Basisschool De Regenboog

Hertog Jan II-laan 58 5482 BJ Schijndel

 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit 30 groepsleerkrachten, waarvan 25 vrouwen en 5 mannen. Daarnaast zijn er nog 6 onderwijsassistenten in dienst (2 mannen en 4 vrouwen) en 7 collega’s die werken in onderwijsondersteunende taken (administratief medewerkster, conciërges en schoonmaakpersoneel.

De gemiddelde leeftijd bedroeg op 01-01-2018: 48,0 jaar (landelijk 42,8 jaar). De gemiddelde leeftijd van de onderwijsgevenden van De Regenboog is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij afwezigheid van collega's wordt geregeld met de regionale vervangerspool of met eigen personeel

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De visie van onze school op onderwijs maakt dat het werken in clusters (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) noodzakelijk is. De indeling zoals die nu in de praktijk werkt is onderbouw: cluster 1, 2, 3 middenbouw: cluster 4, 5 bovenbouw: cluster 6, 7, 8

Binnen de clusters is een aanzet gemaakt tot groepsdoorbrekend werken. Dit vraagt om:

 • open en flexibele ruimten
 • zelfsturende teams binnen clusters 
 • eigen ruimten waaronder werkruimten voor personeel, waar kleinere groepen kinderen begeleid kunnen worden en gesprekken met ouders en externe instanties mogelijk zijn
 • centrale ruimte(n) waarin leerlingen eigen leerprocessen kunnen delen met anderen.

De school werkt werkt met stamgroepen waarin alle leerlingen van een jaar bij elkaar horen. Dit zijn meer kinderen in een groep dan op de meeste collega-scholen. De groepen worden begeleid door een combinatie van twee parttime leerkrachten plus een onderwijsassistent of een combinatie van fulltime/parttime leerkrachten. Aan elke groep zijn dus minimaal twee leerkrachten verbonden.

De leerlingen worden door de dag heen gecombineerd in grotere of kleinere groepen, al naar gelang wat nodig is, dus de samenstelling kan per vak of onderdeel wisselen. Zo kan er een gedeelte van de groep aan het gymmen zijn, terwijl de andere helft een rekenles volgt. We verdelen de groepen op naar instructiebehoefte. Deze manier van samenstellen van groepen en het werken met leerlijnen helpt ons beter aan te kunnen sluiten bij wat de kinderen nodig hebben. 

Binnen de visie heerst het slogan: kiezen (van eigen leerstappen), maken (uitvoering geven aan) en delen (met de ander van je leerproces). De school werkt met één directie (directeur en adjunct-directeur) die werkzaam is op beide locaties. De directie heeft de dagelijkse leiding op de hoofdvestiging, terwijl op de locatie Wijbosch een locatieleider aangesteld is. Binnen het management van de school is een duidelijke taakverdeling gemaakt, die bij alle geledingen bekend is en beschreven is in het document ‘Organisatiestructuur BS De Regenboog’. Dit document wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De school heeft één oudervereniging, weliswaar met twee locatiebesturen, en één medezeggenschapsraad. ‘De Regenboog’ maakt met alle overige Schijndelse scholen onderdeel uit van het samenwerkingsverband de Meijerij.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de website van de school kunt u bij het onderdeel informatie ouders; informatie 2021-2022 de informatieboekjes vinden. Zij geven een inkijkje in de schooldag en onderwijsprogramma van uw kind

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de website van de school kunt u bij het onderdeel informatie ouders; informatie 2021-2022 de informatieboekjes vinden. Zij geven een inkijkje in de schooldag en onderwijsprogramma van uw kind.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Wij onderkennen dat er verschillen zijn tussen mensen wat betreft hun kennis/talenten of wat betreft de snelheid waarmee zij zich bepaalde zaken eigen maken.
 • Er in de ondersteuning van uit wordt gegaan dat iedereen, met inspanning en begeleiding, in staat is om zijn/haar (intellectuele) capaciteiten te vergroten.  

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Daarnaast werkt de school samen met de overige organisaties kinderopvang in Schijndel.

Terug naar boven