Basisschool De Heijcant

Conventstraat 10 5481 CP Schijndel

  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basisschool De Heijcant is in schooljaar 2012-2013 door 69 kinderen de eind CITO gemaakt. Wij tellen in principe alle kinderen mee voor het gemiddelde van de school. Dit betekent dat wij op een hoger gemiddelde uitkomen dan hier vermeld.

Onze score (alle kinderen meetellend) is 534,6.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de kinderen wordt op de eerste plaats gevolgd door de leerkracht die het kind zoveel mogelijk observeert en volgt tijdens de les- en werksituaties. Alle toetsen en testen worden door de leerkracht gecorrigeerd en indien nodig worden er maatregelen genomen. Dit kan betekenen: extra instructie, extra uitleg, aanpassingen aan het leerstofaanbod, maar ook versnellen of indikken van de stof. Naast de dagelijkse observaties en toetsen die bij de methoden horen, worden vanaf groep 3 CITO-toetsen afgenomen. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 volgen de kinderen met het volgsysteem “Kijk”.

Twee keer per jaar (midden en einde schooljaar) worden bij alle kinderen in de groepen 3 tot en met 8 methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De resultaten hiervan ontvangen ouders bij de rapportage. De uitslagen van deze toetsen worden verder geanalyseerd en indien nodig kan het aanbod afgestemd worden. 

Binnen de school worden deze resultaten besproken en wordt gekeken waar aandachtspunten liggen en hoe hier zowel organisatorisch als didactisch, op ingespeeld kan worden. Waar dit van toepassing is, worden ouders hierover geïnformeerd.

Op "De Heijcant" houden we zorgvuldig onze onderwijsresultaten bij. We doen dat door observaties, proefwerken en toetsen (methode gebonden en niet methode gebonden). De uitslagen van de verschillende toetsen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. 

Twee keer per jaar (begin en midden) worden groepsbesprekingen gehouden m.b.v. een format. Hierbij zijn de leerkracht(en) en MT-IB/zorg aanwezig. Bij de groepsbespreking aan het begin van het schooljaar zijn alle groepen van een bepaald leerjaar én de leerkrachten van het voorgaande schooljaar in een gezamenlijk overleg betrokken. In de groepsbespreking worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen en de onderwijsbehoeften van de leerlingen besproken. Daarnaast worden handvatten verzameld voor het opstellen van het nieuwe groepsplan en kan de leerkracht aangeven waarbij begeleiding van de IB-er gewenst is. Vanaf de middenbouw wordt ook gekeken welke kinderen in aanmerking komen voor een ontwikkelperspectief i.v.m. het uitstroomperspectief.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten op-lossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.Elke leerling is bijzonder. Wij geloven dat elk kind onderwijs verdient dat recht doet aan ieders talenten en rekening houdt met zijn of haar eventuele beperkingen. Daarom moet onze school een plek zijn waar leerlingen zich gewaardeerd voelen, zich optimaal ontwikkelen en zelfvertrouwen kunnen opbouwen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect tonen voor elkaar
  • Samenwerken aan goede sfeer
  • Zuinig op spullen en omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven