Basisschool Loep

Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam

 • Kinderen uit groep 5-6 lezen voor aan kinderen in groep 3-4.
 • Loep vergroot je wereld. Met ieder thema gaan we op excursie. Dit keer het thema dieren.
 • Kinderen solliciteren naar een baan tijdens de opening in het museum.
 • Tijdens ons thema Kunst leven de kinderen echt helemaal op. Zoveel creativiteit!!
 • Jaarlijks krijgen alle kinderen van groep 3-8 schooljudoles. Een mooie ervaring wat veel doet met hun zelfvertrouwen.

Het team

Toelichting van de school

Loep heeft een enthousiast en betrokken team. Het team bestaat uit mensen met veel ervaring en mensen die net zijn begonnen in het onderwijs. Een mooie afwisseling in leeftijdsopbouw. Het team bestaat uit leerkrachten, intern begeleiders, een gedragsspecialist, leerkrachtondersteuners, vakleerkrachten, managementondersteuners, een gastvrouwen en twee directeuren.  Aan de school is ook een leesspecialist, een logopediste en een fysiotherapeute verbonden. Bovendien hebben wij 2 taalexperts die kinderen een extra boost geven wat betreft taal in de taalklas.

Een sterk en energiek team die dagelijks voor de kinderen klaar staat. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen plezier hebben, zich ontwikkelen en vertrouwen krijgen om de wereld te ontdekken en kennis te verwerven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

WIj streven ernaar om geen groepen naar huis te sturen. Als er geen vervangers beschikbaar zijn, dan lossen we het intern op door het inzetten van leraarondersteuner of kinderen te verdelen over de groepen.

Incidenteel zijn wij genoodzaakt om kinderen naar huis te sturen. Na twee dagen kijken wij of we online onderwijs kunnen bieden, uiteraard is dit afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel. Wij rekenen op uw begrip.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen zitten in een stamgroep. Twee leerjaren zitten bij elkaar in de groep. Hierdoor kunnen we de zelfstandigheid en het samen werken goed vorm geven. De oudste leerlingen helpen de jongste leerlingen. Leerlingen leren hierdoor veel van elkaar. Ze leren goed om problemen en oplossingen te bespreken met elkaar. Zo krijgen leerlingen in hun schoolloopbaan steeds een andere rol binnen de groep, eerst ben je de jongste in de groep en krijg je uitleg en het jaar erna ben je de oudste leerling van de groep en geef je uitleg. Vol trots zei een van onze leerlingen: 'Hé nu ben ik de oudste'. 

Tijdens de basisvaardigheden (grammatica, lezen en rekenen) krijgen de leerlingen instructie in hun niveaugroep. Hierdoor kunnen we leerlingen goed ondersteunen en het onderwijs afstemmen op hun onderwijsbehoefte. Hebben de leerlingen de kennis van de betreffende niveaugroep, dan kunnen zij doorschuiven naar de volgende niveaugroep of verdieping krijgen binnen de niveaugroep.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basisvaardigheden staan centraal: Rekenen- lezen en taal.

Verdeeld over 8 jaren werken de kinderen ieder jaar vanuit de volgende domeinen: natuur- techniek- cultuur- aardrijkskunde en geschiedenis. Zo zorgen wij ervoor dat kinderen kennis en vaardigheden opdoen en zo de wereld beter leert kennen.

Sport neemt een belangrijke plaats in op Loep. Leerlingen krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht. Jaarlijks bieden wij een lessencyclus judo en dans aan. Hierdoor leren de kinderen de kernwaarden van judo, zie ook op www.schooljudo.nl. De danslessen worden gegeven door dansdocenten van dansschool Schiedam- Vlaardingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben een groep voor hoogbegaafde leerlingen binnen PRIMO. Vanaf groep 6 kunnen kinderen daar terecht, mits zij voldoen aan de criteria.

Op school is een leespecialist aanwezig. Zij adviseert leerkrachten, werkt met kinderen en kijkt met ouders wat het beste is voor hun kind.

Op school is een taalklas voor die kinderen die speciale aandacht nodig hebben voor hun taalontwikkeling. Wij zorgen er zo voor dat ieder een kind een specifiek taalaanbod krijgt.

Op Loep is een schoollogopediste van ‘Het Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past’ werkzaam. Els van der Maarel werkt als schoollogopediste op Loep. Zij komt om de twee weken op dinsdagochtend op school. 

Haar werk bestaat uit het observeren, screenen en controleren van leerlingen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling. Zij screent de kleuters van groep 2(kort logopedisch onderzoekje). Bij deze screening let ze o. a. op de spraak, de taal, de mondgewoonten, het gehoor en de stem van de kinderen. Het doel is om eventuele logopedische problemen zo vroeg mogelijk op te sporen. Geeft u geen toestemming voor dit onderzoek neem dan contact op met de leerkracht. Wij gaan ervan uit dat het voor ieder kind belangrijk is.

Dit schooljaar zullen ook de kleuters van groep 1, die volgend schooljaar naar groep 2 gaan, door Els gezien worden. Voordat de screening daadwerkelijk afgenomen wordt, krijgt u een formulier met een aantal vragen. Het formulier levert u ingevuld en ondertekend in bij de leerkracht. Als uw kind al in behandeling is bij een logopediste (Shannon, Tessa of een andere logopediste buiten school), zal uw kind niet worden gezien voor een screening. 

Als uw kind is gezien voor de screening, wordt het (kort) besproken met de leerkracht en de IB’er. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de screening (mondeling of schriftelijk). Als een logopedische behandeling gewenst is, dan zult u het advies krijgen om naar een behandelend logopediste te gaan. Aan onze school zijn logopedisten van SPREEK verbonden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze screening, dan kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de schoollogopediste. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het zou mooi zijn als het ons lukt om een goede samenwerking met zorgverleners aan te kunnen gaan. Na de aanbesteding is duidelijk met welke partners we kunnen werken. We merken ook dat het aanbod vanuit zorg nog niet dekkend is. Voor de toekomst hopen we de contacten verder te versterken, zodat er snel geschakeld kan worden tussen zorg en onderwijs. We hebben elkaar hard nodi.

Wij werken samen met Yets. Zij zorgen ervoor dat kinderen tijdens de pauze extra geactiveerd worden en er wordt gecoachd door deze organisatie. Dit werkt vlot en is helpend voor de ondersteuning van kinderen, op een laagdrempelige manier. Dit uitbreiden zodat meer kinderen kunnen profiteren is onze ambitie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Loep intensief bezig met verbeteren educatieve kwaliteit 

Onze doelstelling voor Top-VVE was en is ambitieus: 

Het daadwerkelijk opheffen van achterstanden bij doelgroepkinderen in de periode tussen 4 en 6 jaar. Dit willen we realiseren door:

 • een rigoureus kwaliteitsbeleideen
 • radicaal ander imagoaanvullingen op het curriculumeen
 • andere omgang met ouders
 • nauwe samenwerking met experts en wetenschappers

De educatieve kwaliteit op voor- en vroegscholen (VVE) blijkt uit Pre-COOL onderzoek achter te blijven, terwijl de VVE juist de plek is waar door goed onderwijs meer kansengelijkheid bereikt kan worden. Basisschool Loep wilde de educatieve kwaliteit verbeteren en is met dat doel het effectieve Top-VVE traject van Stichting Vinci gestart, met resultaat!De leerkrachten volgden voor anderhalf jaar intensieve trainingen en coaching gebaseerd op wetenschappelijke inzichten om de cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling bij de kinderen nog beter te leren stimuleren.Daarnaast werd er gekeken naar de meest effectieve inrichting van de leeromgeving.

Na twee jaar is er een grote verandering te zien. Met het wetenschappelijk gevalideerde CLASS-instrument is de proceskwaliteit vastgesteld aan het begin en aan het eind van het Top-VVE traject. Op het gebied van educatieve kwaliteit is basisschool Loep op een zevenpuntssschaal met bijna een punt gegroeid. Vooral op het onderdeel van kwaliteit van feedback scoort Loep bijzonder hoog. In de praktijk zie je bijna geen scores van een 4 of hoger, terwijl Loep daar een 5,2 van de 7 scoort.

Er wordt veel aan scaffolding gedaan en er worden veel vragen gesteld om denkprocessen bij kinderen uit te lokken.Nu basisschool Loep het Top-VVE traject aan het afronden is en de resultaten ziet, wil de school zich graag blijven ontwikkelen. Er is dus besloten om de professionalisering voort te zetten, bijvoorbeeld door coachingssessies en leergemeenschappen te blijven uitvoeren binnen school.Meer informatie over Top-VVE: www.vinci-toponderwijs.nl


Terug naar boven