Basisschool 't Kwekkeveld

Cornelis Trompstraat 47 5481 GS Schijndel

  • De Groene Poort komt met een echt skelet!
  • Samen met 2 scholen een prachtige internationale dans uitvoeren. Het kan!

Het team

Toelichting van de school

Het team van 't Kwekkeveld bestaat uit:

Juf Jolanda en juf Saskia: groep 1/2 SJ

Juf Petra en juf Claudia (VIP): groep 1/2 PC

Juf Haitske en juf Lisette: groep 1/2 HL

Juf Carin: groep 3CJuf Loes: groep 3L

Juf Marian en juf Astrid: groep 4MA

Juf Rianne en juf Marian: groep 4 RM

Juf Floor: groep 5F

Juf Marjolein en juf Sylvie: groep 5MS

Juf Mandy en juf Claudia: groep 5

Meneer Peter (VIP) en juf Mandy: groep 6PM

Juf Karin en juf Ingeborg: groep 6KI

Juf Imke, juf Claudia en meneer Jacques: groep 7ICJ

Juf Hanneke en meneer Jacques: groep 7HJ

Juf Chantal en juf Marlie: groep 8CM

Juf Linda en juf Chantal : groep 8LC

EBC breed zijn er de volgende mensen werkzaam op onze school:

Juf Marit, juf Susanne, juf Chantal: onderwijsassistenten
Juf Marloes, juf Hester, juf Josephine en juf Monique: kwaliteitscoördinatoren
Meneer Mat: gymdocent
Juf Cindy: administratie
Meneer Patrick en meneer Mari: conciërge
Meneer Johan en juf Jenny: directeur
Juf Marieke en meneer Rowan: adjunct-directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We dienen een vervangingsaanvraag in bij de VIP (vervangers en invallerspool Dommelgroep).

Zij gaan voor ons op zoek naar een leerkracht die dan in de groep kan staan om onze collega te vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op EBC Noord samen in drie verschillende bouwen:

- onderbouw (groep 1/2)

- middenbouw (groep 3/4/5)

- bovenbouw (groep 6/7/8)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. Dat betekent dat de groepen 1/2 qua leeftijd gemengd zijn.
Dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Bij de jongste kinderen die naar school komen ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat, het met elkaar rekening houden in een groep en regels en afspraken. De kinderen leren al spelend. Wanneer een kind zich goed voelt kan het zich optimaal ontwikkelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling is erg belangrijk en hier wordt in de groep veel aandacht aan besteed. We werken in de groepen 1/2 vanuit de kring.
De schooldag begint veelal in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in hoeken. In de groepen 1/2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en/of in het speellokaal.

De groepen 1/2 gebruiken de methode Kleuterplein. Dit is een thematisch opgebouwde methode. Tevens waarborgt de methode dat alle inhouden die aan bod dienen te komen, ook daadwerkelijk in alle groepen 1/2 aan bod komen (beredeneerd en gepland aanbod). (http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Kleuters-en-peuters/Kleuterplein.htm)

Het onderwijs in de kleutergroepen uit zich vooral in het spelend leren, waarbij in ruime mate wordt tegemoetgekomen aan de bewegings- en ontdekkingsdrang van het jonge kind. Ontwikkelingsactiviteiten vormen een uitdaging om te komen tot een volgende stap in de ontwikkeling. Ontwikkelingsmaterialen, speel-, taal- en ontdekhoeken vormen onderdeel van het onderwijsleerproces.
In de kleutergroepen zijn we bezig met het ontwikkelen van de zintuigen en logisch denken. Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod:
- Visueel en ruimtelijk waarnemen
- Auditief waarnemen
- Ordenen
- Grove en fijne motoriek

Wij verwachten dat uw kind bij instroom in de kleutergroep zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan. Het zou erg prettig zijn als uw kind zichzelf kan aan- en uitkleden en zijn jas aan en uit kan doen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan zal de leerkracht het kind helpen, maar ook stimuleren om het zelf te doen. Zelfstandigheid bevordert de ontwikkeling van de kinderen en geeft de leerkracht nog meer ruimte om zich te richten op het onderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is onderdeel van verplicht onderwijsachterstandenbeleid in Schijndel.
Het doel van dit programma is om peuters met een mogelijke achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. U kunt denken aan extra aanbod Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, sociaal, emotionele of lichamelijke ontwikkeling.

Het VVE programma stopt niet met 4 jaar als de kinderen naar de basisschool gaan, maar loopt door tot de kinderen 6 jaar zijn. Binnen EBC Noord wordt deze ondersteuning voortgezet. Uw kind krijgt wekelijks één uur extra ondersteuning van een zogeheten tutor. Een tutor is een privé-leraar. Deze zal in overleg met de groepsleerkracht werken aan de leerdoelen die nodig zijn. En heeft uw kind een goede start helpen maken in groep 3.

Terug naar boven