Christelijke Basisschool De Ark

Sint Maartensregtplein 15 2636 GC Schipluiden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

Het team

Toelichting van de school

Op De Ark hebben wij twee leerkrachten die de Master EN hebben gevolgd en nu ook gedragsspecialist zijn en een leerkracht die de opleiding tot rekenspecialist heeft gevolgd. De gedragsspecialisten hebben een onderzoek naar het voeren van kindgesprekken gedaan. Als gevolg van dit onderzoek werken wij vanuit een (door de gedragsspecialisten ontwikkelde) visie en voeren wij op basis van een vastgesteld format gesprekken met de leerlingen. In deze gesprekken worden de cognitieve ontwikkeling en het welbevinden besproken. Daarnaast zijn de gedragsspecialisten beschikbaar voor hun collega's om hen te ondersteunen en adviseren. 

De rekenspecialist heeft onderzoek gedaan naar het rekenonderwijs op De Ark. Naar aanleiding van haar onderzoek zijn speerpunten in ons rekenonderwijs geformuleerd, bv het werken met eigen doelen. De rekenspecialist ondersteunt en adviseert het team t.a.v. het rekenonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen afwezig zijn door:  

Ziekte en/of verlof van leerkrachten. De directie zorgt voor vervanging. Wanneer de directie echt geen vervanger kan vinden, wordt in het uiterste geval de groep gevraagd thuis te blijven.

Bij zeer langdurig tekort aan vervanging hebben wij op school een noodscenario:

a. We gaan de huidige groepen anders verdelen.

b. De 4-jarige leerlingen zijn niet leerplichtig en zullen minder naar school komen waardoor een leerkracht vrijgespeeld wordt om in andere groepen les te geven.

c. De 5-jarige kinderen mogen volgens de leerplichtwet 1 dagdeel geen onderwijs krijgen per week. Zij zullen 1 dagdeel extra thuis zijn waardoor een leerkracht wordt vrijgespeeld om in andere groepen les te geven.

d. We voeren voor 1 of meerdere groepen een vierdaagse schoolweek in. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Ark hebben we een Klusklas en een Vooruitgroep. De Klusklas is bedoeld voor leerlingen die baat hebben bij het op handelende wijze inoefenen van het rekenonderwijs. Uit de groepen 5 t/m 8 komen leerlingen naar de Klusklas. Voor deze leerlingen is een volledig rekencurriculum ontwikkeld. 

De Vooruitgroep is bedoeld voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 die meer uitdaging aankunnen. Zij werken met de methodiek Pittige Plustorens. Aan de hand van projecten werken de leerlingen aan uitdagende stof. Voorbeelden zijn: Het maken van kristallen en het ontwerpen van een game.

Beide groepen komen een keer per week samen. 

 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Per vakgebied is aangegeven welk percentage van de lestijd hieraan besteed wordt. We hebben de vakken per vakgebied samengevoegd, waardoor de accenten duidelijker naar voren komen.

Groep 1/2

A. Basisvorming- lezen, taal, rekenen en schrijven:15%

B. Kennisgebieden- wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer: 2%

C. Beeldende vorming/expressie - handvaardigheid, tekenen, muziek, enz.: 12%

D. Vrijspel/bewegingsonderwijs: 65%

E.  Godsdienstig vorming: 6 % 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 en 4

A. Basisvorming- lezen, taal, rekenen en      schrijven: 65%

B. Kennisgebieden - wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer: 10%

C. Beeldende vorming/expressie - handvaardigheid, tekenen, muziek, enz: 10%

D. Vrijspel/bewegingsonderwijs: 7.5%

E. Godsdienstige vorming: 7.5%

Groep 5 t/m 8

A. Basisvorming- lezen, taal, rekenen en      schrijven: 55%

B. Kennisgebieden - wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer: 20%

C. Beeldende vorming/expressie - handvaardigheid, tekenen, muziek, enz: 10%

D. Vrijspel/bewegingsonderwijs: 7.5%

E. Godsdienstige vorming: 7.5%

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Elke school heeft zorgplicht. Dat betekent dat voor elke leerling een passende onderwijsplek gevonden moet worden. Voor de meeste kinderen is dat in het reguliere onderwijs, maar waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn. Wij denken altijd in mogelijkheden en willen een goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen, externe partijen en het samenwerkingsverband. Alle scholen zijn aangesloten bij en samenwerkingsverband in hun regio. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Hieronder vallen ook de scholen voor speciaal basisonderwijs. Op www.ppodelflanden.nl vindt u het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Dit betekent dat de school waarbij u uw kind aanmeldt zorgt voor een passende onderwijsplek. Dit kan zijn op de eigen school, maar ook op een andere basisschool of in het speciaal onderwijs. Wanneer hier sprake van is, zal de school samen met de ouders en het samenwerkingsverband intensief samenwerken om de best passende plek voor uw kind te realiseren. Meer informatie kunt u vinden op; www.ppodelflanden.nl .

Soms kan het zijn dat een leerling meer nodig heeft dan de reguliere basisondersteuning. Het samenwerkingsverband zal dan worden betrokken om, samen met ouders en school, na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. Het kan zijn dat de school voor een leerling een arrangement aanvraagt. Dat betekent in de praktijk dat er geld naar de school toekomt waar extra hulp voor ondersteuning voor ingekocht kan worden. Als dat niet voldoende blijkt te zijn dan is een speciale lesplaats ook een mogelijkheid.

Bij elke leerling wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft en of onze school deze hulp met of zonder extra ondersteuning kan bieden.

Extern advies, externe leerlingenzorg en passend onderwijs

De school ziet het als haar taak om voor alle kinderen adequaat en passend onderwijs te realiseren op pedagogisch (opvoedkundig) en didactisch (onderwijskundig) vlak, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Als de ontwikkeling stagneert en de interne mogelijkheden van de school om de ontwikkeling op gang te brengen en te houden onvoldoende resultaat hebben, wordt externe hulp ingeschakeld. Voordat deskundige externe hulp wordt ingeschakeld vindt eerst een gesprek met ouders plaats om hulpvragen en verwachtingen ten aanzien van externe hulp op een lijn te krijgen. Externe hulp kan zijn een orthopedagoog, psycholoog of gedragsdeskundige, die onderzoek verricht naar de problemen en adviseert over de aanpak. Ook kan hulp ingeroepen worden van het samenwerkingsverband.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat beschreven welke hulp en ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u op de site: www.scholenopdekaart.nl

Het ondersteuningsplan van PPO Delflanden vindt u op de site: www.ppodelflanden.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Onze school werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ). In groep twee worden alle leerlingen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, in groep zeven krijgen de leerlingen een gezondheidsles van de jeugdverpleegkundige en ouders ontvangen oproepen voor het rijksvaccinatieprogramma. Ouders kunnen voor (preventieve) vragen over opvoeding en gezondheid van de kinderen contact opnemen met de JGZ. U vindt meer informatie op www.scholenopdekaart.nl bij onze eigen school onder het kopje “ouders en school”. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ook al zijn wij geen VVE school, we hebben wel een paar doelgroepkinderen op school. Voor een goede overdracht voor alle kinderen hebben wij regelmatig overleg met 't Kickertje en Inimini. Ook kunnen wij, als dat nodig is, goede extra begeleiding geven.

Voor dagopvang en peuterwerkplaats verwijzen wij u graag naar kinderopvang 't Kickertje.

http://www.kickertje.nl

Voor uw peuter kunt u terecht bij peutercentrum Inimini in Den Hoorn

http://harlekijnmaasland.nl

Terug naar boven