Christelijke Basisschool De Ark

Sint Maartensregtplein 15 2636 GC Schipluiden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Cito eindtoets en vervolgonderwijs

De Eindtoets Basisonderwijs is een kennistest en voor de school een middel om het onderwijs te toetsen. De kinderen worden getoetst in de vakken taal, rekenen en informatieverwerking. In onderstaand schema staan de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs van de laatste vijf jaar. Bij het vaststellen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs is het advies van de school en niet de Eindtoets Basisonderwijs doorslaggevend.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij gedurende de hele schoolcarrière regelmatig tussentijdse toetsen van uw kind af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkeling van de kinderen via Bosos. Het doel van BOSOS is: komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart brengen. Zo kan de leerkracht het leerstofaanbod aanpassen aan de mogelijkheden van de leerlingen en aan de mogelijkheden van de klas.

Het CITO-leerlingvolgsysteem bestaat uit verschillende toetsen die tweemaal per jaar worden afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Met deze CITO- toetsen, de methodegebonden toetsen en eigen observaties kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele schoolcarrière volgen. De resultaten van de verschillende toetsen worden met de Intern Begeleider besproken. Dit alles maakt het mogelijk om tijdig te signaleren of de ontwikkeling van een kind afwijkt van wat te verwachten valt. Soms vormen gedrag, prestaties en/of toetsuitslagen van kinderen aanleiding om extra ondersteuning te bieden. Mocht een ouder zich afvragen of hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt geadviseerd om een afspraak met de leerkracht te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Tijdens de gehele basisschool periode worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. De leerkrachten proberen het kind te stimuleren zijn of haar capaciteiten zo goed mogelijk te benutten. In groep 8 wordt voor elke leerling een schooladvies uitgebracht. Dit advies is voor een deel gebaseerd op de kennis van de leerling. Ook wordt gekeken naar zaken als: werkhouding, inzicht, concentratie, agendagebruik, zelfstandig werken, huiswerk maken en plannen en interesse van de leerling. De ouders bespreken het schooladvies op school met de groepsleerkracht. We adviseren ouders om vanaf groep 7 de open dagen van de scholen van het voortgezet onderwijs te bezoeken, zodat er een goede keus gemaakt kan worden in groep 8.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven