Openbare basisschool De Taaltuin

Thorbeckesingel 4 3118 RW Schiedam

  • Speelplein met natuurlijke materialen dat uitdaagt tot spelen.
  • Aandacht en respect voor elkaar.
  • Het is onze overtuiging dat kinderen veel leren van ervaringen die zij opdoen.
  • Net als techniek is dans en muziek ingebouwd in de programma's.
  • Vanaf jong tot oud veel aandacht voor opbouw van kennis over de wereld.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle 23 leerlingen van groep 8 hebben meegedaan aan de eindtoets in april 2021. Een spannend moment in dit bijzondere door Corona beheerst jaar. Het resultaat van 1 leerling is conform de inspectieregels niet meegewogen, deze leerling is nog maar kort in Nederland.

Wij zijn trots op het resultaat en vol vertrouwen dat onze leerlingen in het voortgezet onderwijs ook goed naar eigen kunnen gaan presteren. Wij wensen hen dan ook alle goeds!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerlingen worden gevolgd in hun eigen ontwikkeling. Bij de kleuters worden geen toetsen afgenomen maar wordt de ontwikkeling gevolgd middels een observatie-instrument. Vanaf groep 3 maken alle leerlingen midden en eind van een leerjaar een aantal landelijk genormeerde toetsen. De toetsen meten de resultaten op het gebied van technisch lezen, leesbegrip, taalverzorging, rekenen en wiskunde en automatiseren. 

Deze opbrengsten worden door leerkrachten en het leerteam geanalyseerd. Zo ontstaat een beeld hoe de leerlingen t.o.v. zichzelf profiteren van het onderwijs en welke aanpak zij nodig hebben. We denken vanuit de visie "duwen en niet louter volgen". Schoolbreed ontstaat een beeld welke aanpakken effectief zijn in een groep en welke aanpassingen behoeven. 

De lat ligt hoog, in kwaliteitskaarten zijn streefdoelen geformuleerd. Op de eindtoets scoren we al jaren boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we trots op. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit dit overzicht is af te lezen dat de verwijzing door de leerkrachten van groep 8 de afgelopen 4 schooljaren voor 100% is overgenomen door de betreffende VO scholen. We kunnen constateren uit de rapportages van het middelbaar onderwijs, dat de leerlingen nog steeds voor het overgrote deel op het verwezen niveau functioneren.

We zijn hier trots op en we zien dat een goede relatie en intensieve samenwerking met de VO scholen tot deze goede afstemming leiden. De eindtoets heeft in de eindadvisering op onze school nooit een doorslaggevende rol gespeeld, maar was slechts een van de indicatoren. Wij geloven in onze eigen kracht en kennis over de mogelijkheden van onze leerlingen en ondervinden als zodanig geen negatieve invloed van het verplaatsen van de eindtoets basisonderwijs naar april. Onze leerlingen zullen dus niet extra worden getoetst door middel van alternatieve toetsen in de adviseringsperiode.

Verder zijn we trots op de prestaties van onze school ten aanzien van het percentage leerlingen dat op een hoger niveau uitstroomt in vergelijking met scholen met vergelijkbare populatie. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school heeft respect en vreedzame communicatie hoog in het vaandel staan. Dit geldt voor teamleden naar elkaar, naar de ouders en naar de kinderen. Het team van de Taaltuin streeft ernaar het goede voorbeeld aan de kinderen voor te leven door vriendelijk, consequent en begripvol te zijn en ervan overtuigd te zijn dat fouten maken mag! Door boosheid, teleurstelling of angst te reguleren neemt de spanning af en wordt de omgang tussen kinderen open en toleranter.

Om de sociale kaart van individuele kinderen en groepen inzichtelijk te maken worden de lijsten van Kindbegrip in het leerlingvolgsysteem ingevuld. Gescoord wordt op:

Welbevinden

Betrokkenheid

Sociale autonomie

Impulsbeheersing

Sociaal initiatief

Sociale flexibiliteit

Inlevingsvermogen

Leerkrachten worden ook uitgedaagd om zichzelf op deze onderwerpen te scoren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Autonomie
  • Empathie
  • Communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Al 10 jaar achtereen hebben wij van de inspectie een basisarrangement ontvangen. Dat betekent dat de inspectie tevreden is over de organisatie en prestaties van de Taaltuin. Dat is gezien het huidige strenge toezichtkader iets om trots op te zijn. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De Taaltuin blijft zich onverminderd inzetten om zich te verbeteren en te vernieuwen. We zijn en blijven een innovatieve school die zich op de hoogte stelt van nieuwe ontwikkelingen, nieuwsgierig is naar deze vernieuwingen en op een gedegen manier de uitdagingen van de nieuwe tijd durft aan te gaan.

U kunt hieronder door de link aan te klikken de vierjaarlijkse rapportage inzien uit 2019, waarbij het bestuur van Primo en een aantal scholen weer nader bekeken zijn. De Taaltuin werd hierbij beoordeeld op de onderdelen OP2, Kwaliteitscultuur en KA2, Zicht op ontwikkeling. Op de site van de inspectie kunt u ook oudere rapportages terugvinden. 

Terug naar boven