Basisschool Schinveld

Kloosterlaan 7E 6451 EN Schinveld

  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Leerlingen hebben zichzelf getekend en het kunstwerk is gemaakt door Sylvia Dolmans.
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld
  • Schoolfoto van Basisschool Schinveld

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is onderdeel van een vervangingsgroep van drie scholen. Iedere school binnen deze vervangingsgroep heeft een vaste vervanger. Voor de vervanger wordt de school waaraan hij gekoppeld wordt de thuisschool genoemd. Het is de bedoeling dat alle vervangingen binnen de vervangingsgroep geregeld worden door de vervangers in die vervangingsgroep. Indien de vervanger op enig moment niet nodig is op zijn thuisschool of er een grotere prioriteit is op de andere school in deze vervangingsgroep, kan de vervanger worden ingezet op een andere school binnen de vervangingsgroep. De directeuren van de scholen van de vervangingsgroep regelen de inzet van de vervangers met elkaar in goed onderling overleg. Een aantal vervangingen, bijvoorbeeld met betrekking tot zwangerschap, worden geregeld vanuit de bovenschoolse vervangerspool.
Slechts in uitzonderlijke situaties kan het mogelijk zijn dat kinderen thuis moeten blijven. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Om in beginsel een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen is onze school klassikaal ingericht. Binnen die klassikale structuur worden de kinderen ingedeeld in groepen op basis van instructiebehoeften. Ook kan er sprake zijn van afstemming op leertempo en leerniveau.

In het kader van passend onderwijs werken sommige kinderen in de maatwerkplek of in een plusgroep. De maatwerkplek is er speciaal voor de kinderen die het uitstroomniveau van groep 8 niet halen. Ze worden didactisch en/of sociaal-emotioneel begeleid, zodat ze een goede stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs. Ook is er in de maatwerkplek specifiek aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling en creativiteit. De kinderen in de plusgroep worden uitgedaagd door samen te werken aan extra verdiepings- en verrijkingsstof.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 worden alle ontwikkelingsgebieden geïntegreerd aangeboden door het hanteren van de methodiek Speelplezier.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het totaal aantal lesuren per week bedraagt in de groepen 3 en 4 24.45 u. De groepen 5 t/m 8 hebben 26.45 u. les per week.

In de groepen 3 t/m 8 komen, afhankelijk van het leerjaar, de volgende vakken aan de orde: lezen, taal, rekenen/wiskunde, schrijven, wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing, Engelse taal, sociaal-emotionele vorming inclusief burgerschap. In groep 3 zijn de vakken taal en lezen geïntegreerd in de methode 'Veilig Leren Lezen'. 

Afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de groep kunnen de lesuren per vak en per schooljaar verschillen. Bijvoorbeeld: in een groep met minder goede leesresultaten worden extra uren leesonderwijs ingeroosterd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school voldoet aan de volgende vier elementen van de basisondersteuning van het Samenwerkingsverband:

- Beleid: plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft;
- Specialisme: een specialist in de zin van een leerkracht met een post-HBO-opleiding voor betreffende interventie;
- Gesloten keten: >75 % van de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden op betreffende interventie;
- Proceseigenaar: de directeur van de school is verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging van het beleid.

De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie), aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie), aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Zowel de kinderopvangorganisaties als de basisschool werken met de methodiek Speelplezier.

Speelplezier is een vanuit de onderwijspraktijk ontwikkelde methodiek die leerkrachten concrete handvatten biedt om al spelend de totale ontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen, te observeren en te registreren door middel van een beredeneerd aanbod van leeractiviteiten, waarbij het onderwijs wordt aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind.

Als het kind geplaatst wordt op onze school vindt er een warme overdracht plaats samen met de ouders, de leidster van de peuteropvang en de groepsleerkracht van groep 1.

Wanneer het kind de peuteropvang niet heeft bezocht, vindt er een welkomstgesprek plaats met ouders en groepsleerkracht.

Terug naar boven