Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De Centrale Eindtoets helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich.

Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen.

Om de kinderen goed te kunnen volgen wat betreft hun leerprestaties en hun ontwikkeling, is het nodig dat er regelmatig gemeten wordt. De uitkomsten van deze metingen helpen ons zicht te houden op de ontwikkeling van ieder kind, ons onderwijs te verbeteren en leerlingen beter te ondersteunen. Hiervoor gebruiken wij op school een aantal instrumenten. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken (methodegebonden toetsen) en we gebruiken toetsen of meetinstrumenten die niet bij een bepaalde methode zoeken, maar wel landelijk zijn genormeerd (methode onafhankelijke toetsen).

De methode onafhankelijke toetsen en meetinstrumenten die we hiervoor gebruiken zijn:

Bij kleuters:

 • Bosos 
 • Taalontwikkeling: Taal voor kleuters (CITO)
 • Rekenkundige Ontwikkeling: Rekenen voor kleuters (CITO)

In alle groepen:

 • Voor sociaal-emotionele ontwikkeling: ZIEN!
 • voor rekenen: Rekenen-Wiskunde (CITO)
 • voor spelling: Spelling (CITO)
 • voor technisch lezen: AVI-leestoets (teksttoetsen van CITO) en Drie Minuten Toets (woordentoets CITO)
 • voor begrijpend lezen: Begrijpend Lezen (CITO)

Bij de beoordeling van de kinderen geven wij cijfers indien er sprake is van een meetbaar restultaat, bijv. spelling-, Engelse woordjestoetsen en topografietoetsen. Wanneer wij beoordelen door middel van een observatie, een persoonlijke indruk of inschatting gebruiken we de termen goed, ruim voldoende, voldoende, matig of onvoldoende. De cijfers en/of termen (letters) worden op het rapport vermeld.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies. Dit baseren we vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen en rekenen gedurende hun schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, heroverwegen wij het advies en passen het, in overleg met ouders, eventueel aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven