Basisschool Loep

Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam

 • Kinderen uit groep 5-6 lezen voor aan kinderen in groep 3-4.
 • Loep vergroot je wereld. Met ieder thema gaan we op excursie. Dit keer het thema dieren.
 • Kinderen solliciteren naar een baan tijdens de opening in het museum.
 • Tijdens ons thema Kunst leven de kinderen echt helemaal op. Zoveel creativiteit!!
 • Jaarlijks krijgen alle kinderen van groep 3-8 schooljudoles. Een mooie ervaring wat veel doet met hun zelfvertrouwen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de tabel kunt u zien dat wij ruim boven de signaleringswaarden van de inspectie scoren. Waar vergelijkbare scholen 90,8 % halen scoren 96,2 % van onze leerlingen 1F niveau. Als we kijken naar het streefniveau halen 50,3% van onze leerlingen 2F of 1S, terwijl vergelijkbare scholen 44.8% hebben behaald.

Wij durven dan ook de conclusie te trekken dat ons aanbod aansluit bij onze doelgroep en wij mooie resultaten met hen weten te halen.

Onze leerlingen stromen uit van VMBO tot VWO/Gymnasium. Als wij het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en uw kind ontwikkelt zich, dan is uw kind van harte welkom. Wij selecteren niet op niveau. De kinderen zelf zijn de spil. De samenwerking met ouders, school en het kind is van groot belang om goede resultaten te behalen. Via PARRO informeren wij ouders over het huiswerk. Geeft u uw kind een steuntje door regelmatig naar het huiswerk te vragen en met de kinderen mee te kijken wat zij moeten doen? U kunt uw rol als ouder hier goed in nemen. Heeft u vragen stel ze aan de leerkracht. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben een belangrijke plek in het onderwijsleerproces.

 • Twee keer per jaar worden de opbrengsten geanalyseerd en geëvalueerd op school-, groep- en leerlingniveau.
 • De intern begeleider en de directeur analyseren de toetsresultaten op schoolniveau en stellen de streefdoelen voor de komende periode op.
 • In een OGW (opbrengsten vergadering) worden de analyse en de streefdoelen besproken. Met het team worden verbeter activiteiten vast gesteld.
 • De leerkrachten analyseren de gegevens op groeps- en leerlingniveau en bespreken dit met de intern begeleider. Zij stellen hun groepsoverzichten en groepsplannen bij op basis van de OGW vergadering en de analyses. Dit zorgt ervoor dat zij doelgericht het aanbod plannen voor het komende halfjaar. Op deze manier is de PDCA- cyclus op het gebied van resultaten geborgd.
 • Begrijpend lezen is op school een speerpunt. Door klassenconsultaties en het werken in niveaugroepen werken we doelgericht om de resultaten te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een school komen waar zij uitgedaagd worden om te leren. Kinderen van onze school kunnen terecht komen op het gymnasium, de HAVO en het VMBO.

Wij volgen de kinderen met ons leerlingvolgsysteem LOVS CITO en Kindbegrip en nemen in het besluit om tot een advies te komen de volgende punten mee:

 • Motivatie en nieuwsgierigheid
 • Werkhouding
 • Resultaten op het LOVS en in de groep
 • Inzet

Wij volgen kinderen in het VO en bespreken de leerlingen bij de warme overdracht. Een groot deel van onze leerlingen behalen hun diploma op het niveau van ons advies in de daarvoor gestelde aantal jaren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat het welbevinden van onze leerlingen positief is. Leerlingen moeten zich veilig voelen in de groep en kunnen bespreken als ze ergens last van hebben.

Wij besteden in de groep aandacht aan:

 • Het omgaan met elkaar;
 • Respecteren van de mening en geloof van een ander;
 • Waarden en normen;
 • Het hanteren van duidelijke regels;
 • Leerkrachten zijn duidelijk in het uitspreken van hun verwachtingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2022 is de inspectie geweest voor een kwaliteitsonderzoek op het gebied van thuisonderwijs in Coronatijd. 

Wij hebben positieve feedback mogen ontvangen over de kwaliteit en de intensiteit van ons aanbod. De inspecteur heeft met een aantal lessen meegekeken en was positief verrast over de betrokkenheid van alle leerlingen, de inhoud van de lessen en de manier waarop school contact onderhield met thuis en zicht had op de thuissituatie. Een compliment aan onze teamleden, leerlingen en hun ouders.

Terug naar boven