Basisschool 't Kirkeveldsje

St. Remigiusstraat 1 A 6333 CW Schimmert

 • De basisschool is gevestigd in het BredeSchool gebouw Schimortera.
 • Het BredeSchoolgebouw straalt aan de buitenkant vrolijkheid uit door mooie muurschilderingen. Een ervan natuurlijk met de appel en de peer.
 • De school is herkenbaar aan de appel en de peer vanwege het fruittelersgebied.
 • Sinds juli 2013 maakt Elmer, de meest kleurrijke en unieke olifant, deel uit van het schoolgebouw. Want iedereen is uniek.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is voor kinderen en hun ouders een belangrijk en bijzonder moment. De leerlingen en hun ouders ontvangen informatie over de verschillende scholen die er zijn en bezoeken deze. In februari wordt het schooladvies gegeven. Dit advies komt tot stand met behulp van het leerlingvolgsysteem, hierin staan de resultaten, bevindingen en observaties van de leerkrachten. Bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling speelt dus de ontwikkeling gedurende de acht jaar dat het kind op de basisschool heeft gezeten een grote rol. Het advies wordt gegeven voordat de centrale eindtoets basisonderwijs afgenomen wordt.

Het aantal leerlingen dat in het overzicht vermeld staat is correct. De getoonde scores zijn echter niet de scores die door de inspectie gehanteerd worden. Wij hanteren als school de inspectienormen. In de schoolgids vindt u de cijfers terug. Raadpleeg hiervoor onze website:
www.kirkeveldsje.nl.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school


De tussenresultaten laten allen een groei in vaardigheidsscore zien. 
Het niveau ligt boven het landelijk gemiddelde en boven de inspectienormen van de betreffende toetsen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van het schooljaar ontvangen de kinderen in groep 6 en 7 het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit is een voorzichtige indicatie en kan gaandeweg iets naar boven of naar beneden bijgesteld worden, afhankelijk van de doorgemaakte groei. Dit advies wordt opgesteld door de huidige leerkracht(en), de leerkracht(en) van de voorgaande groep en de intern begeleider.

Voor groep 6 geldt dat dit gedurende het oudergesprek met ouders besproken wordt.
In groep 7 wordt het advies op papier meegegeven bij het tweede rapport. In het daaropvolgende oudergesprek wordt dit advies van onderbouwing voorzien.

Het definitieve schooladvies voor de kinderen van groep 8 wordt vóór 1 maart op papier meegegeven. In het daaropvolgende oudergesprek wordt ook dit advies van onderbouwing voorzien en wordt LDOS (overdracht voortgezet onderwijs) met de ouders doorgenomen. Indien ouders niet akkoord gaan, wordt dit vermeld in LDOS. De adviezen worden gebaseerd op twee criteria:
Criterium 1: Het leerlingprofiel oftewel de leerlingkenmerken. Hierbij wordt gedacht aan o.a. werkhouding, motivatie, houding t.a.v. huiswerk, taakgerichtheid, zelfstandigheid en nauwkeurigheid.
Criterium 2: De behaalde gegevens uit het Cito leerlingvolgsysteem. Dit zijn de reguliere Cito scores, die het kind in groep 6, 7 en 8 heeft behaald op de basisschool.

Het gaat in volgorde van belangrijkheid, om de volgende vakken:

 • begrijpend lezen,
 • rekenen en wiskunde,
 • spelling en
 • technisch lezen. 

In april wordt de Eindtoets Route 8 afgenomen. ROUTE 8 is een digitale en adaptieve eindtoets. Digitaal betekent dat de toets wordt afgenomen via de computer, uiteraard in een beveiligde omgeving. Adaptief betekent dat de vragen worden aangepast aan het niveau van het kind. Goed beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en fout beantwoorde vragen leiden tot makkelijkere  vragen. Op deze manier kost de toets minder tijd en is minder belastend voor de leerlingen (geen vragen die veel te makkelijk zijn en geen vragen die niet te beantwoorden zijn voor de desbetreffende leerling). Ieder kind maakt dus een andere toets (volgt zijn eigen route).

Enkele weken na de afname ontvangt de school voor iedere leerling een leerlingrapport op papier. In deze rapportage worden de resultaten per onderdeel weergeven. Daarnaast staat ook de totaalscore van de leerling en een toelichting daarop ten behoeve van het advies voor het best passende type voortgezet onderwijs.  Indien de eindtoets Route 8 hoger uitvalt dan het schooladvies kan de basisschool haar schooladvies heroverwegen. In deze gevallen volgt een gesprek met de ouders.Soorten adviezen Er zijn diverse leerwegen die worden aangeboden in de omgeving. Er kan een eenduidige advies worden afgegeven of een dubbel advies (bv.  VMBO-T/ HAVO).

Bij de advisering zijn de volgende niveaus mogelijk:

 • Praktijk onderwijs (PRO)
 • VMBO-Basis
 • VMBO-Kader
 • VMBO-Gemengd
 • VMBO-Theoretisch
 • HAVO
 • VWO

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er afspraken gemaakt tussen PO en VO om kansrijk te adviseren, kansrijk te plaatsen en kansrijk te begeleiden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 9 april 2010 heeft het laatste vierjaarlijkse inspectie bezoek plaats gevonden. De inspectie heeft een basisarrangement vastgesteld. De rapportage is vastgelegd op 2 juni 2010. In het voorjaar van 2014 zal de school deelnemen aan een interne audit van Stichting Innovo. Een interne audit is een toetsing van het kwaliteitssysteem op onderdelen, uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie.Wat levert het op? Een interne audit levert de school waardevolle informatie over de vraag of de vastgestelde procedures en protocollen (nog) voldoen en hoe er door medewerkers mee wordt gewerkt. Aan de hand van de resultaten kan gericht worden gewerkt aan de verdere implementatie van het kwaliteitssysteem.

Terug naar boven