Basisschool 't Kwekkeveld

Cornelis Trompstraat 47 5481 GS Schijndel

  • De Groene Poort komt met een echt skelet!
  • Samen met 2 scholen een prachtige internationale dans uitvoeren. Het kan!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets van 2023 worden eind augustus gegenereerd in de schoolgids en zijn vanaf dan ook terug te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

De resultaten van de afgelopen jaren leren ons dat het voldoende lukt om de kinderen het gewenste fundament mee te geven. We zitten hierbij ruim boven de gestelde limiet van de onderwijsinspectie en kunnen ons meten met vergelijkbare scholen. Naast het fundamentele niveau, verwachten we van een deel van onze leerlingen dat zij ook het streefniveau halen (2F/1S). Uit de resultaten blijkt dat we hier als school nog een slag in mogen slaan, waar we op dit gebied wel de gestelde limiet behalen, maar wat achterblijven op vergelijkbare scholen.

Om als school door te blijven groeien, focussen we ons op de volgende onderdelen:

- steengoede lessen rekenen en begrijpend lezen

- pedagogische huisstijl

- versterken van aanbod op 1S/2F niveau 

- zicht op ontwikkeling

Met deze pijlers focussen we ons op steengoede lessen, een veilige basis, versterkt aanbod op 1S/2F niveau en vergroten we ons zicht op de ontwikkeling van leerlingen, om nog beter tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen. Aan iedere pijler zitten doelen vast voor meerdere jaren, die worden onderverdeeld in jaardoelen en 90-dagen doelen. De voortgang wordt door de kartrekkers vanuit het team nauwlettend gemonitord en besproken met de directie van de school. Op die manier houden we samen zicht en grip op de ontwikkelingen en kunnen we bijsturen waar nodig. Aan iedere pijler is een werkgroep gekoppeld, waarmee alle medewerkers actief hun steentje bijdragen aan de schoolontwikkeling en de betrokkenheid hoogt blijft. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken het LOVS (leerlingvolsysteem) van CITO. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk. De resultaten worden verwerkt in een groepsanalyse en besproken met leerkracht en IB.

Om een analyse te maken gebruiken we het 4D-model van opbrengstgericht werken, dit is een Skopos afspraak. 
De aanpak bestaat uit vier dimensies: data, duiden, doelen en doen.

In de groepen 1-2 wordt het observatie- en registratiesysteem KIJK gebruikt.

Voor het volgen van de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt het volgsysteem ‘Zien’ één keer per jaar ingevuld door de leerkrachten. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen deze ook zelf in.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 heeft uw kind een voorlopig advies gehad. Vanaf november beginnen in groep 8 de voorbereidingen voor het vervolgonderwijs. In schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen in februari voor het eerst een doorstroomtoets in plaats van een eindtoets groep 8. Alle leerlingen krijgen een (voorlopig) definitief adviesgesprek. Deze wordt in januari ingepland en ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via Parro. Tijdens dit gesprek krijgt uw kind het advies voor het vervolgonderwijs. De leerkracht vult vooraf de gegevens in LDOS in om het dossier van uw kind digitaal over te dragen naar het vervolgonderwijs. (LDOS is een beveiligd leerlingoverdrachtsysteem). Deze gegevens worden met ouders en kind besproken.

Het advies van de leerkracht wordt gebaseerd op:

1. Resultaten methodegebonden toetsen voorgaande jaren
2. Resultaten van de LIB/Cito toetsen 
3. Informatie over o.a. werkhouding, zelfstandigheid, motivatie

Mocht het schooladvies negatief afwijken van de uitslag van de doorstroomtoets, zal er opnieuw contact worden gezocht met ouders. Er wordt dan samen met ouders gekeken of het advies positief wordt aangepast. De ouders melden in maart zelf hun kind aan bij het vervolgonderwijs. Daarna vindt er een warme overdracht plaats tussen de leerkracht van groep 8 en de toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

- Er is zichtbaar leerkrachtgedrag en kindgedrag op de vier onderdelen: respect, samen, rust/sfeer en veiligheid.
- Dit gedrag is beschreven voor de locaties klas, gang/leerplein en buiten.
- In elke klas en op elke locatie hangt een poster met het kindgedrag op de vier onderdelen.
- In elke klas is in de klassenmap beschrijving van gewenst leerkrachtgedrag op de vier onderdelen te vinden.
- De poster wordt elke week in iedere klas besproken. Er wordt een aandachtspunt gekozen voor die week en die staat op het doelenbord.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Samen
  • Rust/sfeer/veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven