Daltonschool De Vindplaats

Zoeksestraat 5 4721 AC Schijf

  • Het eerste woord dat wordt aangeleerd; "ik".
  • Een van de thema's die behandeld worden in de schoolloopbaan is: "Kunst".
  • In onze schooltuin zijn genoeg groene speelmogelijkheden.
  • Onze school beschikt over een volledig ingericht technieklokaal.
  • Bij speciale gelegenheden zoals de Kinderboekenweek, vieren we dit met de hele school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de huidige resultaten is te zien dat onze school boven het landelijk gemiddelde scoort. Omdat we een kleine school zijn, geven onze scores niet altijd een reëel beeld. In schooljaar 2022-2023 zijn er 11 deelnemers aan de eindtoets geweest. Dit is voor onze school een redelijk standaard groepsgrootte, waarmee we een reële score behaald hebben. De cijfers van de eindtoets van 2018 zijn gebaseerd op 7 leerlingen, die van 2019 op 5 leerlingen. In 2020 is er, vanwege het coronavirus, geen eindtoets afgenomen. In 2020-2021 en 2021-2022 waren er 13 leerlingen die meededen met de eindtoets.

We zijn trots op het resultaat van de eindtoets van 2022-2023. Ondanks een flinke dip van de resultaten in de corona-periode hebben we laten zien, dat we onze leerlingen veel kennis hebben kunnen bijbrengen, zodat zij met een passend advies de basisschool hebben verlaten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden de leerlingen van groep 3 tot en met 8 getoetst met behulp van de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. Na iedere toetsperiode worden de opbrengsten geanalyseerd en op groeps-, school- en stichtingsniveau besproken.

Binnen de school vinden na afloop van de toetsperiode groepsbesprekingen plaats tussen intern begeleider en groepsleerkracht. Op basis van de uitkomsten hiervan worden de accenten in instructie voor de volgende periode bepaald en het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd. Alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

Ouders worden op individueel niveau op de hoogte gebracht van de resultaten tijdens de rapportgesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Daltonschool De Vindplaats geven we kansrijke adviezen. We zetten hierbij hoog in, zodat de leerling zich in het voortgezet onderwijs van de beste kant kan laten zien. Als de uitslag van de eindtoets hoger is dan het gegeven advies, dan wordt overwogen of dit advies aangepast wordt. Onze school maakt deel uit van de Borgesiusstichting. Onderstaand kunt u het beleid van de Borgesiusstichting nalezen. 

Adviesprocedure Borgesiusstichting

Het uitgangspunt van de Borgesiusstichting is dat alle leerkrachten en betrokkenen bij de totstandkoming van het schooladvies een schooladvies beogen dat past bij het kind en dat recht doet aan de capaciteiten en mogelijkheden van ieder kind, ongeacht herkomst, uit wat voor gezin het kind komt of waar het kind woont. De school zorgt ervoor dat alle kinderen goed worden voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passend schooladvies krijgen, hanteert de school een zorgvuldige adviesprocedure, waaruit blijkt dat de school ernaar streeft om kinderen gelijke kansen te bieden. In leerjaar 6 en leerjaar 7 wordt de plaatsingswijzer besproken met ouders en kind en in leerjaar 8 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Het voorlopig schooladvies wordt gebaseerd op een breed inzicht in de ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling over een langere periode wordt ook veel waarde gehecht aan de zachte kindkenmerken, zoals inzet, motivatie, werkhouding en huiswerkattitude. Deze kunnen namelijk van grote invloed zijn op het succes in het vervolgonderwijs. In leerjaar 8 nemen alle kinderen (behoudens wettelijke uitzonderingen) deel aan de Cito doorstroomtoets en deze wordt op elke school conform de voorschriften afgenomen. Wanneer het resultaat van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopig schooladvies, wordt het schooladvies in overleg met ouders en kind heroverwogen en mogelijk bijgesteld. Alleen als een bijstelling niet in het belang van het kind is, zal het schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, moet dat door de school worden gemotiveerd in het onderwijskundig rapport. Wanneer het resultaat van de doorstroomtoets lager uitvalt dan het voorlopig schooladvies, wordt er sowieso niet naar beneden bijgesteld. Het definitieve schooladvies is een gewogen oordeel van de verschillende capaciteiten, het leerpotentieel en de zachte kindkenmerken van het kind op grond van het voorlopige schooladvies en de doorstroomtoets. Het oordeel van de school is leidend.             

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze Daltonschool zorgen we ervoor dat onze leerlingen lef krijgen om zich zelfstandig in de steeds veranderende wereld te bewegen. De Daltonkernwaarden zijn: zelfstandigheid, samenwerken, reflectie, vertrouwen, effectiviteit en verantwoordelijkheid. We geven de leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en sturen bij waar en wanneer dat nodig is. We laten onze leerlingen samenwerkend leren en gebruik maken van elkaars talenten. Niet voor niets is ons motto: samen spelen, samen leren, samenwerken.

Verder besteden we extra aandacht aan de ontwikkeling van de executieve functies, bij ons op school 'Breinkrachten' genoemd. We doen dit door middel van de methode "Breinhelden". Deze methode zetten we in alle groepen in. We werken hierbij aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld plannen, emotieregulatie, doorzettingsvermogen en zelfreflectie. 

Door gebruik te maken van de methode "KIVA" werken we met onze leerlingen aan een fijne school. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven