Openbare basisschool De Taaltuin

Thorbeckesingel 4 3118 RW Schiedam

  • Speelplein met natuurlijke materialen dat uitdaagt tot spelen.
  • Aandacht en respect voor elkaar.
  • Het is onze overtuiging dat kinderen veel leren van ervaringen die zij opdoen.
  • Net als techniek is dans en muziek ingebouwd in de programma's.
  • Vanaf jong tot oud veel aandacht voor opbouw van kennis over de wereld.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Taaltuin heeft een laag ziekteverzuim. Eventuele vervanging wordt zo veel als mogelijk intern opgelost.

Incidenteel blijft een klas thuis als het echt niet lukt e.e.a. op te lossen. Afgelopen schooljaar is dit eenmaal voorgekomen en moest een kleutergroep een dag thuisblijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school heeft 9 groepen verdeeld in een bovenbouw en onderbouw. Het team van de school werkt hard om het aanbod zo goed mogelijk in een aansluitende leerlijn vorm te geven. De school is flexibel in het aangaan van uitdagingen en vernieuwingen. Door deel te nemen aan verschillende pilots en projecten is kennis en vaardigheden opgedaan die toegepast worden binnen het onderwijs dat aansluit bij deze tijd. 

In de bovenbouw verzorgen we verlengde leertijd om onze kinderen goed toe te rusten voor het vervolgonderwijs. Op onze website https://www.taaltuinschiedam.nl/ leest u meer over de organisatie en de verschillende projecten van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het kader van de Rijke Schooldag, om ieder kind extra kansen te geven en talent te ontwikkelen hebben wij al jaren ervaring met een zogeheten verlengde schooldag. De groepen 5, 6, 7 en 8 gaan dus langer naar school en maken meer uren. De Rijke Schooldag wordt zowel tijdens als aansluitend op de schooldag ingevuld. Lessen worden gegeven door medewerkers van het team of mensen die zich voor langere tijd aan de school hebben verbonden als vakleerkracht. Zo volgen kinderen in groep 8 een typecursus, wordt er gesport na school, ontvangen de kinderen in groep 5 elke week een maatje van het Stedelijk Gymnasium, is er een zangkoor, zijn er fotografielessen, theaterlessen, gitaarlessen, danslessen en nog meer in een steeds wisselend aanbod voor de diverse groepen. De Rijke Schooldag wordt langzaam aan uitgebreid en is mede mogelijk dankzij een extra subsidie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school biedt onder andere extra ondersteuning aan leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Voor deze leerlingen is integrale zorg door en aandacht van alle leerkrachten binnen het reguliere programma. Hiertoe hebben de leerkrachten een cursus gevolgd waarbij zij geleerd hebben taalstimulerende interactie toe te passen tijdens hun dagelijks werk.

Deze attitude is ook bevorderlijk voor de leerlingen die wel een Nederlandstalige achtergrond hebben.

Verder is er speciale leesbegeleiding door de leesspecialist voor leerlingen die stagneren in hun leesontwikkeling. Binnen de Stichting Primo werken de verschillende leesspecialisten samen door middel van intervisie.

Leerlingen met rekenproblemen worden via speciale programma's geremedieerd. 

De school is sterk in het omgaan en behandelen van gedragsproblemen vanuit de visie dat de meeste gedragsproblemen interactieproblemen zijn. Voor kind gerelateerde gedragsproblemen steunt de school op de expertise van het samenwerkingsverband, schoolmaatschappelijk werk en de jeugdverpleegkundige van het CJG.

Voor verdere specificatie van de extra zorg zie de in de bijlage: Schoolondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie Schoolondersteuningsprofiel. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven