Basisschool Schinveld

Kloosterlaan 7E 6451 EN Schinveld

  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Leerlingen hebben zichzelf getekend en het kunstwerk is gemaakt door Sylvia Dolmans.
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2017-2018 zijn wij overgestapt van de CITO Eindtoets naar de adaptieve digitale eindtoets Route 8. In verband met het coronavirus heeft er in het schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets plaatsgevonden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de resultaten voor de groepen 3 t/m 8 hanteren we de CITO-toetsen voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Begrijpend Luisteren, Spelling, Taalverzorging, Rekenen & Wiskunde, Rekenen Basisbewerkingen groep 3 en 4 (5), en de Woordenschattoets. Bij de kleuters nemen we Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters en Protocol Dyslexie af.
In groep 3 t/m 8 volgen we het technisch lezen aanvullend door de afname van de AVI-toetsen. Ook hanteren we de methode gebonden toetsen om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Specifiek in groep 3 geven de toetsen van de methode Veilig Leren Lezen de leerkracht veel informatie over de leesontwikkeling van het kind.
Naast de afname van de CITO-toetsen wordt de ontwikkeling van de kleuters gemonitord door de Groeiwijzer van Speelplezier.

De school ondersteunt de leerling in het behalen van de tussenresultaten door een goed onderwijsaanbod op basis van de positieve en belemmerende factoren en de didactische en pedagogisch onderwijsbehoeften (groepsoverzicht), weggeschreven in een beredeneerd groepsplan. Er is sprake van Maatwerk in het kader van Passend Onderwijs.

Het document Schoolplan Passend Onderwijs Basisschool Schinveld kunt u terugvinden op de website van de school. Onderwijs>Passend Onderwijs>Schoolplan Passend Onderwijs Basisschool Schinveld.

We zijn gestart met het werken in MijnRapportfolio. MijnRapportfolio is de vervanging van ons rapport. In onze nieuwe digitale rapportage staat de eigenheid van iedere leerling centraal. We focussen op de kwaliteiten van de leerling en stellen het leerproces voorop. De leerling beheert mede zijn eigen rapportfolio, maakt leerdoelen zichtbaar, reflecteert op zijn handelen en presenteert zijn kwaliteiten. Daardoor vergoten we de betrokkenheid en motivatie. De leerkrachten rapporteren de leerdoelen van de vakken in positieve bewoording. Door middel van dit programma hebben ouders meer zicht op de ontwikkeling van hun kind. Via een app kunnen de gegevens samen met het kind bekeken worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 10 maart 2020 heeft er een themaonderzoek 'didactisch handelen' plaatsgevonden.

Opzet van het bezoek.

Gesprek met directie en IB'ers over de eigen ambities en de beoogde kwaliteit van het didactisch handelen. De volgende vragen zijn daarin van belang:
Welke ambities of welke visie streeft uw school na in het didactisch handelen?
Aan welk verbeterpunt heeft uw school eventueel nu of recent gewerkt?
Wat is het beeld van het didactisch handelen van de school op dit moment en hoe evalueert uw school deze kwaliteit zelf?   

Lesbezoeken vier instructielessen, verdeeld over de leerjaren, waarvan één lesbezoek in ieder geval plaatsvindt in groep 3. In de lessen zijn betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback geobserveerd. Verder is hierin er ook een door de school aangegeven verbeterpunt/ambitie  meegenomen, voor onze school 'de eigenheid van het kind'. 

Aan het einde van de ochtend vindt een reflectiegesprek plaats samen met de directeur en een aantal leraren. Het gesprek gaat over wat we hebben gezien op de drie aspecten van didactisch handelen (taakgerichtheid, betrokkenheid en feedback). En wat we hebben gezien met betrekking tot de eigen ambitie en/of het verbeterpunt van de school zelf. We bespreken ook hoe uw school zicht heeft op de kwaliteit van het didactisch handelen.

Afronding. Omdat het accent ligt op het reflectiegesprek, schrijft de inspectie geen onderzoeksverslag of rapport. Wel publiceren ze op de website van de inspectie dat de school bezocht is en welke onderwerpen besproken zijn.    

We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op het bezoek. De inspectie heeft een duidelijk beeld gekregen van het didactisch handelen van de school. Betrokkenheid, taakgerichtheid en feedback zijn voldoende aanwezig in de lessen in onze school. De school heeft voldoende zelfinzicht in de kwaliteit en de ontwikkelpunten. 

Op basis van dit bezoek is het basisarrangement gehandhaafd. 

Terug naar boven