Openbare Basisschool De Iemenhof

Spanjaardspad 86 7761 BR Schoonebeek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Iemenhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ook dit schooljaar scoren de leerlingen van groep boven de inspectienorm. Uit de analyse van de resultaten kwam het volgende naar voren:

Analyse van de eindresultaten schooljaar 2018-2019.  

De gemiddelde schoolscore op de eindtoets 2019 was 536,4 en geeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 535,7 dus een voldoende score weer.

De percentielscore ziet er als volgt uit:

Lezen: 69 % Taalverzorging: 63 % Schrijven: 80 % Rekenen: 34 % Totaal: 57 %

De afwijkende (zwakke) score op rekenen komt overeen met hetgeen we verwachten van deze groep leerlingen.

Dit zien we ook terug in de referentieniveaus:

Lezen:   1F-18 leerlingen    2F-16 leerlingen

Taalverzorging: 1F-18 leerlingen       2F-12 leerlingen

Rekenen: 1F-15 leerlingen     2F-7 leerlingen

De Domeinanalyse laat zien dat we in moeten zetten op:

Lezen: samenvatten Taalverzorging: spelling niet-werkwoorden

Rekenen: getallen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerling zo goed mogelijk te volgen, wordt het schoolwerk dagelijks bekeken en geanalyseerd. Aan de hand van methodetoetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) kunnen we controleren of de doelen zijn behaald en welke aanpak er voor het vervolg nodig is. Dit is een voortdurende cyclus die we doorlopen op school-, groeps- en individueel niveau om te controleren of ons onderwijs nog aansluit bij wat leerlingen van ons nodig hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij OBS De Iemenhof wordt in januari/februari van groep 8 een definitief advies gegeven op basis van de LVS, methode gebonden toetsen, werkhouding en huiswerk attitude. Na de Eindtoets van 2021 is gekeken of er nog adviezen bijgesteld konden worden.

De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs ziet er voor het schooljaar 2020-2021 als volgt uit:

VMBO BB - 5 leerlingen

VMBO BB/KB - 4 leerlingen

VMBO KB - 1 leerling

VMBO KB/TL  - 2 leerlingen

VMBO GL/TL - 9 leerlingen

VMBO TL/HAVO - 3 leerlingen

HAVO - 2 leerlingen

HAVO/VWO - 1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. Onze scholen kenmerken zich door een grote diversiteit. Aansluitend op onze visie “Met oog voor de wereld!”, gebruiken we dit jaar om per locatie beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke behoefte van de schoolpopulatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Goede sfeer
  • Respectvol omgaan met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2014 bezocht door de Inspectie van Onderwijs. Er is toen een basisarrangement afgegeven. In 2020 is onze school opnieuw bezocht door de inspectie. Alle groepen zijn bezocht en er zijn fijne gesprekken gevoerd met de aanwezige inspectrices. Er zijn door de inspectie geen tekortkomingen geconstateerd en zij was van mening dat we een duidelijk, goed beeld hadden van de school en onze ambities!

Terug naar boven