Basisschool De Regenboog

Schoolstraat 2 5482 EG Schijndel

 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de analyse van de uitslag van de AMN-eindtoets komt naar voren dat bijna alle kinderen naar verwachting hebben gescoord (gekeken naar het leerlingvolgsysteem, kind-doelgesprekken en observaties).

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om kinderen goed in de ontwikkeling te kunnen volgen, is het nodig om leerprocessen vast te leggen. Binnen onze basisschool gebeurt dat op verschillende manieren. Bij de kleuters gebruiken we BOSOS, een kleutervolgsysteem. Van elk kind wordt regelmatig bekeken en genoteerd wat hij of zij in een bepaalde tijd heeft geleerd. Natuurlijk worden deze gegevens met ouders doorgesproken. In de volgende groepen wordt het leerproces ook vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van leerlijnen en toetsen die horen bij de gebruikte werkwijzen. Twee keer per jaar is er een “toetsweek”. Om extra informatie te krijgen over het functioneren van de kinderen maken alle kinderen toetsen die niet methode gebonden zijn (Cito-toetsen). Twee keer per jaar maakt het begeleidingsteam een analyse van de onderwijskundige ontwikkelingen bij ons op school. Hierbij worden de doelen die de inspectie stelt meegenomen en stellen we een aantal schoolspecifieke doelen op. De volgende onderdelen worden bij deze analyse bekeken:

 • Eindtoets
 • AMN Cito
 • Leerlingvolgsysteem(LOVS)
 • Leerlingengewicht (om een vergelijking te kunnen maken met scholen uit dezelfde doelgroep)
 • Groepsbeprekingen: percentages om in te zetten voor nieuwe ken- en stuurgetallen
 • Doubleurs/versnellers
 • Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief, eigen leertraject (OPP-ELT)
 • Aantal arrangementen
 • Aantal verwijzingen
 • Pestprotocol
 • Medisch protocol
 • Verlof onder schooltijd door externe bureaus 

Het doel is om inzicht te krijgen in een sterkte/zwakte analyse van ons onderwijs en te komen tot actiepunten die worden meegenomen in ons schoolplan en trajectplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Over het algemeen kunnen we concluderen dat de schooladviezen naar het voortgezet onderwijs prima zijn. Het overgrote deel van de leerlingen zit na drie jaar nog steeds op het geadviseerde niveau en schooltype. Van de leerlingen zit 88% zit nog op het geadviseerde niveau en 95% binnen het geadviseerde schooltype. Dit percentage ligt hoger dan van de andere SKOPOS-scholen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven