Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke basisschool de Krullevaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De Centrale Eindtoets helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich.

Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen.

Om de kinderen goed te kunnen volgen wat betreft hun leerprestaties en hun ontwikkeling, is het nodig dat er regelmatig gemeten wordt. De uitkomsten van deze metingen helpen ons zicht te houden op de ontwikkeling van ieder kind, ons onderwijs te verbeteren en leerlingen beter te ondersteunen. Hiervoor gebruiken wij op school een aantal instrumenten. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes die we gebruiken (methodegebonden toetsen) en we gebruiken toetsen of meetinstrumenten die niet bij een bepaalde methode zoeken, maar wel landelijk zijn genormeerd (methode onafhankelijke toetsen).

De methode onafhankelijke toetsen en meetinstrumenten die we hiervoor gebruiken zijn:

Bij kleuters:

 • Bosos 
 • Taalontwikkeling: Taal voor kleuters (CITO)
 • Rekenkundige Ontwikkeling: Rekenen voor kleuters (CITO)

In alle groepen:

 • Voor sociaal-emotionele ontwikkeling: ZIEN!
 • voor rekenen: Rekenen-Wiskunde (CITO)
 • voor spelling: Spelling (CITO)
 • voor technisch lezen: AVI-leestoets (teksttoetsen van CITO) en Drie Minuten Toets (woordentoets CITO)
 • voor begrijpend lezen: Begrijpend Lezen (CITO)

Bij de beoordeling van de kinderen geven wij cijfers indien er sprake is van een meetbaar restultaat, bijv. spelling-, Engelse woordjestoetsen en topografietoetsen. Wanneer wij beoordelen door middel van een observatie, een persoonlijke indruk of inschatting gebruiken we de termen goed, ruim voldoende, voldoende, matig of onvoldoende. De cijfers en/of termen (letters) worden op het rapport vermeld.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies. Dit baseren we vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen en rekenen gedurende hun schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel. In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, heroverwegen wij het advies en passen het, in overleg met ouders, eventueel aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven