Basisschool 't Kirkeveldsje

St. Remigiusstraat 1 A 6333 CW Schimmert

 • De basisschool is gevestigd in het BredeSchool gebouw Schimortera.
 • Het BredeSchoolgebouw straalt aan de buitenkant vrolijkheid uit door mooie muurschilderingen. Een ervan natuurlijk met de appel en de peer.
 • De school is herkenbaar aan de appel en de peer vanwege het fruittelersgebied.
 • Sinds juli 2013 maakt Elmer, de meest kleurrijke en unieke olifant, deel uit van het schoolgebouw. Want iedereen is uniek.

Het team

Toelichting van de school

Kenmerken van het personeel
De directie van de school wordt gevormd door de directeur en de adjunct directeur/intern begeleider. Samen met de unitcoördinatoren vormen zij het managementteam. Het team (N=20) (peildatum 01-08-2019) bestaat uit:
? 1 directeur
? 1 adjunct-directeur/intern begeleider
? 2 voltijds groepsleerkrachten
? 11 deeltijd groepsleerkrachten
? 4 onderwijsondersteuners
? 1 administratief medewerker

De verhouding vrouw-man is 17:3. De gemiddelde leeftijd van het personeel op basisschool ’t Kirkeveldsje is 39 jaar.  Er is er sprake van een redelijk evenredige leeftijdsopbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Het verlof voor het personeel valt in de schoolvakanties. Een personeelslid kan vanwege speciale omstandigheden verlof aanvragen bij de directeur. Deze procedure verloopt volgens de CAO Primair Onderwijs.

Indien verlof wordt toegekend hanteert de school het protocol "Handelen bij ziekteverzuim/verlof". Deze is op te vragen bij de directie van de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool ’t Kirkeveldsje zijn verdeeld over 10 groepen. Een gemiddelde groep bestaat uit ongeveer 24 leerlingen. Op ’t Kirkeveldsje wordt gewerkt volgens het jaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat leerlingen naar leeftijd in de groepen geplaatst worden. In principe worden er op de school enkel homogene groepen geformeerd. Alleen in unit A wordt er gewerkt met heterogene groepen. Vorming van combinatiegroepen is alleen aan de orde als er door het aantal leerlingen en het beschikbare budget geen andere indeling te maken is.

Het team van basisschool ’t Kirkeveldsje heeft de afgelopen periode kritisch gekeken naar de inrichting van het onderwijs. Daarbij is de vraag gesteld of de inrichting van het onderwijs nog toereikend is om missie, ambitie en doelen die de school nastreeft te bereiken. Naar aanleiding hiervan is besloten de komende planperiode aan de slag te gaan met het combineren van het gestructureerde (klassieke) onderwijs met invloeden uit het eigentijds- en adaptief onderwijs, zoals het metacognitief en zelfregulerend leren van de leerling, peer tutoring, formatief evalueren, feedback geven, begeleid zelfstandig leren en het werken met geïntegreerde onderwijsprogramma’s.

Het team van basisschool 't Kirkeveldsje bestaat uit:

Directie:
- Jork Schellings (directeur) 
- Inge Ubaghs (adjunct-directeur) 
Leerlingenzorg:
- Inge Ubaghs (intern begeleider)
Unitcoördinatoren:
- Britt Kanters (unit A)
- Ine van Kan (unit B)
- Timo Wouters (unit C)
- Mark Maas (unit D)
Administratie:
- Ankie Lambrichs
Specialisten (L11):
- Ine van Kan (jonge kind)
- Manon Mertens (gedrag)
- Viola Philippens (leren en ontwikkeling)
- Maud Huntjens (taal/lezen)
- Mark Maas (rekenen)
- Veronique Derrez (meer- en hoogbegaafdheid)
Onderwijsondersteuners:
Celine Brands
- Rachel van Erp
- Tamara Ridder
Groepsleerkrachten:
- Joyce Frantzen-Savelkoul (groep 1/2A)-Maandag, dinsdag, vrijdag
- Britt Kanters (groep 1/2B)-Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
- Anouk Creemers (groep 3)-Maandag, donderdag, vrijdag
- Ine van Kan (groep 3)-Dinsdag, woensdag
- Esmée Slijpen (groep 4)-Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
- Maud Huntjens (groep 4)-Woensdag, (groep 5) donderdag
- Manon Mertens (groep 5)-Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
- Chislaine Goemans (groep 6)-Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
- Timo Wouters (groep 7A)-Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
- ................(Groep 7B)-Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
- Thessie van Loo (groep 7A)-Woensdag (groep 7B)-Dinsdag
- Veronique Derrez (groep 8)-Dinsdag, donderdag, vrijdag
- Viola Phillippens (groep 8)-Maandag, woensdag

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel is beschreven aan welke leerlingen wij onderwijs met speciale faciliteiten kunnen bieden.
Bij dit Sop hebben we een bijlage opgenomen die de grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden aangeeft.

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan het gebouw, de omgeving en alle betrokkenen. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Elke aanmelding wordt expliciet beoordeeld. Bij ieder verzoek tot plaatsing zal telkens een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen te worden of externe-hulp ingeschakeld kan worden. De groepsgrootte van de betreffende groep kan tevens van invloed zijn.  

Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten.

Wat vraagt het kind met betrekking tot:  

 • Pedagogische aanpak
 • Didactische aanpak
 • Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team
 • Organisatie binnen de school en binnen de klas
 • Materiële aspecten (gebouw, meubilair)
 • De positie van de medeleerlingen
 • De rol van de ouders
 • De externe ondersteuning 

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:  

 1. Verstoring van rust en veiligheid. Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemenvoordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende kind te bieden en/ of als de veiligheid van het betreffende kind, de groep of de leerkracht niet meer te garanderen is.
 2. Disbalans tussen verzorging/behandeling – onderwijs.
  Indien een kind een handicap heeft, die een zodanige verzorging/ behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor het betreffende kind, als het onderwijs aan het betreffende kind onvoldoende tot zijn recht kan komen. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden.
 3. Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen.
  Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden. De grens is bereikt wanneer het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen in de groep.
 4. Gebrek aan zorgcapaciteit. In het verlengde van de onder ‘Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen’ beschreven situatie,  is de school niet in staat een kind met een specifieke onderwijsbehoefte op te nemen vanwege de zwaarte en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is.
 5. Kinderen die door ziekte teveel verzuimen: deze kinderen ontvangen niet voldoende onderwijstijd door  hun afwezigheid. De school is in staat dit voor een kortere periode samen met de ouders op te pakken. Indien dit op langere termijn plaatsvindt, is het niet mogelijk om kwalitatief goed onderwijst e bieden.
 6. Grenzen aan leerbaarheid van kinderen: de grens is voor school bereikt wanneer de kinderen niet meer leerbaar zijn.
 7. Gebouw: het gebouw van ’t Kirkeveldsje is  geschikt voor kinderen met een lichamelijke motorische handicap. Voor slechthorende kinderen is er veel ruis omdat de lokalen voorzien zijn van tussendeuren die niet geluidsisolerend zijn. Het gebouw zou aangepast moeten worden voor kinderen met ernstige allergieën (vloerbedekking in de gemeenschappelijke gedeeltes).

Wij vinden dat kinderen recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden.

Wij denken hierbij  aan:

 • Blinde kinderen
 • Dove kinderen
 • Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheden het welbevinden van de kinderen in gevaar komt (groep, leerkracht etc)
 • Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden
 • Wanneer er structurele één op één begeleiding nodig is.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven