Basisschool de Vossenberg

Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

  • Mooie leerpleinen waar kinderen kunnen ontdekken, leren en spelen.
  • Het schoolgebouw is modern en heeft zowel aan de binnen als buitenkant een speelse uitstraling.
  • Samen een internationale dans doen met de EBC partner Kwekkeveld. Dat kunnen wij!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets van 2023 worden eind augustus gegenereerd in de schoolgids en zijn vanaf dan ook terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

De afgelopen jaren zijn de resultaten van de eindtoets beneden gemiddeld geweest.

Kalenderjaar 2022:

  • Gem. score Vossenberg = 528,4
  • Landelijk gem. = 535,2

Kalenderjaar 2023:

  • Gem. score Vossenberg = 531
  • Landelijk gem. = 535,3

We zien momenteel een stijgende lijn in eindresultaten, evenals in de tussenopbrengsten in andere leerjaren. Dit betekent dat we op dit moment de juiste dingen doen. Om als school door te blijven groeien, focussen we ons op de volgende onderdelen:

- steengoede lessen rekenen en begrijpend lezen

- pedagogische huisstijl

- EDI gericht onderwijs

- zicht op ontwikkeling

Met deze pijlers focussen we ons op steengoede lessen, een veilige basis en vergroten we ons zicht op de ontwikkeling van leerlingen, om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken Leerling In Beeld (LIB) van CITO als volgsysteem, om de voortgang op het gebied van resultaten van alle kinderen te volgen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en worden 2x per jaar afgenomen vanaf groep 3 t/m midden groep 8. De resultaten worden verwerkt in een groepsanalyse en besproken met leerkracht en kwaliteitscoördinator (voorheen IB'er).

Vanuit deze analyse worden er plannen gemaakt voor de begeleiding van de groep en individuele kinderen. In deze plannen zijn de groeps- en individuele doelen terug te vinden. Na 8 weken vindt er een tussenevaluatie plaats. Er wordt dan gekeken of de leerling op de goede weg zit. Doelen worden dan eventueel aangescherpt en/of er worden nieuwe doelen opgesteld. Om een analyse te maken gebruiken we het 4D-model van opbrengstgericht werken. De aanpak bestaat uit vier dimensies: data, duiden, doelen en doen.

In de groepen 1-2 wordt het observatie- en registratiesysteem KIJK gebruikt.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 heeft uw kind een voorlopig advies gehad. Vanaf november beginnen in groep 8 de voorbereidingen voor het vervolgonderwijs. In schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen in februari voor het eerst een doorstroomtoets in plaats van een eindtoets groep 8. Alle leerlingen krijgen een (voorlopig) definitief adviesgesprek. Deze wordt in januari ingepland en ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via Parro. Tijdens dit gesprek krijgt uw kind het advies voor het vervolgonderwijs. De leerkracht vult vooraf de gegevens in LDOS in om het dossier van uw kind digitaal over te dragen naar het vervolgonderwijs. (LDOS is een beveiligd leerlingoverdrachtsysteem). Deze gegevens worden met ouders en kind besproken.

Het advies van de leerkracht wordt gebaseerd op:
1. Resultaten methodegebonden toetsen voorgaande jaren
2. Resultaten van de LIB/Cito toetsen 
3. Informatie over o.a. werkhouding, zelfstandigheid, motivatie

Mocht het schooladvies negatief afwijken van de uitslag van de doorstroomtoets, zal er opnieuw contact worden gezocht met ouders. Er wordt dan samen met ouders gekeken of het advies positief wordt aangepast. De ouders melden in maart zelf hun kind aan bij het vervolgonderwijs. Daarna vindt er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken volgens de zes eigenschappen van de positieve pedagoog, beschreven door Ivo Mijland van Ortho Consult. We willen leerlingen vanuit autonomie begeleiden in hun proces van leren leren, leren leven en leren kiezen. 

Op de eerste plaats is het belangrijk dat de leerkracht en de klas vanuit intrinsieke motivatie het gesprek aangaan. De leerlingen halen het meeste uit een lesdag, waarin vanuit een plezierig leerklimaat de les wordt ingericht. Er moet een plezierige werkrelatie zijn om tot succesvolle onderwijs te kunnen komen. Om bij dat wederzijdse plezier te komen, beschikken succesvolle pedagogen over de volgende zes eigenschappen:   

1 Laat je kennen 
Een succesvolle pedagoog is bereid om ook te laten zien wie hij of zij is, behalve de meester of juf. Als je je leerlingen wilt leren kennen, is het van belang om ook jezelf bloot te durven stellen en ook je kwetsbaarheid te durven tonen wanneer dat passend is. Je nodigt leerlingen op die manier uit om ook iets van zichzelf te laten zien   

2 Het kind centraal 
We hebben de neiging om onze eigen kennis en vaardigheden centraal te stellen. Waarom doe je niet/stop daarmee/doe normaal… zijn veelgehoorde zinnen. We stellen ons doel en ons vakmanschap voorop. We willen immers dat een leerling goede cijfers haalt, Hierdoor vergeten dat het in onze ogen ongewenste gedrag, gevoed wordt door een motivatie van de leerling. Als je de leerling centraal stelt, begin je met de situatie zoals die is, zonder oordeel. Als je de leerling(en) centraal stelt, voelen leerlingen zich gezien en gehoord. Dat zorgt in vrijwel alle situaties voor een wisselwerking, waarin de leerling ook jouw vragen en opdrachten serieus zal nemen.   

3 Geef positieve aandacht
Vanuit onze Calvinistische grondslag, hebben we de neiging om onze feedback te richten op het probleem. We geven aandacht aan wat we niet willen. Dat terwijl wetenschappelijk bewezen is dat je meer krijgt van wat je niet wilt, als je feedback geeft op wat je niet wilt. Succesvolle pedagogen benoemen dingen waar ze wél tevreden over zijn. Er gebeuren teveel mooie dingen op een dag, die de moeite waard zijn om er aandacht aan te schenken.   

4 Zie de dingen niet zoals jij bent 
Vanuit onze eigen rugzak, beschouwen we elke situatie onbedoeld vanuit hoe we zelf zijn. We focussen ons dan op onze eigen koffer, terwijl de leerling vrijwel altijd een andere blik heeft op de situatie. We hebben de neiging om de ander te overtuigen dat er een negen getekend is, terwijl de leerling vanuit zijn positie een zes ziet. Onze overtuigingen zorgen ervoor dat we een gekleurd beeld hebben. Hoe je bijvoorbeeld reageert op pesten in de klas, wordt onbewust bepaald door wat er over pesten in jouw geschiedenisboekje staat geschreven.   

5 Werk oplossingsgericht 
Veel leerkrachten denken oplossingsgericht te werken. Ze helpen de leerling zo snel mogelijk aan een oplossing, vanuit de overtuiging dat een goede leerkracht de ander helpt. Onze blik op oplossingsgericht gaat echter niet uit van de oplossing van de leerkracht, maar over de oplossingen van de leerlingen. Op deze manier werk je aan een onderwijsklimaat waarin leerlingen zich waardevolle deelnemer vinden aan het proces. De leerlingen gaan dan ervaren: ik kan het, ik kan het zelf en als ik het niet kan kan ik zelf hulpvragen stellen.   

6 Wees geen zie-je-wel-ist 
Veel situaties mislukken omdat we de zie-je-wel kaart trekken nog voor het schooljaar begonnen is. Denk aan de leerkracht die een lastige groep krijgt toegewezen. Onbewust beschouwen we zo’n situatie met een mislukkingsgemotiveerde blik. Die blik kent drie levels. We zien voor de start al de beren op de weg (dat gaat met deze klas niet lukken). We wachten bij de start van het onderwijs op de beren (we wachten net zo lang tot de beer er is en zeggen dan zie-je-wel) en ten derde delen we de waargenomen beren met anderen. Wie de zie-je-wel-bril afzet start elk uur, elke dag, elke maand en elk schooljaar met een nieuwe beginsituatie waarin mogelijkheden en kansen centraal staan.  


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samen
  • Rust/veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 maart 2023 heeft de inspectie basisschool De Vossenberg bezocht. Dit bezoek was een vervolg op het bezoek dat de inspectie vorig schooljaar op 8 maart heeft afgelegd. Dat bezoek werd destijds met een voldoende beoordeeld. Hierbij wel de aantekening dat de eindresultaten vanwege Corona niet in het onderzoek zijn meegenomen. Wel werd aan de school een aantal herstelopdrachten opgelegd. De inspectie heeft inmiddels geconstateerd dat de school aan de herstelopdrachten heeft voldaan. Zoals gezegd heeft de inspectie de school dit jaar opnieuw bezocht. Daarbij zijn de volgende 7 standaarden onderzocht: OP2 Zicht op Ontwikkeling en begeleiding OP3 Pedagogisch-didactisch handelen VS1 Veiligheid OR1 Resultaten SKA1 Visie, ambities en doelen SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog

In het onderzoeksrapport is te lezen dat 6 van de 7 standaarden de kwalificatie voldoende krijgen en dat 1 standaard (OR1 Resultaten) een onvoldoende krijgt. Het eindoordeel is om die reden 'onvoldoende'. De inspectie zal schooljaar 2023-2024 weer een bezoek brengen om nogmaals een onderzoek te doen. In het kwaliteitsonderzoek is ook de reactie van het bestuur te lezen. 

Terug naar boven