuterplusgroep bezocht. Dit is een groep waar extra taalactiviteiten worden aangeboden, waardoor de taalontwikkeling een extra stimulans krijgt met als doel de taalachterstand die uw kind heeft te verkleinen.   

Het VVE-traject is een landelijk traject en dit gaat door op de basisschool. Dit houdt het volgende in:  De logopediste, die aan school verbonden is, zal op landelijk afgesproken momenten de bijbehorende vragenlijsten in vullen en opslaan in een beveiligd registratiesysteem. Zij zal gedurende groep 1 en 2, ook eenvoudige, kortdurende onderzoekjes afnemen rond de 4e, 5e en 6e verjaardag van uw kind. De school zorgt voor o.a. extra woordenschat- en taalondersteuning voor de doelgroepkinderen.

Verder maken deze kinderen gebruik van de schakelklas. We vragen u om uw kind veel voor te lezen, een bibliotheek te bezoeken, op allerlei manieren de algehele ontwikkeling te activeren en te stimuleren. Tevens is het zeer wenselijk dat u deelneemt aan de activiteiten die de groep van uw kind organiseert.  VVE-programma’s dragen bij aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Hiervoor is het belangrijk dat er een warme overdracht plaatsvindt tussen de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal, de ouders en de leerkracht van de kleuterklas op de basisschool.   

Terug naar boven