Basisschool De Regenboog

Hertog Jan II-laan 58 5482 BJ Schijndel

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 30 groepsleerkrachten, waarvan 25 vrouwen en 5 mannen. Daarnaast zijn er nog 6 onderwijsassistenten in dienst (2 mannen en 4 vrouwen) en 7 collega’s die werkten in onderwijsondersteunende taken (administratief medewerkster, conciërges en schoonmaakpersoneel

De gemiddelde leeftijd bedroeg op 01-01-2018: 48,0 jaar (landelijk 42,8 jaar). De gemiddelde leeftijd van de onderwijsgevenden van De Regenboog is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij afwezigheid van collega's wordt geregeld met de regionale vervangerspool of met eigen personeel

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De visie van onze school op onderwijs maakt dat het werken in clusters (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) noodzakelijk is. De indeling zoals die nu in de praktijk werkt is onderbouw: cluster 1, 2, 3 middenbouw: cluster 4, 5 bovenbouw: cluster 6, 7, 8

Binnen de clusters is een aanzet gemaakt tot groep doorbrekend werken. Dit vraagt om: open en flexibele ruimten, zelfsturende teams binnen clusters met eigen ruimten waaronder werkruimten voor personeel waar kleinere groepen kinderen begeleid kunnen worden en gesprekken met ouders en externe instanties mogelijk zijn centrale ruimte(n) waarin leerlingen eigen leerprocessen kunnen delen met anderen.

Binnen de visie heerst het slogan: kiezen (van eigen leerstappen), maken (uitvoering geven aan) en delen (met de ander van je leerproces). De school werkt met één directie (directeur en adjunct-directeur) die werkzaam is op beide locaties. De directie heeft de dagelijkse leiding op de hoofdvestiging, terwijl op de locatie Wijbosch een locatieleider aangesteld is. Binnen het management van de school is een duidelijke taakverdeling gemaakt, die bij alle geledingen bekend is en beschreven is in het document ‘Organisatiestructuur BS De Regenboog’. Dit document wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De school heeft één oudervereniging, weliswaar met twee locatiebesturen, en één medezeggenschapsraad. ‘De Regenboog’ is een rooms-katholieke school en maakt met alle overige Schijndelse scholen onderdeel uit van het samenwerkingsverband de Meijerij.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen valt onder taalonderwijs

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook als dat kind extra ondersteuning nodig heeft. Passend onderwijs, noemen we dat. De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn of voor de gehele schoolperiode. De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Wanneer extra ondersteuning voor uw kind nodig is, gaan we samen met u kijken wat we binnen de basisschool kunnen doen om uw kind de gewenste ondersteuning te bieden. Daarbij kunnen wij ook een beroep doen op  het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) De Meierij. Professionals van verschillende organisaties werken intensief samen binnen SWV PO De Meierij. Zij helpen en begeleiden bij die zoektocht. Het belang van het kind staat altijd voorop, net als het vertrouwenen de eerlijkheid waarmee we informatie, na uitdrukkelijke toestemming van u, uitwisselen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven