Basisschool Schinveld

Kloosterlaan 7E 6451 EN Schinveld

  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Leerlingen hebben zichzelf getekend en het kunstwerk is gemaakt door Sylvia Dolmans.
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds 2017-2018 zijn wij overgestapt van de CITO Eindtoets naar de adaptieve digitale eindtoets Route 8. In verband met het coronavirus heeft er in het schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets plaatsgevonden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het meten van de resultaten voor de groepen 3 t/m 8 hanteren we de CITO-toetsen voor Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Begrijpend Luisteren, Spelling, Taalverzorging, Rekenen & Wiskunde, Rekenen Basisbewerkingen groep 3 en 4 (5), en de Woordenschattoets. Bij de kleuters nemen we Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters en Protocol Dyslexie af.
In groep 3 t/m 8 volgen we het technisch lezen aanvullend door de afname van de AVI-toetsen. Ook hanteren we de methode gebonden toetsen om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Specifiek in groep 3 geven de toetsen van de methode Veilig Leren Lezen de leerkracht veel informatie over de leesontwikkeling van het kind.
Naast de afname van de CITO-toetsen wordt de ontwikkeling van de kleuters gemonitord door de Groeiwijzer van Speelplezier.

De school ondersteunt de leerling in het behalen van de tussenresultaten door een goed onderwijsaanbod op basis van de positieve en belemmerende factoren en de didactische en pedagogisch onderwijsbehoeften (groepsoverzicht), weggeschreven in een beredeneerd groepsplan. Er is sprake van Maatwerk in het kader van Passend Onderwijs.

Het document Schoolplan Passend Onderwijs Basisschool Schinveld kunt u terugvinden op de website van de school. Onderwijs>Passend Onderwijs>Schoolplan Passend Onderwijs Basisschool Schinveld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven