Het Startblok

Burg van Haarenlaan 871 3119 GD Schiedam

  • Een goede onderlinge sfeer en inzet is zeker zo belangrijk als het resultaat.
  • Samen een kunstwerk maken.
  • We hebben 2 uitdagende speelpleinen een voor de peuters en kleuters, zie foto en een voor de groepen 3 t/m 8.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school, Het Startblok deelt zijn brinnr met de Centrale Opvang Neveninstromers.

Hierdoor zijn de gegevens van onze school niet zuiver wat betreft de bovenstaande lijst (De groep 9 behoort bij het CON)

Dit geldt ook voor het leerlingenaantal van onze school, dat was op 01-10-2018, 367 lln.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hebben 3 keer per jaar een groepsbespreking, in de groepsbesprekingen worden de individuele resultaten van de leerlingen op methode en niet methodegebonden toetsen besproken met de IB. Dit in de PDCA cyclus. Hierbij wordt de aanpak en de uitvoering besproken, op basis van de resultaten daarvan wordt een nieuw plan opgesteld voor de komende periode.

De gesprekken vinden plaats in september, februari en juni.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

het schooladvies vindt plaats in nauw overleg met de ouders.

We hebben een goed contact met de scholen voor Voortgezet Onderwijs en zij geven aan, dat onze adviezen aansluiten bij de mogelijkheden van onze kinderen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven