Openbare basisschool De Taaltuin

Thorbeckesingel 4 3118 RW Schiedam

  • Speelplein met natuurlijke materialen dat uitdaagt tot spelen.
  • Aandacht en respect voor elkaar.
  • Het is onze overtuiging dat kinderen veel leren van ervaringen die zij opdoen.
  • Net als techniek is dans en muziek ingebouwd in de programma's.
  • Vanaf jong tot oud veel aandacht voor opbouw van kennis over de wereld.

In het kort

Toelichting van de school

Via dit overzicht krijgt u inzicht in de werkwijze, visie en de resultaten die de school nastreeft en behaalt. Dit overzicht biedt u meer inzicht in de achtergrond van de "kale" cijfers. Via Vensters wordt scholen de mogelijkheid geboden te laten zien hoe zij met de kinderen werken aan het behalen van optimale resultaten en hoe deze door de inspectie worden beoordeeld. 

Tevens krijgt u inzicht in het concept en de visie van de school, de populatie en de uitstroomgegevens. Kortom een goed instrument om u te helpen bij de schoolkeuze van uw kind en een instrument voor de school om het kwaliteitsbeleid te verantwoorden.

Wij hopen u met Vensters, naast de website van de school een compleet inzicht te geven.

Wij vinden een goede relatie met ouders belangrijk. Bij interesse krijgt u naast een uitgebreide rondleiding een gesprek waarin u alle gelegenheid krijgt uw vragen te stellen en wij goed kunnen uitleggen op welke wijze we werken en hoe wij het beste kunnen samenwerken, opvoeden doe je immers samen. 

Team OBS De Taaltuin

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken op basis van relatie
  • Ontmoeting
  • Betekenisvol leren
  • Gelijkwaardigheid
  • Opbrengst- en talentgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van de school is gebaseerd op de 1 februaritelling. We zien dat het leerlingaantal blijft toenemen. Deze groei komt  door een toename van kleuters maar ook door leerlingen die overstappen naar de Taaltuin. Wij zijn blij met het vertrouwen van onze ouders die vaak bewust voor het concept van de Taaltuin kiezen. Sommige leerjaren zitten vol.

Wij kiezen er bewust voor om een overzichtelijke buurtschool te zijn. We hebben naast 3 kleutergroepen van elk leerjaar 1 groep en meer willen we ook niet. De groepen hebben een maximale groepsgrootte en in elke klas zijn extra handen ingezet. Zo blijft de school overzichtelijk en een veilige plek waarin iedereen elkaar kent. Dat betekent ook dat er voor sommige groepen een stop of een wachtlijst is, broertjes en zusjes hebben voorrang, evenals kinderen uit de buurt. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het nieuwe schoolgebouw aan de Thorbeckesingel 4 huisvest behalve de basisschool ook een afdeling van kinderopvang Mundo. Mundo verzorgt hier dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar in kinderdagverblijf Puur, daarnaast zijn er peutergroepen als opstap naar de basisschool. Inmiddels biedt Mundo ook voor en naschoolse opvang in hetzelfde gebouw. Kinderen van de peuteropvang hebben voorrang bij plaatsing op de basisschool. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven