Openbare Basisschool De Iemenhof

Spanjaardspad 86 7761 BR Schoonebeek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Iemenhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ook dit schooljaar scoren de leerlingen van groep boven de inspectienorm. Uit de analyse van de resultaten kwam het volgende naar voren:

Analyse van de eindresultaten schooljaar 2018-2019.  

De gemiddelde schoolscore op de eindtoets 2019 was 536,4 en geeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 535,7 dus een voldoende score weer.

De percentielscore ziet er als volgt uit:

Lezen: 69 % Taalverzorging: 63 % Schrijven: 80 % Rekenen: 34 % Totaal: 57 %

De afwijkende (zwakke) score op rekenen komt overeen met hetgeen we verwachten van deze groep leerlingen.

Dit zien we ook terug in de referentieniveaus:

Lezen:   1F-18 leerlingen    2F-16 leerlingen

Taalverzorging: 1F-18 leerlingen       2F-12 leerlingen

Rekenen: 1F-15 leerlingen     2F-7 leerlingen

De Domeinanalyse laat zien dat we in moeten zetten op:

Lezen: samenvatten Taalverzorging: spelling niet-werkwoorden

Rekenen: getallen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari worden in alle groepen de Midden toetsen van Cito afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd, vastgelegd in een begeleidingsplan en uitgebreid besproken met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is in 2014 bezocht door de Inspectie van Onderwijs. Er is toen een basisarrangement afgegeven. In 2020 is onze school opnieuw bezocht door de inspectie. Alle groepen zijn bezocht en er zijn fijne gesprekken gevoerd met de aanwezige inspectrices. Er zijn door de inspectie geen tekortkomingen geconstateerd en zij was van mening dat we een duidelijk, goed beeld hadden van de school en onze ambities!

Terug naar boven