Basisschool De Regenboog

Hertog Jan II-laan 58 5482 BJ Schijndel

 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij de analyse van de uitslag van de AMN- eindtoets komt naar voren dat bijna alle kinderen naar verwachting hebben gescoord (hierbij is dan gekeken naar het leerlingvolgsysteem, kind-doel-gesprekken en observaties).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om kinderen goed in de ontwikkeling te kunnen volgen, is het nodig om leerprocessen vast te leggen. Binnen onze basisschool gebeurt dat op verschillende manieren. Bij de kleuters gebruiken we BOSOS, een kleutervolgsysteem. Van elk kind wordt regelmatig bekeken en genoteerd wat hij of zij in een bepaalde tijd heeft geleerd. Natuurlijk worden deze gegevens met ouders doorgesproken. In de volgende groepen wordt het leerproces ook vastgelegd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van leerlijnen en toetsen die horen bij de gebruikte werkwijzen. Twee keer per jaar is er een “toetsweek”. Om extra informatie te krijgen over het functioneren van de kinderen maken alle kinderen toetsen die niet methode gebonden zijn (Cito-toetsen).

Twee keer per jaar maakt het begeleidingsteam een analyse van de onderwijskundige ontwikkelingen bij ons op school. Hierbij worden de doelen die de inspectie stelt meegenomen en stellen we een aantal schoolspecifieke doelen op. De volgende onderdelen worden bij deze analyse bekeken:

 • Eindtoets    
 • AMN Cito    
 • leerlingvolgsysteem (LOVS)
 • Leerlingengewicht (om een vergelijking te kunnen maken met scholen uit dezelfde doelgroep)
 • Groepsbeprekingen: percentages om in te zetten voor nieuwe ken- en stuurgetallen
 • Doubleurs/versnellers
 • Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief, eigen leertraject (OPP-ELT)
 • Aantal arrangementen
 • Aantal verwijzingen
 • Pestprotocol
 • Medisch protocol
 • Verlof onder schooltijd door externe bureaus 

Het doel is om inzicht te krijgen in een sterkte/zwakte analyse van ons onderwijs en te komen tot actiepunten die worden meegenomen in ons schoolplan en trajectplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In onderstaande tabel ziet u de doorstroom naar het vervolgonderwijs. De verdeling over de verschillende niveaus is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Verder kunt u in aparte tabellen per niveau zien waar de leerlingen terecht kwamen na een jaar vervolgonderwijs. Hier wordt ook een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspecteurs van de Onderwijsinspectie die in maart 2018 de school hebben bezocht, hebben zich m.n. gebogen over de volgende standaarden:

·        Didactisch handelen: voldoende

·        Kwaliteitscultuur: goed

·        Verantwoording en dialoog: goed

De rapportage over hun bevindingen is onderdeel van het bestuursverslag. Zij gaven aan dat de basiskwaliteit van De Regenboog in orde is en dat de school in ruime mate voldoet aan de normen die bij de standaarden horen. Op de site van de onderwijsinspectie is de rapportage terug te vinden

Terug naar boven