Basisschool De Heijcant

Conventstraat 10 5481 CP Schijndel

 • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
 • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
 • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
 • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
 • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het zorgen voor goede vervanging bij afwezigheid van leerkrachten is niet altijd eenvoudig. In voorkomende gevallen wordt m.b.v. de Vervangers- en InvallersPool (VIP) vervanging geregeld. Alleen bij uiterste noodzaak is het mogelijk dat de school een groep leerlingen een dag extra vrij moet geven. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders wanneer zij vragen hebben over hun kind. De bouwcoördinator vertegenwoordigt de groepen van een bouw binnen het MT. Bij de coördinator kunnen ouders terecht met vragen over de bouw, waarbinnen hun kinderen op school onderwijs krijgen. De directeur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor elk advies dat namens de school wordt gegeven en voor elke besluit dat namens de school wordt uitgevoerd.

Basisschool De Heijcant heeft op dit moment 16 groepen, verdeeld over 8 leerjaren. We werken zoveel mogelijk met homogene groepen. In principe kiezen we niet voor combinatiegroepen tenzij dit om organisatorische redenen niet anders mogelijk is.

Kinderen die in de loop van het schooljaar, maar voor 1 januari 4 jaar worden, starten in groep 1. Na 31 december van het schooljaar wordt dit een zgn. groep 0/1 waarin ook de kinderen instromen die na 31 december 4 jaar worden.

Elke groep heeft in principe 1 of 2 vaste leerkrachten.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Specifieke kennis, inzichten en vaardigheden in groep 0-1 en 2:

 • een samenhangend geheel van functieontwikkeling, verkenning van de wereld en een eerste kennismaking met enkele vak-/vormingsgebieden, grove en fijne motoriek, waarnemen en ordenen, woorden en begrippen, gereed-schappen en technieken, sociale relaties, schematiseren en
 • symboolvorming, geschreven en gedrukte taal, hoeveelheden en bewerkingen.

In groep 0-1 en 2 gaat het om vijf kernactiviteiten:

 1. Spelactiviteiten;
 2. Gespreksactiviteiten;
 3. Lees/schrijfactiviteiten;
 4. Reken/wiskunde activiteiten;
 5. Constructieve en beeldende activiteiten.

Deze activiteiten zijn steeds verbonden aan inhouden die voor de kinderen betekenisvol zijn of worden en die de betrokkenheid van de kinderen vergroten.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden dat alle kinderen, ook die met speciale zorgbehoeften, in principe in aanmerking komen voor een plaats bij ons op school. Uiteraard wordt per aangemelde leerling bekeken of wij de benodigde ondersteuning ook daadwerkelijk kunnen bieden. Indien blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan de reguliere basisondersteuning zoals die in het samenwerkingsverband geldt, wordt contact gelegd met de manager van ondersteuningseenheid Zuid van het samenwerkingsverband.

Bij het vaststellen van de onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de school worden de volgende aspecten betrokken:

 1. de onderwijsbehoeften van dit kind én wat betekent dit voor de leer-kracht/de school wat betreft:
  a. pedagogische én didactische aanpak
  b. kennis, inzicht en vaardigheden van de leerkracht
  c. speciale/extra organisatie
  d. gebouwlijke en materiële aspecten
  e. de positie van medeleerlingen
 2. welke rol de ouders en de externe ondersteuning hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als uw kind bij ons wordt aangemeld, kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het opvragen van gegevens bij de kinderdagopvang waar uw kind naar toe gaat. Middels de overdracht tussen kinderdagopvang/peuteropvang en school kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van uw kind en ons onderwijs daarop afstemmen

Terug naar boven