De Molenkreek

Prinses Irenestraat 14 4507 BC Schoondijke

Schoolfoto van De Molenkreek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt eerst gekeken of de vervanging vervuld kan worden met de vaste personeelsleden van de school. Is dit niet mogelijk dan kunnen we een beroep doen op een vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Sint Petrus-de Wegwijzer, primair onderwijs, Schoondijke                                                                                                                                                                                                                                                               

In ons werk zetten wij ons in om de kinderen op het gebied van leren en leven wegwijs te maken.

1.      Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt   afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

2.      Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

3.      Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Verder is het er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

4.      Ten aanzien van leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling.

Onze school is ook een leefgemeenschap. We willen daarom een sfeer scheppen waarin kinderen zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Respect voor elkaar is voor ons belangrijk om elkaar in de school tegemoet te treden. Begrip en waardering voor andermans mening en levenswijze, vooral voor mensen die zich onderscheiden door handicap, geloof, huidskleur of manier van leven. Dat houdt tegelijk een houding in van zorg voor elkaar, samenwerken en samen spelen. Verder willen we de zorg voor materialen en onze omgeving benadrukken. En natuurlijk hoort verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken daar ook bij.

Wij willen ook een bijdrage leveren aan de leefgemeenschap in het dorp. Initiatieven en activiteiten waar wij voor worden gevraagd zullen wij met een positieve en actieve houding benaderen.    

Voor leerlingen die begeleid worden door een ambulant begeleiders worden eigen leerprogramma's opgesteld door school i.s.m. de ambulant begeleider en ouders. Ook voor leerlingen die op meer dan één vak uitval vertonen, worden eigen leerlijnen opgesteld door leerkrachten i.s.m. de intern begeleider en ouders. De onderwijsbehoeften voor de leerling worden opgesteld d.m.v. kindgesprekken, signalering en observatie van leerkrachten, toetsresultaten en aanvullende toetsgegevens van specialisten. De eigen leerprogramma's of leerlijnen worden tenminste aan het eind van ieder schooljaar geëvalueerd met alle betrokkenen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven