Basisschool de Vossenberg

Jan van Amstelstraat 36 5481 HD Schijndel

 • Mooie leerpleinen waar kinderen kunnen ontdekken, leren en spelen.
 • Het schoolgebouw is modern en heeft zowel aan de binnen als buitenkant een speelse uitstraling.
 • Samen een internationale dans doen met de EBC partner Kwekkeveld. Dat kunnen wij!

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Vossenberg bestaat uit:

Meneer Koen en juf Janneke: groep 1/2 K
Juf Janneke en juf Susan: groep 1/2 JS
Juf Gabi en juf Kirsten (VIP): groep 3/4 KJ
Juf Kim en juf Melanie: groep 4/5 KM
Meneer Nicky en juf Milou: groep 6 
Juf Cynthia en juf Annemieke: groep 7/8

EBC breed zijn er de volgende mensen werkzaam op onze school:

Juf Marit, juf Susanne, juf Chantal, juf Renée, juf Nina: onderwijsassistenten
Juf Marloes, juf Hester, juf Josephine en juf Monique: kwaliteitscoördinatoren
Meneer Mat: gymdocent
Juf Cindy: administratief medewerkster
Meneer Mari: conciërge
Juf Jenny: directeur
Juf Marieke en meneer Rowan: adjunct-directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We dienen een vervangingsaanvraag in bij de VIP (vervangers en invallerspool Dommelgroep).

Zij gaan voor ons op zoek naar een leerkracht die dan in de groep kan staan om onze collega te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wanneer uw kind instroomt bij de kleuters gaat er een wereld voor hem/haar open! Vanuit thema's worden allerlei activiteiten aangeboden. Activiteiten in de kring, waarin vaak een nieuwe vaardigheid of nieuwe kennis wordt aangeboden. Denk hierbij aan een taalactiviteit waarbij nieuwe letters op een speelse manier worden aangeboden. Of aan een rekenactiviteit waarbij geteld wordt tot en met twintig. Er wordt gewerkt vanuit verschillende doelen, waarbij de overgang naar groep drie vooral voor ogen wordt gehouden. Naast de grote kring, waarbij alle leerlingen meedoen, is er ook genoeg ruimte voor kleine kringen - waarbij de leerkracht met een aantal leerlingen aan de slag gaat, specifiek gericht op één onderdeel.

Daarnaast is er ruimte om te werken met materialen: in de klas of op het speel-/leerplein. Ook deze materialen zijn, zo veel mogelijk, gecombineerd aan het thema waarin gewerkt wordt. Waarbij ook gewerkt wordt aan de doelen die gesteld worden in de kring of in de klas. Ze kunnen bouwen in de bouwhoek, spelen in de huishoek of de themahoek, verven of het verfbord, knutselen bij de knutseltafel, enzovoort. Deze laatste onderdelen zijn vaak gewoon vrij, maar dat kan ook zeker met een opdracht van de leerkracht. Deze opdracht zal ook aansluiten bij het thema waarin gewerkt wordt. Wanneer bijvoorbeeld het thema 'sprookjes' is, kan de opdracht zijn om in de bouwhoek een kasteel te bouwen, bij de knutseltafel een schild te knutselen en bij het verfbord de bakstenen toren te stempelen/verven. 

Een deel van spel en beweging vindt plaats in het speellokaal en/of buiten. Dat kan begeleid spelen (met of zonder materialen) en vrij spelen zijn. Het neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs aan de groepen 1 en 2. Buiten spelen wordt vaak gedaan met meerdere groepen tegelijkertijd, waardoor ze ook goed leren om samen te spelen en te delen. Hierdoor komen ze ook in aanraking met de kinderen uit andere groepen 1 en 2. 

In de groepen 1 en 2 is het onderwijs ontwikkelingsgericht en gebaseerd op de betrokkenheid van de kinderen. Kinderen maken kennis met letters en cijfers. Er is ruimte voor het eerste aanbod van aanvankelijk lezen en rekenen. Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschat van deze leerlingen. Er worden nieuwe woorden aangeboden op een gestructureerde manier, waarbij de woorden ook aansluiten bij het thema waarin in de groep gewerkt wordt. De manier waarop letters, cijfers en woorden worden aangeboden is aansluitend op die van groep 3, waardoor er een doorgaande lijn is gewaarborgd. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd

De minimale onderwijstijd over acht schooljaren is 7.520 uur. Jaarlijks maken alle leerlingen 940 uur lesuren. Naast deze 940 verplichte lesuren, zetten we de overige uren in als studiedagen. Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en wordt er door het gehele schoolteam doelgericht gewerkt aan de schoolontwikkeling. Op die manier kunnen we het beste onderwijs voor onze kinderen blijven bieden. Deze dagen worden voorafgaand aan het schooljaar gedeeld met ouders. Een overzicht van de gemaakte uren in de afgelopen 8 jaar is op te vragen bij de directie.

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We willen ze voldoende leertijd geven om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen op de volgende manieren:

 • Leraren bereiden zich schriftelijk en/of digitaal voor: programma en tijd(en).
 • Leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement.
 • Instructiemomenten staan vast en worden gegeven volgens het expliciete directe instructiemodel.
 • Onderwijsbehoeften staan vast voor alle leerlingen in de groepsplannen.
 • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland.
 • Leraren beschikken over een week- en dagrooster.
 • Leraren hanteren heldere roosters volgens vast format.
 • Leraren variëren in de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep.

Inlooptijd

We streven ernaar om naast de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen ook de leerling initiatieven te laten nemen, verantwoordelijkheid te leren dragen, keuzes te maken en ruimte te geven om uit te kunnen groeien tot een zelfstandig persoon. In het kader van bovenstaande gaan de deuren van de school ’s ochtends vanaf 8.20u open en starten we met een inloop. Om 8.30u beginnen de lessen. We willen u erop wijzen dat we het als school belangrijk vinden dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan. 

Onderwijsmethoden

Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren. Bij methodes die niet meer voldoen aan de huidige tijd en beleving, voegen we zelf zaken toe of vervangen de methodiek. Ook maken we gebruik van andere leerbronnen zoals internet, gastdocenten of gaan we op excursie.

Rekenen:

Sinds dit schooljaar werken we met Wereld in Getallen 5 (WIG5). Deze methode is ontwikkeld op basis van de meest recente inzichten op het gebied van rekenonderwijs, waardoor er meer aandacht is voor begrip en inzicht. Zo wordt er langer de tijd genomen voor één rekenonderwerp, in plaats van meerdere rekenonderwerpen tegelijk. Ook is er meer aandacht voor rekenvaardigheden en wiskundig redeneren.

Taal/spelling (Taalactief4):

De methode gaat uit van interactief taalonderwijs. In schooljaar 2024-2025 zullen we gaan werken met een nieuwe taal/spellingmethode. Om hiaten uit deze verouderde methode op te vullen maken we gebruik van digitale software zoals spellingoefenen.nl. Daarnaast werken de kinderen met junior Einstein. 

Technisch lezen:Veilig leren lezen: groep 3

Een methode die al jaren staat voor goed en motiverend lees- en taalonderwijs, ontwikkeld met leerkrachten én wetenschappers en vanuit de nieuwste inzichten. Met de vrolijke club van Zoem leert iedereen van én met elkaar. Want goed leren lezen, dat doe je samen.

Karakter: groep 4 t/m 8

Karakter laat kinderen kennismaken met mooie verhalen en boeiende teksten. Eén leesdoel per les zorgt voor focus, vergroot de effectiviteit en biedt ieder kind de mogelijkheid om succeservaringen op te doen. 

Begrijpend lezen (Rijke teksten):

Close Reading zorgt voor beter tekstbegrip en meer leesplezier. Rijke teksten dragen bij aan de woordenschat-, lees- en schrijfontwikkeling en bieden leerlingen gelijke kansen op het ontwikkelen van een sterke taalbasis. Tegelijkertijd doen leerlingen met rijke teksten kennis van henzelf en de wereld op, trainen ze hun geheugen en prikkelen ze hun verbeelding.

Schrijven:
Krullenbol: groep 1/2 Pennenstreken: groep 3 t/m 8

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven die je als leerkracht bewustmaakt van het ontwikkelingsproces dat een kind moet doorlopen om tot schrijven te komen. Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te komen. De vaardigheden die bij het schrijven betrokken zijn, zijn zorgvuldig uitgewerkt in tal van activiteiten. 

In de jaargroepen 3 en 4 leren de kinderen leesbare kleine letters en hoofdletters schrijven. In de middenbouw gaan ze het handschrift verder automatiseren, en vanaf jaargroep 6 komen daar de persoonlijke ontwikkeling en bredere toepassing van het handschrift bij. 

Wereldoriëntatie:

Wij werken in de groepen 1 t/m 8 met de methode DaVinci. DaVinci begint bij kinderen. Leerkrachten leren met DaVinci hoe kinderen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en zo to bloei te komen. De methode DaVinci werkt op basis van gelijkwaardigheid en vanuit de grondgedachte dat alles te maken heeft met al het andere. 

Studievaardigheden: groep 5 t/m 8

Op de Vossenberg wordt gewerkt met de methode Blits vanaf groep 5. Op de basisschool leer je de basis: taal, rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken. Maar hoewel die vakken cruciaal zijn, zijn ze niet toereikend voor kinderen van deze tijd. Want hoe weet je of informatie van internet betrouwbaar is? Hoe werk je efficiënt aan een werkstuk? En hoe plan je je huiswerk in? Studievaardig en digitaal geletterd! Met Blits leren kinderen de middelen en mogelijkheden die ze hebben optimaal te benutten. 

Engels:

In groep 7&8 krijgen de leerlingen Engels. We gebruiken hiervoor de methode 'Take it Easy'. Hierdoor dompelen de leerlingen zich onder in de Engelse taal. Praten, luisteren en lezen staan centraal. De leerkracht en de native speaking co-teachers helpen de leerlingen hierbij. 

Gym:

De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Groep 1/2 hebben één keer in de week gym v.d. vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 twee keer per week. Tijdens de gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn gymkleding, korte broek, shirtje en gymschoenen verplicht. Als uw kind niet mee kan gymmen, vinden we het prettig als u dat even middels een berichtje aan de leerkracht laat weten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op onze school wordt er handelingsgericht gewerkt. Het handelingsgericht werken wordt de komende jaren verder uitgewerkt, zodat onze professionals nog meer tools krijgen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed te kunnen begeleiden. De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen zo complex zijn dat de basisondersteuning die geboden kan worden binnen de school onvoldoende is, om de leerling goed te kunnen begeleiden. In die situaties neemt de leerkracht en begeleidingsteam contact op met de ouders en met het SWV de Meierij. Samen wordt dan besproken welke extra ondersteuning nodig is om de ontwikkeling van een leerling positief te stimuleren. In het SOP (Schoolondersteuningsprofiel) worden deze punten nader omschreven. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is onderdeel van verplicht onderwijsachterstandenbeleid in Schijndel. Het doel van dit programma is om peuters met een mogelijke achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. U kunt denken aan extra aanbod Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, sociaal, emotionele of lichamelijke ontwikkeling.

Het VVE programma stopt niet met 4 jaar als de kinderen naar de basisschool gaan, maar loopt door tot de kinderen 6 jaar zijn. Binnen EBC de Vossenberg wordt deze ondersteuning voortgezet. Uw kind krijgt wekelijks één uur extra ondersteuning van een zogeheten tutor. Een tutor is een privé-leraar. De tutor zal in overleg met de groepsleerkracht werken aan de leerdoelen die nodig zijn en helpt om uw kind een goede start te laten maken in groep 3.

Terug naar boven