Openbare Daltonbasisschool De Klinker

Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam

 • Het (Dalton)planbord in de groepen 1/2 en in eerste helft van het schooljaar in groep 3.
 • De school ligt ten zuiden van het wijkpark Woudhoek.
 • Een presentatie van de euigen BSO (voor- en naschoolse opvang) en peuteropvang.
 • Een theatervoorstelling voor leerlingen in ons eigen theater.
 • Een mindmap in een groep 1/2.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

 • 2019-2020: Door de COVID-19 crisis is in geheel Nederland geen eindtoets afgenomen.
 • 2018-2019: Alle kinderen hebben de toets gemaakt. 6 kinderen zijn in de berekening niet meegenomen, doordat zij zijn ingestroomd in groep 7 en 8.
 • 2017:2018: Twee kinderen met een PRO advies zijn in de berekening niet meegeteld. De school scoort tegen de ondergrens. Het landelijk gemiddelde van de toets is echter vergeleken met dit jaar behoorlijk opgetrokken.
 • 2016-2017: De school heeft deelgenomen aan de digitale eindtoets van Route 8. Alle leerlingen zijn meegeteld, ook die pas in groep 7 bij ons op school kwamen. De school scoorde met 205,3 ruim boven de ondergrens.
 • 2015-2016: De school heeft deelgenomen aan de IEP-eindtoets. De landelijke score in 80. Het gemiddelde van de school bedraagt 85; mooi boven het landelijk gemiddelde!
 • 2014-2015: 2 leerlingen zijn niet meegeteld; deze zijn in groep 7 en 8 pas ingestroomd. De resultaten tonen een stijgende lijn!
 • 2013-2014: 5 leerlingen zijn niet meegeteld; deze zijn in groep 7 en 8 pas ingestroomd.
 • 2012-2013: In het kader van het LWOO-traject hebben kinderen eerder bij het Steunpunt Onderwijs een drempeltoets gedaan. Hieruit is o.a. een eindadvies voor deze leerlingen gekomen. Daarmee rekenend is de score 533,5. Dit is op de ondergrens van de inspectie.
 • 2011-2012: Door een leerling met cito score 548 wel mee te tellen, is de score 533,5. Iets boven de ondergrens.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De Klinker hanteert drie leerlingvolgsystemen om de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen. Het CITO Leerling Volg Systeem (CITO-LOVS) voor de cognitieve vakken zoals lezen, spelling, rekenen en taal. De leerlijnen van het jonge kind in de peuterspeelzaal en groepen 1-2. Het programma ZIEN! in de groepen 3 t/m 8 voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Deze leerlingvolgsystemen zijn een manier om de vorderingen van individuele leerlingen systematisch bij te houden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Kinderen die van onze school komen doen het goed tot zeer goed in het voortgezet onderwijs. Twee maal per jaar is er contact tussen het voortgezet onderwijs en onze school. Steeds weer worden wij bevestigd dat kinderen, mede door hun Daltonvaardigheden, goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs en dat kinderen op het juiste niveau terecht zijn gekomen. De leerlingen halen in de meeste gevallen hun diploma in de daarvoor gestelde tijd.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven